Logo for print

Det regnes som fristbrudd dersom spesialisthelsetjenesten ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Det samme gjelder dersom tidspunkt for oppmøte må endres slik at fristen ikke kan holdes.

Et fristbrudd skal varsles så snart det er overveiende sannsynlig at det vil inntreffe. 

Innlogging

For å varsle fristbrudd til Helfo benyttes Fristbruddportalen. Denne finner du ved å gå til web-adressen https://fristbrudd.nhn.no. Dersom helseforetaket du er tilknyttet har et Active Directory (eller annen autentiseringsløsning) som er koblet opp mot NHN, og du har fått tilgang til Fristbruddportalen, vil du komme rett inn i portalen uten noen videre manuell innlogging.

Innlogging med brukernavn og passord

Dersom du skal logge på med brukernavn og passord du har fått fra Norsk Helsenett, velger du «Norsk Helsenett SF».

Valg av pålogging: Bruk Norsk Helsenett SF  

Figur 1 Valg av pålogging: Bruk Norsk Helsenett SF

Deretter kommer du til et skjermbilde hvor du legger inn brukernavn og passord du har fått fra Norsk Helsenett. Foran brukernavnet legger du til teksten «prod\» for at det skal være gyldig.

Slik logger du på: Husk å skrive prod\ foran brukernavn 

Figur 2 Husk å skrive prod\ foran brukernavn 

Hovedsiden

Når du kommer inn på portalen, er du på hovedsiden. Dersom du har tilgang til både å varsle fristbrudd og å se varslede fristbrudd, ser hovedsiden slik ut:

Hovedside for fristbruddportalen 

Figur 3 Hovedside for Fristbruddportalen

På hovedsiden er det fire funksjoner. Du kan varsle fristbrudd, eller se liste over tidligere sendte varsler. Du kan gjøre hurtigsøk blant tidligere sendte varsler, og du kan se «Hendelseslogg» for tidligere sendte varsler.

Den første av disse fire funksjonene må du har skrivetilgang for å benytte, de tre siste krever lesetilgang. Mange brukere har begge typer tilgang, men det finnes også brukere som har enten bare skrive- eller lesetilgang.

Varsle fristbrudd

Dersom du skal varsle et nytt fristbrudd, trykker du på lenken «Gå videre» under overskriften «Varsel om fristbrudd».

Lenke for å varsle fristbrudd 

Figur 4 Lenke for å varsle fristbrudd

Du kommer da inn til dette skjermbildet:

Klikk på bildet for å se det i større format 

Figur 5 Skjermbilde: Skjema for å varsle fristbrudd (Klikk på bildet for å se det i større format)

Her gjennomfører du følgende steg:

  1. Tast inn pasientens fødselsnummer i feltet for dette. De øvrige feltene med pasientens navn, adresse og mobilnummer vil automatisk fylles ut. Dersom noen av feltene er tomme, skyldes det at informasjonen ikke finnes i folkeregisteret eller i Difis kontaktregister (mobilnummer).
  2. Fyll ut eller korriger eventuell manglende informasjon i pasientens personopplysninger. Mobilnummer hentes fra Difis kontaktregister, og er ikke mulig å endre. Dersom dette er tomt, bør et alternativt telefonnummer legges inn i feltet ved siden av. Dette er vesentlig for at Helfo skal kunne kontakte pasienten.
  3. Velg den enheten fristbruddet gjelder for. Det gjør du ved å trykke på lenken, som da åpner et søkefelt. Her kan du skrive inn tekst for søket du vil gjøre, og trykke Enter, eller «Søk»-knappen. Du kan søke blant de enheter du har tilgang til via RESH. Dersom du ikke finner enheten, har du enten ikke tilgang, eller det ligger feil i RESH. I så fall må du ta kontakt med din leder angående dette.

Søkefelt for å velge enhet 

Figur 6 Søkefelt for å velge enhet

4. Legg inn informasjon om fristbruddet

a. Frist = Frist for behandlingen. Det er denne fristen som enten er overskredet, eller er forventet å overskrides.

b. Dersom det er satt opp dato for oppstart av helsehjelp, legger du denne inn i feltet «Planlagt behandlingsdato». Denne datoen skal da være senere enn fristen.

c. Opprinnelig henvisers navn – navn på den som har gjort den opprinnelige henvisningen. Dette feltet er kun påkrevd å fylle ut dersom pasienten er mellom 12 og 16 år. Dette fordi Helfo da skal ta kontakt med henviser, og ikke pasienten selv.

