Logo for print

Finansieringen av ordningen med blå resept består av to deler:

 • Egenandeler fra kunden
 • Refusjon fra Helfo

Blå resept omhandler både legemidler (apotek), næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell (apotek og bandasjist). Apotek og bandasjist er pliktig til å sette seg inn i gjeldene forskrifter og regelverk før det sendes krav til Helfo.

Blå resept

Lege kan forskrive på blå resept når en sykdom er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. Kravet til langvarighet gjelder ikke for stønad til § 4.

Blåreseptforskrift​en forteller om blåreseptordningen og hvilke refusjonsområder som kommer innunder ordningen. Det kan ikke kreves høyere egenandel fra kunden enn det forskriften sier.

På blå resepter skal det være opplysninger om

 • pasienten
 • legemiddelet/produktet med doseringsform, styrke eller sammensetning og mengde. I tillegg skal bruksområde og bruksrettledning oppgis.
 •  riktig refusjonshjemmel og refusjonskode
 • forskrivende lege

Kravene er like for alle resepter, og følger av krav i rekvirerings- og utleveringsforskriften.

Dersom opplysninger på blå resept og vedtak om individuell stønad ikke er lik, skal utleverer benytte bestemmelse i Helfos vedtak.

§ 2 Forhåndsgodkjent refusjon

Pasienten kan få dekket legemidler direkte på blå resept dersom

 • sykdommen krever minst tre måneders behandling i løpet av et år
 • legemiddelet står oppført på refusjonslista
 • pasientens sykdom omfattes av en refusjonskode
 • refusjonsvilkårene er oppfylt (refusjonslisten fra Statens legemiddelverk). For enkelte legemidler er det unntak fra kravet om tre måneders behandling. For disse er unntaket gitt som vilkår tilknyttet preparatet i denne refusjonslisten

En rekke legemidler er forhåndsgodkjent for forskrivning direkte på blå resept. Hvilke legemidler dette gjelder for, kommer fram av refusjonslisten. Refusjonslisten er utarbeidet av og blir oppdatert av Statens legemiddelverk. Refusjonskravet for legemidlene inntrer straks legen skriver en blå resept.

Av refusjonslisten fremgår vilkår og krav til forskriving, og det er legen som vurderer vilkårene for forskrivning direkte på blå resept er oppfylt. Et vilkår kan være at det er krav til at behandlingen skal være instituert (startet) av relevant spesialist.

Dersom allmennlege forskriver legemidlet i etterkant, kan det for enkelte legemidler være krav om at legen påføre resepten hvilken spesialist som har instituert behandlingen. Dette kravet skal kontrolleres av apoteket.

Når det er et vilkår at legemidlet skal forskrives (rekvireres) av spesialist, kreves det at resepten skrives ut av spesialist innen det aktuelle fagområdet hver gang resepten fornyes.

§ 3 Individuell stønad

Ved ekspedering av resepter med vedtak om individuell stønad må apotek/bandasjist

 • sjekke at vedtaket er gyldig
 • sjekke om vedtaket er tidsbegrenset
 • legge inn aktuell informasjon og refusjonskoden som står oppført i vedtaket
 • sjekke at forskrivningen er utført av riktig lege/legekontor når dette er oppgitt i vedtaket
 • kontrollere dose og tidsbegrensning for vedtak som gjelder vanedannende legemidler

Vedtaket er gyldig for legemiddelet som er oppført i vedtaket. I tillegg er vedtaket gyldig for andre legemidler med samme virkestoff, formulering og reseptgruppe.

Dersom det ikke foreligger vedtak om individuell stønad, kan apoteket kontakte Helfo for å få nødvendige opplysninger. Fullmakt fra kunden må foreligge for at Helfo kan gi denne informasjonen.

Hvordan søkes det om individuell stønad?

Dersom et legemiddel ikke kan skrives direkte på blå resept etter § 2, kan legen på vegne av pasienten søke Helfo om individuell stønad etter § 3a, § 3b eller § 4a (kun spesialist).

Det vil være forskjellige vilkår og krav til ulike legemidler og diagnoser, derfor bør disse opplysningene fremgå av søknaden:

 • Refusjonskode og diagnosekode. Begge må oppgis når de ikke er identiske
 • Tidligere behandling
 • Begrunnelse på hvorfor legemidler som kan forskrives direkte på blå resept, ikke kan brukes
 • Ved søknad om ikke-markedsført preparat må begrunnelse på hvorfor markedsførte preparater ikke kan brukes
 • Dokumentasjon på det omsøkte preparatets effekt ved den aktuelle lidelsen

§ 4 Allmennfarlige smittsomme sykdommer

Forskriften har særregler for refusjon av legemidler ved allmennfaglige smittsomme sykdommer.

Kunden skal ikke betale egenandel for legemidler forskrevet etter § 4.

For fullstendig liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer som gir slik refusjon, se forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

§ 5 Medisinsk forbruksmateriell

Helfo kan gi stønad til medisinsk forbruksmateriell ved medisinske tilstander/diagnoser som er omtalt i blåreseptforskriftens § 5. Hva slags medisinsk forbruksmateriell Helfo gir stønad til er oppført i produkt- og prislistene.

Legen skal som hovedregel forskrive medisinsk forbruksmateriell på høyeste nivå. Helfo krever imidlertid at legen foretar en særskilt vurdering av pasientens behov for visse typer medisinsk forbruksmateriell.
I praksis betyr dette at legen i noen tilfeller skal forskrive flere e-resepter for samme diagnose ved rekvirering av medisinsk forbruksmateriell etter produkt- og prislisten.

Riktig utlevering av medisinsk forbruksmateriell

Apotek og bandasjist skal bare utlevere det medisinske forbruksmateriellet legen har forskrevet på blåresepten. Informasjon som legen har lagt inn i merknadsfelt på resepten skal også vurderes før utlevering.

