Logo for print

​For at en lege skal kunne inngå avtale med Helfo om direkte oppgjør og få refusjonsrett, må legen fra nå av som hovedregel være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin eller være godkjente allmennlege.

Overgangsregler og unntak fra kompetansekravet

Det nye kompetansekravet erstatter ordningen med veiledet tjeneste. Ikke alle leger i er omfattet av det nye spesialiseringskravet.

De nye kravene gjelder ikke for leger som

• allerede er godkjente allmennleger

• før 1. mars 2017 har inngått veiledningsavtale med kommunen, og påbegynt veiledning senest mars 2018

• før 1. mars 2017 har en fastlegehjemmel

• før 1. mars 2017 har stilling ved kommunal legevakt og yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven

• har permisjon fra fastlegehjemmel eller kommunal legevakt

• tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet

• deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid

Leger som var i en fastlegehjemmel per 31. desember 2005, men som nå ikke er i en fastlegestilling, vil også kunne ha refusjonsrett om de tiltrer i en fastlegestilling.

Leger som arbeider utenfor fastlegeordningen/kommunalt organisert legevakt, har unntak fra kravet om å være spesialist i allmennmedisin, dersom de har en annen godkjent spesialistutdanning.

Hva må kommunene gjøre?

Kommunen har ansvar for at legen oppfyller vilkårene i forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten om å være spesialist eller være under spesialisering. Kommunen må dokumentere dette overfor Helfo når en lege starter eller avslutter et ansettelses- eller avtaleforhold i kommunen.

• Der lege er fastlønnet, må dette dokumenteres når kommunen inkluderer legen i sin avtale med Helfo. Dette gjøres via skjema i Altinn.

• Når en privatpraktiserende lege inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo må kommunen fylle ut «Bekreftelse lege i spesialisering i allmennpraksis (05-04.30)» som dokumenterer at legen er under spesialisering. Dette skjemaet skal legen legge ved Altinn-skjema når vedkommende inngår avtale med Helfo.

Hva må du som lege gjøre?

Hvis du ikke kommer inn under noen av unntakene fra kravet til spesialisering, og inngår fastlegeavtale/vikaravtale fra og med 1. mars 2017, må du legge ved «Bekreftelse lege i spesialisering i allmennpraksis (05-04.30)» fra kommunen om at du er under spesialisering i allmennmedisin.

Her kan du som er privatpraktiserende lege lese hvordan du inngår avtale med Helfo.

Bakgrunn for det nye spesialiseringskravet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har forskriftsfestet at leger må ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være i utdanning til spesialist eller være lege med godkjent veiledet tjeneste med rett til trygderefusjon for å kunne tiltre en fastlegehjemmel eller stilling i kommunal legevakt.
Med det nye kompetansekravet kommer det også nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering. Du kan lese mer om spesialistutdanning på helsedirektoratet.no.

Sjekk statusen din i Helsepersonellregisteret

Du som er lege kan selv sjekke i Helsepersonellregisteret (HPR) om du faller inn under unntakene eller ikke når det gjelder de nye kompetansekravene.

Opplysningene om at en lege har startet i spesialisering – og fra når dette skjer – vil bli registrert i Helsepersonellregisteret.

Har du inngått avtale om veiledet tjeneste før 1. mars 2017?

Dersom du før 1. mars 2017 har inngått avtale om veiledet tjeneste, kan du fullføre denne og søke Helsedirektoratet om godkjenning som allmennlege.

​Fant du det du lette etter?