d. Opprinnelig henvisers HPR-nr – fylles inn dersom det er tilgjengelig.

e. Opprinnelig henvisers institusjon – institusjonen som opprinnelig henvisning er gjort fra. Dette feltet er kun påkrevd å fylle ut dersom pasienten er mellom 12 og 16 år. Dette fordi Helfo da skal ta kontakt med henviser, og ikke pasienten selv.

f. Type helsehjelp som fristbruddet gjelder – dette er informasjon som Helfo vil benytte for å finne riktig behandling til pasienten. Det er viktig at informasjon som ligger her er konkret og tydelig nok til at det er lett for Helfo å finne riktig behandlingssted. Her må det spesifiseres om fristen gjelder utredning eller behandling.

g. Øvrig informasjon – annen relevant informasjon til Helfo, for eksempel om pasienten har spesielle behov knyttet til kontakt med forvaltningen, som behov for tolk, etc.

5. Trykk på knappen «Varsle fristbrudd»

6. Fristbruddet er nå varslet. Dersom mobilnummer er fylt ut, vil det nå gå en automatisk SMS til pasienten, med generell informasjon om at sykehuset har brutt fristen, og med en lenke til hvor pasienten kan finne mer informasjon om rettigheter i tilknytning til dette.

Kvittering 

Figur 7 Kvittering

Når fristbruddet er varslet, får du en kvittering som viser dette. Kvitteringen betyr at Helfo nå har fått varselet om fristbruddet, og vil behandle det i henhold til sine rutiner.

Vær forberedt på at Helfo i det videre forløpet vil kunne få behov for å ta kontakt med deg, eller en annen person på din enhet. Saksnummer for varselet genereres automatisk. Dette skal benyttes i videre kontakt med Helfo.

For å komme tilbake til hovedsiden, trykk på lenken øverst til venstre:

Lenke for å gå til hovedsiden 
Figur 8 Lenke for å gå til hovedsiden

Se liste over varslede fristbrudd

Dersom du har lesetilgang, har du mulighet til å se fristbrudd som har blitt varslet for den eller de RESH-enhetene du har tilgang til. Du navigerer til denne oversikten ved å trykke på lenken under «Alle fristbruddvarsel».

Lenke for å se tidligere sendte varsler 

Figur 9 Lenke for å se tidligere sendte varsler

Lenken fører deg til et skjermbilde som dette:

 Liste over varslede fristbruddFigur 10 Liste over varslede fristbrudd

Denne listen kan sorteres på de ulike kolonnene ved å trykke på tittelfeltet til kolonnen du ønsker å sortere på. Det er også mulig å søke i listen ved å skrive inn søketekst i søkefeltet, og trykke «Søk».

Feltene «Fra dato» og «Til dato» kan benyttes for å angi et datointervall for saker du ønsker å se eller søke etter. Du vil da kun se varsel som er opprettet eller oppdatert/endret innenfor dette intervallet.

Checkboksen «Vis kun aktive saker» benyttes for midlertidig å fjerne fra oversikten alle saker hvor Helfo har avsluttet sin saksbehandling fra oversikten. Det inkluderer både saker hvor pasienten har påbegynt utredning eller behandling et annet sted via Helfo, eller saker hvor pasienten er tilbakeført til helseforetaket som varslet fristbruddet.

Listen «Sakstatus» lar deg velge å se fristbruddvarsler med en gitt status. Knappen «Nullstill søk» setter alle filterverdier tilbake til utgangspunktet, og oppdaterer innholdet i tabellen i henhold til dette. 

Dersom du ønsker å gå inn på et konkret fristbruddvarsel, enten for å se detaljer, eller for å korrigere feil, trykker du på «Åpne» bakerst i raden for fristbruddvarselet du ønsker å gå inn på. Du vil da komme inn på et skjermbilde som tilsvarer skjermbildet for å varsle nye fristbrudd (se under), nå med eksisterende informasjon ferdig utfylt.

Se status og endringslogg på varslet fristbrudd

Etter hvert som Helfo saksbehandler et varslet fristbrudd, vil de oppdatere status på saken. Statusen vises både i listen over varslede fristbrudd, og inne på hver enkelt sak. Dersom du trykker «Åpne» på et varslet fristbrudd i listen over disse, vil du komme inn på denne fristbruddsaken. Øverst vil du få se et saksnummer, samt en tekst som viser om pasienten har fått automatisk tilsendt SMS. Saksnummeret kan benyttes i kommunikasjon med Helfo.

Lenger nede finner du en logg over statusendringer som er gjort.

