Logo for print

​​​Inntekten til fysioterapeuten kommer i hovedsak fra tre kilder: Egenandeler fra pasienten, refusjon fra Helfo og driftstilskudd fra kommunen.

Hvilke takster du kan kreve refusjon for går frem av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

Her kan du lese mer om takst H2 for bruk av Norsk Helsenett (NHN) i forbindelse med automatiseringen av frikort egenandelstak 2.

Du plikter å sette deg inn i forskriften og bruke takstene etter gjeldende regelverk.

Forskrift om stønad til fysioterapi

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi forteller hvilke takster du kan benytte ved de ulike behandlingsformene som blir utført. Du finner også informasjon om hvilke takster som kan kombineres og om det er spesielle vilkår til bruken av taksten.

Som fysioterapeut med avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du ikke kreve høyere egenandel fra pasienten enn det forskriften sier. Du kan heller ikke kreve tilleggsbetaling fra pasienten for å gjøre prosedyrer/arbeid som er omfattet av forskriften.

Dokumentasjonskrav for fysioterapeut

Som fysioterapeut skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les mer om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

Når Helfo gjennomfører kontroller, ser vi at dokumentasjon på pasientrettet arbeid ofte kan være mangelfull. Under følger eksempler på hva som er god dokumentasjon for noen utvalgte takster og områder der Helfo ofte erfarer at dokumentasjonen er mangelfull:

Om henvisning

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.  Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a. Det trengs fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Endringen betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Formålet med endringen, som Stortinget har vedtatt, er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere behandlingsbehov, om vilkårene for stønad er oppfylt og for å dokumentere i journal hvilke vurderinger som er gjort.

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

Fysioterapeuten skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Dersom du sender inn regninger i forbindelse med oppgjør for 2017, må du sende med henvisning eller sørge for at henvisningsopplysningene er registrert på enkeltregningen.

Fritatt fra å betale egenandel

En del pasienter er fritatt fra å betale egenandel om de på behandlingstidspunktet kommer inn under en av kategoriene som gir rett til refusjon etter honorartakst eller har frikort for egenandelstak 2. Disse pasientene får da full refusjon av utgiftene sine, som vil si at de slipper å betale egenandel.

Det gis dekning etter reglene om honorartakst til følgende pasientgrupper.
Dette gjelder

Det gis også fritak for å betale egenandel dersom pasienten fremviser frikort for egenandelstak 2.

Det er du som er fysioterapeut som skal vurdere om pasienten har rettigheter etter reglene om honorartakst. Du må kunne dokumentere dine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Pasienter som ikke er omfattet av disse vilkårene, betaler egenandel for behandlingen (refusjonstakst). Egenandeler betalt til fysioterapeut med avtale hos Helfo er omfattet av ordningen med frikort for egenandelstak 2, jf. forskrift om egenandelstak 2.

Takstsystemet

Takstsystemet er organisert i flere kapitler, og med flere takster innenfor hvert av kapitlene.

A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m.

B. Aktiv oppvarming

C. Behandling i grupper

D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker

E. Samhandling

F. Behandling i pasientens hjem m.m.

G. Tillegg for ubekvem arbeidstid

H. Elektronisk samhandling

Alternativ behandling som f.eks. akupunktur, osteopati, naprapati og trykkbølgebehandling dekkes ikke.

Honoraret for hver takst er delt opp i egenandel og refusjonsdel. I forskriften står det for hver takst informasjon om taksten kan repeteres, og om den eventuelt kan repeteres flere ganger i løpet av samme behandling. Det er også på de fleste takstene vist til en eller flere merknader. Disse merknadene gir utfyllende informasjon om taksten.

Viktige takster på fysioterapiområdet

Her får du kort informasjon om de mest brukte takstene:

Tidstakster (A3a og A3b, A8a og A8b, A9a og A9b)

Fra 1. oktober 2018 omstruktureres A2-takstene. Takstene A2a-f utgår, og det innføres samtidig en ny takst A3a og A3b:

  • A3a: Behandling hos fysioterapeut
  • A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter

Du kan repetere A3b inntil seks ganger per behandling.

Når du bruker tidstakster, skal pasienten ha din fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Du kan bare kreve refusjon for faktisk medgått tid.

I takstene er honorar til for- og etterarbeid inkludert, men husk at tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Det betyr at av- og påkledning for pasienten, skriving av journalnotat, henvisninger eller rekvisisjoner er inkludert i tidstaksten dersom pasienten er til stede. Du skal ikke kreve refusjon fra Helfo når pasienter ikke møter til behandling, da må du kreve betaling direkte fra pasienten.

Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr (takst A2g)

Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av A3a, A8a eller A9a.

Det er ikke tilstrekkelig å ha det aktuelle utstyret ved instituttet. Utstyret må brukes i den aktuelle behandlingen for at taksten skal kunne kreves. 

