Logo for print

Når du skriv søknadar om individuell stønad, er det viktig at du oppgir kontaktinformasjonen din. Søknaden kan du sende elektronisk.

Fra 1. januar 2018 må vedtatte prioriteringskriterier (nytte, kostnad og alvorlighet) være oppfylt for at blåreseptdekning kan gis. Fra samme tidspunkt innføres prinsippet om at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret. Endringene gjelder kun for stønad til legemidler, og ikke for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler.

Les mer om endringer i blåreseptordningen 1. januar 2018 på helsedirektoratet.no.

Om søknaden

Ein elektronisk søknad som er sendt direkte frå ditt EPJ-system, er knytt til pasientjournalen allereie ved søknadstidspunktet. Søknaden går direkte til Helfo sitt saksbehandlingssystem, og kan dermed sporast frå sendingstidspunktet. Søknaden blir ikkje forsinka i postgang, og saksbehandlinga i Helfo kan starte tidlegare.

Elektronisk søknad med god kvalitet gjev gevinst for alle partar: Du som søkande lege får ein enklare søknadsprosess, pasienten din får raskare svar, og Helfo kan yte betre tenester.

Det er viktig at du startar søknaden med rett heimel i EPJ-systemet. Då får du fram rett søknadsskjema , og Helfo får tatt imot alle opplysningane som trengst for å kunne behandle søknaden raskt og med rett resultat. I teksten under kan du lese meir om dei ulike søknadsheimlane i blåreseptforskrifta.

Du som lege kan framleis sende søknader på papir, men den elektroniske versjonen gir fleire fordelar.

Søknadsheimel i blåreseptforskrifta

Ei rekkje legemiddel og medisinsk forbruksmateriell er førehandsgodkjent for føreskriving på blå resept. Slike legemiddel og medisinsk forbruksmateriell kan du som lege skrive direkte på blå resept til pasienten. I desse tilfella vurderer legen om vilkår for bruk er oppfylt.

Førehandsgodkjente legemiddel går fram av refusjonslista til Statens legemiddelverk, og førehandsgodkjent medisinsk forbruksmateriell går fram av produkt- og prislista.

Kva heimel skal du bruke?

Dersom eit legemiddel ikkje er førehandsgodkjent og kan skrivast direkte på blå resept, kan du som lege søke på vegne av pasienten om individuell stønad etter § 3 første ledd bokstav a og bokstav b i blåreseptforskrifta.

Det er ulike vilkår for å få innvilga dekning etter § 3 første ledd bokstav a og b.

Dekning etter § 3a gjeld legemiddel som ikkje er tatt opp på refusjonslista, når legemiddelet skal brukast mot sjukdommar som allereie er refusjonsberettiga. Dette betyr at det finst førehandsgodkjente legemiddel for pasientens diagnose, men særlege grunnar gjer at desse ikkje kan nyttast i behandlinga. Dei ulike vilkåra som gjeld for føreskriving av vanedannande legemiddel går også fram av § 3a.

Dekning etter § 3b gjeld alvorlege sjukdommar som ikkje er nemnt i refusjonslista. I praksis gjeld dette sjeldne sjukdommar, eller sjukdommar der alvorsgraden gjer dei sjeldne.

Helsedirektoratet opphevar frå 1. september 2016 det generelle kravet til at behandlinga skal instituerast av spesialist ved søknad om individuell stønad til legemiddel. Allmennlegar kan som hovedregel søke, men det er krav til søknad frå spesialist i enkelte tilfelle.

For dekning av næringsmiddel til spesielle medisinske formål gjeld § 6 med tilhørende punkt. 

Rettleiing for søknadsprosessen

Skal du søke om eit legemiddel der pasientens diagnose har ein refusjonskode?

Dekning etter § 3a gjeld legemiddel som ikkje er tatt opp på refusjonslista, når legemiddelet brukast mot sjukdommar som allereie gjev rett til refusjon. Dette betyr at det finnast førehandsgodkjente legemiddel for pasientens diagnose, men særlege grunnar gjer at desse ikkje kan nyttast i behandlinga. Dette er den mest brukte søknadsheimelen for dei fleste legar.