Saksinformasjon 

Figur 11 Saksinformasjon

Gjøre endringer i et varsel

Dersom du har både lese- og skrivetilgang, har du muligheter til å endre på et varsel også etter at det er sendt. Pasientens adresse og telefonnummer kan endres, samt informasjonen om fristbruddet. Du gjør da de endringer du måtte ønske, og trykker «Lagre endringer». Dersom endringene gjøres etter at saken har fått status «Lest» av Helfo, må Helfo også varsles om dette, enten på telefon eller på epost.

Du kan ikke endre på fødselsnummer eller navn. Dersom du har vært uheldig og varslet fristbrudd for feil fødselsnummer, må du sende varsel på nytt for riktig fødselsnummer. Varselet som inneholder feil fødselsnummer kan settes til status «Feilmeldt på grunn av feil fødselsnummer» ved å bruke lenken helt nederst på siden. Helfo vil da forstå at de kan se bort fra dette varselet.

Det er ikke mulig å slette et fristbruddvarsel. Blant annet skyldes dette at SMS normalt vil bli sendt automatisk til personen som varselet gjelder for, og at det er ønskelig å beholde historikken i tilfelle vedkommende tar kontakt med Helfo med spørsmål om hvorfor hun har fått SMS-en.

Mulighet for å endre på et sendt varsel 

Figur 12 Mulighet for å endre på et sendt varsel

Hurtigsøk

For å raskt finne igjen en sak, der du enten kjenner saksnummer eller pasientens fødselsnummer, finnes det et søkefelt på forsiden av portalen. Her taster du inn saksnummer/fødselsnummer, og trykker på «Søk».

Dersom søket bare gir ett treff, kommer du direkte inn i saken. Dersom det gir flere treff, får du opp en liste som du kan velge fra. Dersom det ikke gir noen treff, får du opp en tekst som sier dette.

Hurtigsøk 

Figur 13 Hurtigsøk

Hendelseslogg

For å sikre sporbarhet i aktiviteten i Fristbruddportalen føres det en automatisk logg over alle oppslag og alle endringer som gjøres på varslede fristbrudd. Det vil si at det logges hver gang en bruker åpner en sak, hver gang saksdetaljene aksesseres (feltene «Type helsehjelp» og «Øvrig informasjon»), og hver gang det gjøres endringer i en sak.

Alle brukere som har lesetilgang kan se loggen for saker de ellers har tilgang til, og aktiviteten på disse som er knyttet til brukere ved samme virksomhet. Dette styres henholdsvis ved hjelp av RESH-tilgang og organisasjonsnummer.

Det vil for eksempel si at Helfo kan se denne loggen for alle fristbruddvarsler, men bare aktiviteten til andre Helfo-brukere. De vil ikke se oppslag/endringer som er gjort av andre brukere i denne loggen. Tilsvarende vil en bruker tilknyttet et HF bare se saker tilhørende de RESH-enheter som vedkommende har tilgang til, og bare aktiviteten på disse sakene gjort av andre brukere tilknyttet samme organisasjonsnummer.

Formålet med Hendelsesloggen er først og fremst å redusere sannsynligheten for uønsket og uautoriserte oppslag i portalen, samt muliggjøre etterretning ved mistanke om at dette har funnet sted. Loggen er derfor å se på som en personverns- og sikkerhetsmekanisme.

Eksempel på hvor du skal trykke for å åpne hendelsesloggen  

Figur 14 Trykk her for å åpne hendelsesloggen

Eksempel på innhold i hendelsesloggen

Figur 15 Eksempel på innhold i hendelsesloggen

Feilmeldinger og support

Dersom du opplever feil med Fristbruddportalen, finnes det ulike steder du kan henvende deg avhengig av type feil. Grovt sett kan dette deles inn i følgende grupper:

  1. Du kommer ikke inn i Fristbruddportalen. Dette kan skyldes tekniske problemer hos ditt HF, eller hos NHN som drifter portalen. Her bør du først ta kontakt med lokal IKT. Dersom de ikke kan løse problemet, kan du eller IKT ta videre kontakt med NHN.
  2. Dersom du kommer inn i portalen og opplever feil med funksjonaliteten, kan du sende en epost til fristbruddportalen@helsedir.no.
  3. For andre typer tekniske feil anbefales det først å kontakte lokal IKT.

Kontaktinformasjon til NHN.

E-post for support og feilmeldinger angående bruk av portalen: fristbruddportalen@helsedir.no.

​For neste steg i fristbruddprosessen, gå til veivisersteg nummer 2 i den elektroniske varslingen.

​Fant du det du lette etter?