Helfo ser at det enkelte ganger utleveres medisinsk forbruksmateriell som ikke er i tråd med det legen har forskrevet. Vi minner om at det er legen som har ansvar for vurdering av pasientens behov for medisinsk forbruksmateriell på blå resept, og at resepten inneholder nødvendige opplysninger. Hvis resepten mangler opplysninger, inneholder feil eller er uklar, må legen kontaktes for avklaring før det foretas en intervensjon og utlevering til pasienten.

Dersom det er knyttet vilkår til forskrivningen, finner du informasjon om dette blant annet under overskriften til artikkelgruppen i de aktuelle produkt- og prislistene.

Plateforlenger for stomi

I en overgangsperiode frem til 1. oktober 2017 kan apotek og bandasjist utlevere plateforlenger på en resept forskrevet på høyeste nivå. Etter 1. oktober 2016 gjelder dette kun for resepter forskrevet før denne datoen.

§ 6 Næringsmidler

Helfo kan gi stønad til næringsmidler ved medisinske tilstander/diagnoser som er omtalt i blåreseptforskriftens § 6. Det er krav om at brukeren har vedtak om individuell stønad for § 6 punkt 1,2 og 4. Det er vedtaket som, sammen med resepten fra lege, gir rett til stønad. Næringsmiddel etter § 6 punkt 3 kan lege forskrive direkte på blå resept. Hva slags næringsmiddel Helfo kan gi stønad til er oppført i tilhørende produkt- og prislister. Enkelte vedtak fra Helfo kan imidlertid være gyldige for et spesifikt næringsmiddel som ikke står oppført på produkt- og prislisten.

Legen skal som hovedregel forskrive næringsmiddel på høyeste nivå. Helfo krever imidlertid at legen foretar en særskilt vurdering av pasientens behov for visse typer melkeerstatninger.

Melkeerstatninger for barn med melkeproteinallergi
For blå resepter som er forskrevet før 1. januar 2017 kan apotek og bandasjist utlevere melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder, dersom brukeren allerede benytter melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder i sin behandling.

Tre måneders utlevering

Apoteket/bandasjisten kan ikke utlevere legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept for mer enn tre måneders forbruk om gangen.

Dersom kunden har frikort og utleveringen også gjelder forbruk som går inn i neste kalenderår, skal hele utleveringen skje på kundens frikort for inneværende år. Kunden betaler derfor ikke egenandel for den delen av utleveringen som skal brukes i starten av neste kalenderår. 

Ved lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres for inntil ett års forbruk.

Se blåreseptforskriften § 7.

Egenandeler

Kunden betaler en egenandel på 39 prosent, men maksimalt 520 kroner (2017) per utlevering tilsvarende tre måneders forbruk av legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

Noen grupper er fritatt fra å betale egenandel. I tillegg til enkelte diagnosebaserte fritaksgrunner gjelder egenandelsfritak for

Se også blåreseptforskriften § 8 og frikortsiden.

Frist for innsending av kvitteringer

Næringsmidler og legemidler kan kjøpes når pasienten venter på vedtak om individuell stønad. Når det er innvilget individuell stønad, kan kunden kan få utgiftene refundert ved å sende inn original, spesifisert kvittering fra apotek/bandasjist til Helfo. Kjøpet må være gjort etter resept fra lege.

For næringsmidler gis det bare refusjon for utgifter etter priser angitt i produkt- og prislisten.

Frist for innsending av kvitteringene er seks måneder fra kjøpsdato.

Bytte av legemidler og legens reservasjon

Apoteket kan bytte rekvirert legemiddel med et likeverdig legemiddel (oftest et generisk eller et parallellimportert) dersom det er oppført på bytteliste. Det er Statens legemiddelverk som godkjenner legemidlene som er byttbare.

Legen kan reservere pasienten mot bytte kun dersom det finnes individuelle, vektige, medisinske grunner til det. Kunden betaler da vanlig egenandel. Kundene som selv motsetter seg å bytte, må betale prisforskjellen. Dette mellomlegget regnes ikke inn i grunnlaget for frikort egenandelstak 1 er ikke omfattet at egenandelsforskriften.
Apoteket skal informere pasienten om billigste alternativ og prisforskjellen.

Intervensjon, påføre resepten opplysninger

Dersom intervensjon (endring eller påføring av opplysninger) blir gjennomført for at utlevering kan foretas på blå resept, skal opplysningene påføres resepten og attesteres. Ved elektronisk resept skjer datering og signering elektronisk. Hvis kunden har en papirresept, attesteres intervensjonen med dato, signatur og stempel. Intervensjon skal kun foretas etter samråd med lege.

Én-månedsregelen for sykehusapotek

Sykehusapoteket kan ekspedere legemidler og næringsmidler for sondeernæring som ellers må innvilges av Helfo for inntil én måneds behandling. Dette gjelder pasienter der sykehuslegen anser/vurderer at behandlingen må startes opp umiddelbart eller ikke kan avbrytes.  Sykehuslegen skal bekrefte på resepten at pasienten er utskrevet fra eller har vært til konsultasjon på sykehuset.

Utleveringen kan deles opp innenfor én måned dersom sykehusapoteket finner det hensiktsmessig. Sykehusapoteket skal informere kunden om at utgiftene må betales av kunden utover én måneds behandling og ved senere ekspedering dersom søknaden om individuell stønad på blå resept til Helfo ikke blir innvilget. Dette gjelder også dersom søknaden til Helfo ikke er ferdig behandlet innen én måned fra første utlevering.

Du finner mer informasjon om én-månedsregelen i run​dskrivet til blåreseptforskriften § 7.​

​Fant du det du lette etter?