Særlege grunnar for å nytte andre legemiddel

Særlege grunnar for å nytte andre legemiddel enn dei relevante førehandsgodkjente er at

 • førehandsgodkjente legemiddel ikkje har gitt tilstrekkeleg effekt
 • førehandsgodkjente legemiddel ikkje kan brukast på grunn av biverknadar
 • pasienten har ei anna alvorleg liding, ein annan tilstand eller brukar andre legemiddel som hindrar bruk av førehandsgodkjente legemiddel
 • diagnosen ikkje har førehandsgodkjente legemiddel (tom kode i refusjonslista)

Søknad via EPJ-systemet

Dei ulike EPJ-systema vil ha ulike versjonar av søknadsskjemaet. Når du søkjer via ditt EPJ-system, skal du fylle ut opplysningar som svarar til

 «Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler (05-14.05)».

Er du usikker på stønadsvilkåra for eit bestemt legemiddel, kan det vere nyttig å sjå om det finst fastlagde retningslinjer i vedlegg1 for preparatet.

Hugs at:

 • Pasienten kan ha fleire diagnosar. Bruk den diagnosen/ refusjonskoden som behandlinga rettar seg mot.
 • Ved samlekoder/strekkoder (for eksempel kroniske sterke smerter eller psykiske lidingar) må du også informere om pasienten sin diagnosekode.
 • Statens legemiddelverk  har også oppretta tome refusjonskoder i § 3a.

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du få hjelp i skjemarettleiaren.

Skal du søke om  vanedannande legemiddel?

Vanedannande legemiddel er klassifisert i reseptgruppe A og B. Slike legemiddel blir berre dekka for sjukdomstilstandar under følgjande refusjonskoder:

 • ICD-10: B20-B24, D80-D84, -F2, -F3, -F4, F90, G25.8, G40, G43, G47.1, G47.4, R25.2, Z21, -53, -71, -81 og -90.
 • ICPC-2: B90, B99, L18, N88, N89, P06, P81, -53, -71, -72, -73, -74, -81 og -90.     

Er du usikker på vilkår for søknad på eit bestemt legemiddel, kan det vere nyttig å sjå om det fins fastlagde retningslinjer i vedlegg 1 for opioider, eller fastlagde retningslinjer i vedlegg 1 for andre preparat.

Søknad via EPJ-systemet

For nokre refusjonskoder er det særskilte vilkår for dekning av vanedannande legemiddel. Når du søkjer via ditt EPJ-system, skal du fylle ut opplysningar som svarar til

«Søknad om dekning av utgifter til vane­dannande legemidler (05-14.09)»

ved søknad om

 • vanedannande legemiddel ved kroniske, sterke smerter (refusjonskode ICPC-2/ICD-10:  -71)
 • vanedannande legemiddel ved psykiske lidingar (refusjonskoder : ICPC-2: -72, -73, -74/ICD-10: -F2, -F3, -F4)
 • vanedannande legemiddel ved spasmar (refusjonskoder ICPC-2: L18/ ICD-10: R25.2)
 • vanedannande legemiddel ved biverknader av tuberkulosebehandling (refusjonskode ICPC-2/ICD-10: -81)

Ved søknad om legemiddel i gruppe A og B ved andre refusjonskoder  enn dei fire kulepunkta over, kan du bruke same skjema som for § 3a: «Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler (05-14.05)».

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du få hjelp i skjemarettleiaren.

Skal du søke om eit legemiddel der pasientens diagnose ikkje har ei refusjonskode?

Dekning etter § 3b gjeld alvorlege sjukdommar som ikkje er nemnt i refusjonslista. I praksis gjeld dette sjeldne sjukdommar eller sjukdommar der alvorsgraden gjer dei sjeldne.

Sjeldne sjukdomar blir definert som

 • sjukdom som færre enn 500 personar i Noreg har
 • sjukdom der alvorsgraden gjer den sjeldan

Etter § 3b kan ikkje legemiddel i reseptgruppe A og B (vanedannande legemiddel) dekkast.

