Logo for print

​Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Vi har ansvaret for å hjelpe deg som er kiropraktor, slik at takstbruken blir riktig og du sender inn riktige krav.

Hvilke takster du kan kreve refusjon for går frem av forskr​ift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor. Husk å sette deg inn i forskriften og bruke takstene etter gjeldende regelverk.

Du kan kreve refusjon etter faste takster.

Dokumentasjon av refusjonskrav 

Som kiropraktor skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

Førstegangsundersøkelse og behandlingstakst (K1 og K2)

Takst K1 brukes ved førstegangsundersøkelse. Takst K2 er behandlingstakst. Takst K1 og K2 kan ikke kombineres i samme konsultasjon. Du kan bare bruke takst K1 én gang per behandlingsserie. Med behandlingsserie menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte.

Tidligere kunne man få refundert noen av utgiftene for opptil 14 behandlinger per kalenderår. Denne begrensningen ble opphevet 1. januar 2017.

Møtegodtgjørelse (K3a og K3b)

Takst K3a gjelder møtegodtgjørelse med reisetid når du deltar i samarbeid med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam. Taksten gjelder per påbegynte halvtime. Dersom opplegget går utover en halvtime, kan du kreve takst K3b for senere påbegynte halvtime.

Taksten dekker også praksisutgifter.

Taksten kan ikke benyttes 

  • i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglig medisinske sentra og lignende
  • som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, vurdering av funksjonsnivå, tilrettelegging av miljø og så videre.

Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Du kan i tillegg kreve skyssgodtgjørelse etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.

Taksten kan også brukes når møtet foregår over telefon.

Møtet må være planlagt.

Telefonsamtaler og skriftlig kommunikasjon (K4)

Taksten K4 kan du kreve for telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste.

Du kan ikke bruke taksten for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien.

Prissetting og frikort

Du fastsetter, utover takstene, selv pris på dine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene for pasienten.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Vi minner om at pasientene ikke har rett til ytterligere refusjon så lenge kiropraktoren har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Pasienten skal derfor ikke søke Helfo om refusjon av sine kiropraktorutgifter i ettertid.

Kurs i trygdefaglige emner og henvisninger

Dersom du har gjennomført kurs i trygdefaglige emner, har du anledning til

  • å henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • å sykmelde pasientene dine i opptil tolv uker

Du må selv dokumentere overfor SAK og Helfo at du har gjennomført og fått godkjent kurset i trygdefaglige emner. Helfo kan ikke refundere takster for erklæringer (sykemelding) før kiropraktor er registrert med «retten til å dokumentere arbeidsuførhet» i helsepersonellregisteret.

For behandling hos kiropraktor kreves det ikke henvisning fra annen behandler.

​Fant du det du lette etter?