Logo for print

Legemidler som kan forskrives direkte på blå resept, finner du i refusjonslisten til Statens legemiddelverk, og medisinsk forbruksmateriell som kan forskrives direkte på blå resept, finner du i produkt- og prislistene.

Vilkårene for individuell stønad er beskrevet i blåreseptforskriften § 3 og rundskrivet til folketrygdloven § 5-14, § 3. Disse inneholder til sammen en utfyllende beskrivelse av ordningen.

Vilkårene for individuell stønad for en rekke legemidler er beskrevet i vedlegg 1 til § 5-14.

For å sikre at pasienten og du får svar fra Helfo så raskt som mulig, er det viktig at alle relevante opplysninger er med i søknaden.

Lenger ned på siden finner du informasjon om hva søknaden skal inneholde, og en kort redegjørelse om innholdet i de ulike begrepene.

Kort om endringer i blåreseptordningen

Fra 1. januar 2018 må prioriteringskriteriene for helsetjenesten (nytte, kostnad og alvorlighet) være oppfylt for å gi dekning på blå resept. Fra samme tidspunkt innføres prinsippet om at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret.

Les mer om endringer i blåreseptordningen 1. januar 2018 på helsedirektoratet.no.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

 • Dersom du som lege ønsker å søke om et legemiddel som er nytt på markedet i 2018, skal dette metodevurderes før Helfo kan gi stønad. Søknader om individuell stønad vil bli avslått før metodevurderingen er gjennomført. Les mer om metodevurdering under.

 • Dersom pasienten har et gyldig vedtak fra før, kan dette fortsatt brukes, og du behøver ikke søke på nytt. Hvis pasienten har mistet vedtaksbrevet, kan Helfo sende en kopi.

Hvem kan søke?

Som hovedregel kan alle leger med autorisasjon i Norge søke om individuell stønad for et legemiddel på vegne av pasienten.

I noen tilfeller skal søknad komme fra spesialist i sykdommens fagfelt eller tilgrensende behandlingsområder, eller en lege ved relevant sykehusavdeling.

Det gjelder når

 • legemidlet skal brukes utenfor godkjent indikasjon i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Dette gjelder både markedsførte og ikke-markedsførte legemidler. Indikasjonen gjelder for alle legemidler med samme virkestoff og formulering.
 • legemidlet er i reseptgruppe A og B. Søknad forutsetter rett til å forskrive slike legemidler.

  Det gjelder egne regler for opioider i ATC-gruppe N02A til behandling av ikke-kreftrelaterte smerter. Se rundskrivet til § 5-14 punkt 3.5.1 og egen artikkel på helfo.no.

 • legemidlet har orphan-status, se European Medicines Agency (EMA) 
 • spesialistkrav benyttes for å sikre kontrollert innføring av ny legemiddelbehandling. Dette gjelder følgende legemidler: Repatha (evolokumab), Praluent (alirokumab)  og Orkambi (lumakaftor og ivakaftor).
 • legemidlet skal brukes til behandling av sykdom hvor det er tilknyttet spesialistvilkår til refusjonskoden for alle legemidler i refusjonslisten. Disse er spesifisert i rundskrivet til § 5-14 punkt 3.5.

Opplysninger som må være med i søknaden

De fleste legene kan sende elektronisk søknad om individuell stønad gjennom sin EPJ (elektroniske pasientjournal). I forbindelse med endringen i regelverket den 1. januar 2018 vil det ta tid før søknadsskjemaet er helt tilpasset de nye vilkårene. Dersom du mangler relevant felt for opplysningene som skal med, kan du benytte merknadsfeltet til dette.

I søknaden må du oppgi

 • hvilket/hvilke legemiddel det søkes om
 • diagnose (med diagnosekode)
 • opplysning om sykdommens alvorlighet
 • opplysninger om det er behov for gjentatt behandling over en langvarig periode
 • hvilke legemidler som er forsøkt og hvilke tungtveiende medisinske hensyn som gjør at  disse ikke kan benyttes
 • søkende leges kontaktinformasjon
 • informasjon om samtykke til at legen kan søke

Ved søknad om stønad til legemidler i reseptgruppe A eller B, eller et legemiddel som har vært til metodevurdering, er det tilleggsvilkår som må dokumenteres i søknaden. Se mer informasjon om dette i relevant  avsnitt under.

For å oppnå raskest mulig saksbehandling ber Helfo deg om å søke via EPJ-systemet når det er mulig.  Det er likevel fortsatt mulig å søke med papirskjema på bokmål eller nynorsk.

Hva er vedlegg 1til § 5-14?

Vedlegg 1 til § 5-14 er retningslinjer som er utarbeidet av Helsedirektoratet for saksbehandlingen av søknader om individuell stønad etter folketrygdloven § 5-14 for spesifikke legemidler og indikasjoner. Retningslinjene følger vilkårene i blåreseptforskriften og rundskrivet til § 5-14.

Er vedlegg 1 nyttig for meg som søkende lege?

Ja. Vedlegg 1 kan gi deg nyttig informasjon om hvordan vilkårene i forskrift og rundskriv praktiseres av Helfo for de spesifikke legemidlene og indikasjonene.

Hvor finner jeg vedlegg 1?

Du finner vedlegg 1 ved å trykke på lenken vedlegg 1 til folketrygdloven § 5-14.