Veiledet trening (takst A10)

Du kan bruke taksten når pasienten i løpet av behandlingsperioden trener på instituttet etter et individuelt tilpasset treningsprogram. Pasienten må ha vært til individuell undersøkelse og være i et pågående behandlingsopplegg. Du må ha gjort en vurdering, og kommet til at egentrening ikke vil gi et tilfredsstillende resultat for pasienten. Ved veiledet trening må du være tilgjengelig for pasienten. Det betyr at du kan utføre andre oppgaver mens treningen pågår, men pasienten som er på veiledet trening må kunne nå deg.

Du kan bruke taksten inntil 5 ganger mellom to behandlinger, og du kan bruke den på egne dager eller på samme dag som det gis individuell behandling.

Se mer om takst A10 veiledet trening for fysioterapeuter i vår digitale veileder.

Behandling i gruppe (takst C33 og takst C34)

Pasientene må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling før du kan kreve takst for gruppebehandling. Du må være til stede i gruppen i hele behandlingstiden, og følge opp hver enkelt person i gruppen. Behandling av pasient utenfor gruppa kan ikke utføres samtidig.

Du kan maksimalt ha ti pasienter i en gruppebehandling. Dette gjelder uavhengig av om du tar betalt for disse pasientene eller ikke.

Har du gruppebehandling med grupper som består av to til fire personer, kan du kreve en ekstra takst for små grupper, takst C34h. Denne taksten kommer da i tillegg til de vanlige gruppetakstene.

Lokalet og utstyret må være tilpasset antallet personer i gruppen. Tiden som oppgis i taksten er minimum tidsbruk for gruppebehandlingen, hvor råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert.

Ettersom merknad A3 fra 1. juli 2018 også gjelder ved bruk av gruppetakstene, vil nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kunne inngå i taksten når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Tid brukt til rydding eller administrasjon må du holde utenfor.

Kravet til dokumentasjon er likt uavhengig av hvilken type behandling som er gitt. Dette gjelder også behandling i grupper.

Eksempel: Du har flere gruppebehandlinger i uka. I en av gruppebehandlingene dine er det sju deltagere. I etterkant må du dokumentere i journal for hver av de sju deltagerne på samme måte som du gjør ved individuell behandling.

Se mer i vår digitale veileder om vilkårene for å kreve refusjon for gruppetakster for fysioterapeuter.

Takster for samhandling (E50a/b, E51a og E51b)

Takst E50a og E50b er møtegodtgjørelse med reisetid ved planlagt samarbeidsmøte med annet fagpersonell, som ledd i behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Med fagpersonell menes både helsepersonell, sosialfaglig personell og pedagogisk personell.

For møte- og reisetid inntil en halvtime benyttes takst E50a, og for hver videre påbegynt halvtime benyttes takst E50b. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, og ikke per pasient. Taksten skal dermed beregnes for den samlede møtetid og eventuelt reisetid fra du forlater arbeidsstedet til du er tilbake, og flere pasienter kan drøftes i samme møte. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter.

Dersom det gjennomføres undersøkelse eller behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell, kan du ikke kreve taksten.

Eksempel: Du har et møte med fastlegen der behandlingsopplegg for noen av dine pasienter blir diskutert. Møtet blir holdt på legesenteret, og det er skrevet referat fra møtet.  Du krever takst E50a/b for den tiden møtet har vart, inkludert reisetid til og fra legesenteret. Selv om det skrives referat fra møtet, må du ved en eventuell kontroll kunne dokumentere hvem av dine pasienter som har vært diskutert på møtet og hva resultatet av møtet/oppfølgingen ble.  Du dokumenterer dette i journalen til hver av pasientene.

Takst E51a brukes ved faglig og nødvendig telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om en enkeltpasient.

Takst E51b brukes ved skriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler.

Dersom dette gjøres samtidig med undersøkelse eller behandling, kan du ikke kreve taksten.

Nødvendig samtale med pårørende eller foresatte (takst E52)

Taksten benyttes ved nødvendig samtale med pårørende eller foresatte som en del av pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Taksten skal bare brukes for nødvendige samtaler som del av behandlings- eller rehabiliteringsopplegget. Det er viktig at du journalfører hvorfor denne kommunikasjonen er nødvendig i behandlingen.

Taksten gjelder for samtaler per påbegynt 15 minutt. Taksten kan benyttes inntil to ganger for samme samtale.

Taksten kan ikke kombineres med andre takster.

Eksempel: Du behandler et barn der det er nødvendig å involvere foreldrene i behandlingsopplegget og oppfølgingen av dette. Etter din vurdering vil ikke barnet kunne klare å motta denne informasjonen alene. Du velger derfor å ha en samtale med en av foreldrene der du informerer og veileder. I journalen til barnet må du skrive hvem du har hatt samtale med, hva samtalen handlet om, samt bakgrunnen for hvorfor samtalen ble vurdert som nødvendig. 

 

​Fant du det du lette etter?