Søknad via EPJ-systemet

Dei ulike EPJ-systema vil ha ulike versjonar av søknadsskjemaet. Når du søkjer via ditt EPJ-system, skal du fylle ut opplysningar som svarar til

 «Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler (05-14.05)».

Ikkje-marknadsførte legemiddel

Dersom pasienten treng ikkje-marknadsførte legemiddel, er det krav om at relevante marknadsførte legemiddel er forsøkt i tilstrekkeleg grad. Det er også eit krav at det ligg føre særlege grunnar til å behandle pasienten med ikkje-marknadsførte legemiddel:

 • Marknadsførte legemiddel har ikkje gitt tilstrekkeleg effekt.
 • Marknadsførte legemiddel kan ikkje brukast på grunn av biverknadar.
 • Pasienten har ei anna alvorleg liding, ein annan tilstand eller brukar andre legemiddel som hindrar bruk av marknadsførte legemiddel.

Skal du søke om næringsmiddel til spesielle medisinske formål?

Dersom indikasjonen er omfatta av blåreseptforskriften § 6 punkt 1, 2 eller 4 kan det søkes om individuell stønad for dekning av næringsmiddel til spesielle medisinske formål. Produkta det kan gis dekning til er oppført i den tilhørande produkt- og prislista.

§ 6 punkt 1:

 • Sjukelege prosessar som affiserer munn, svelg og matrør og som hindrar tilføring av vanleg mat.
 • Sjukelege prosessar som affiserer mage eller tarm og hindrar opptak av viktige næringsstoff.
 • Stoffskiftesjukdom (metabolsk sjukdom).
 • Behandlingsrefraktær epilepsi (epilepsi der behandling med antiepileptika ikkje gir tilstrekkeleg effekt).

§ 6 punkt 2:

 • Laktose- eller mjølkeproteinintoleranse hjå barn under 10 år.
 • Mjølkeproteinallergi hjå barn under 10 år.

§ 6 punkt 4:

 • Kreft/immunsvikt som medfører så sterk svekking at næringsmiddel er nødvendig.
 • Annan sjukdom som fører til så sterk svekking at næringsmiddel er nødvendig.

Dersom det er medisinske grunnar for å nytte næringsmiddel som ikkje står på produkt- og prislista, må denne søknaden kome frå relevant spesialist (spesialist i sjukdomens medisinske fagfelt eller tilsvarande sjukehusavdeling).

Forskriving
Du som lege skal som hovedregel forskrive næringsmiddel på høgaste nivå, til dømes «601 Næringsmidler ved diverse tilstandar». Helfo krev likevel at du gjør ei særskild vurdering av pasientens behov for visse typer melkeerstatningar.

Næringsmiddel som må rekvirerast spesielt:

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 1:

 • 6010702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 2:

 • 6020602 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder


Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 4:

 • 6040702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

I praksis betyr dette at viss pasient må behandlast med melkeerstatningar basert på frie aminosyrer eller andre proteinkjelder, skal du forskrive resept særskild for denne artikkelgruppa.

Søknad via EPJ-systemet

Dei ulike EPJ-systema har ulike versjonar av søknadsskjemaet. I ditt EPJ-system skal dei opplysningane som trengs svare til
«Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler (05-14.10)».

Hugs at:

 • Legen må skrive resept på næringsmiddel. Utgifter til næringsmiddel kjøpt utan resept vert ikkje dekt av Helfo.
 • Ved punkt 3, Føllings sjukdom, skal du skrive dei  næringsmiddel som står i produkt- og prislista (heimel 603) direkte på blå resept.

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du få hjelp i skjemarettleiaren.

Saksbehandling av søknaden  

Saksbehandlingstida er inntil 12 veker. Helfo prioriterer søknader som gjeld alvorlege medisinske tilstander og barn under 12 år. Då er saksbehandlingstida inntil 4 veker.

Korleis får du svaret på søknaden (M12)?

Dersom du har sendt søknad elektronisk, får du melding om resultatet i EPJ-systemet ditt. Du må sjølv sjekke korleis du får varsel om at melding er mottatt i systemet.

Det er pasienten som får tilsendt vedtaket frå Helfo.

​Fant du det du lette etter?