Du kan også prøve:

 • Søk på vedlegg 1 i søkefeltet på felleskatalogen.no
 • Søk på vedlegg 1 legemidler i din søkemotor

Ved å klikke på lenken over finner du en alfabetisk oversikt over legemidler og virkestoff hvor det er egne retningslinjer i vedlegg 1. Klikk på aktuelt legemiddel eller virkestoff, så finner du retningslinjene.

Sykdommens alvorlighet

Fra 1. januar 2018 yter folketrygden stønad etter §§ 2 og 3 til dekning av utgifter til legemidler som skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom, og der det er behov eller risiko for gjentatt behandling over en langvarig periode.

I praksis betyr det at:

Vilkåret om alvorlig sykdom vil som hovedregel anses som oppfylt for de diagnoser der det foreligger en refusjonskode etter § 2

Dersom sykdommen er åpenbart alvorlig, det vil si at det er allment kjent at sykdommen har høy risiko for død eller varig nedsatt funksjonsevne, vil det ikke være nødvendig med en nærmere beskrivelse av alvorlighet.

Dersom det omsøkte legemidlet er omfattet av vedlegg 1 for § 5-14 for den aktuelle diagnosen, vil det ikke være nødvendig med en nærmere beskrivelse av alvorlighet

Ved andre diagnoser må du som søkende lege gi din vurdering av sykdommens alvorlighet gradert som lav, moderat, høy eller svært høy. I tillegg må du beskrive disse forholdene:

  • risiko for død eller funksjonstap

  • graden av fysisk og psykisk funksjonstap

  • graden av smerter, fysisk eller psykisk ubehag

  • om pasienten har andre sykdommer/plager som kan relateres til tilstanden som skal behandles

Du kan lese mer om dette vilkåret i rundskrivet til § 5-14 under punkt 3.4.1 «Tilstandens alvorlighet».

Hva menes med gjentatt behandling over en langvarig periode?

Gjentatt behandling over en langvarig periode vil si at det er sannsynliggjort et behov for bruk av ett eller flere legemidler i minst tre måneder i løpet av ett år for samme sykdom. Tremånedersperioden trenger ikke være sammenhengende, flere kortere perioder kan slås sammen. Benyttes flere legemidler for samme sykdom, må den samlede behandlingstiden vare minst tre måneder.

Det står mer om langvarig behandling og risiko for langvarig behandling i rundskrivet til § 5-14 under § 1c.

Hva er kravet til tidligere behandling og tungtveiende medisinske hensyn?

Det må være tungtveiende medisinske hensyn til at relevante forhåndsgodkjente legemidler ikke kan benyttes for at stønad kan gis. Med tungtveiende medisinske hensyn menes

 • manglende effekt
 • uakseptable bivirkninger
 • kontraindikasjoner
 • betydelige complianceproblemer

Les mer om kravet til tidligere behandling og tungtveiende medisinske hensyn i rundskrivet til folketrygdloven § 5-14 punkt 3.3. Les mer om kravet til tidligere behandling og tungtveiende medisinske hensyn i rundskrivet til folketrygdloven § 5-14 punkt 3.3.

Bruk utenfor godkjent indikasjon

Helfo kan gi stønad til legemidler som skal brukes utenfor godkjent indikasjon i Norge eller i et annet EU/EØS-land, når nytten av behandlingen er dokumentert i vitenskapelige studier.

Dersom legemidlet ikke har godkjent indikasjon i Norge, men i et annet EU/EØS-land, må du som søkende lege legge ved dokumentasjon for dette.

For legemidler uten markedsføringstillatelse for den aktuelle indikasjonen i Norge eller i et annet EU/EØS-land, kan det kun ytes stønad dersom legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning for den aktuelle sykdommen på gruppenivå. Dokumentasjonen skal være publisert i vitenskapelig tidsskrift eller database. Du må legge ved dokumentasjon for effekt ved den aktuelle sykdommen/tilstanden.

Du finner mer informasjon om hvordan Helfo vurderer effektdokumentasjon i rundskrivet til § 5-14 under overskriften «Legemiddelbehandlingens nytte» punkt 3.4.2.

Søknad om ikke-markedsførte legemidler

Hvis du skal søke om et legemiddel som ikke er markedsført i Norge, må du dokumentere at relevante markedsførte legemidler med godkjent indikasjon for den aktuelle sykdommen er forsøkt i tilstrekkelig grad. I tillegg må du begrunne hvorfor disse ikke/ikke lenger kan brukes.

Som lege kan du søke om stønad for ikke-markedsførte legemidler dersom disse er godkjent for den aktuelle bruken i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Dersom legemidlet skal brukes utenfor godkjent indikasjon er det krav til at søknaden skal komme fra spesialist i sykdommens medisinske fagfelt eller fra en lege ved en relevant sykehusavdeling.

Tilleggsvilkår ved søknad om legemidler i reseptgruppe A og B

Ved oppstart av behandlingen skal pasienten ha gjennomgått en nøye, individuell medisinsk vurdering.  Vilkårene for stønad er at

 • faren for avhengighet er vurdert som underordnet pasientens behov for behandling
 • det foreligger en plan for behandlingen
 • smerteanalyse er utført når søknaden gjelder kroniske, sterke smerter

Det må framgå av søknaden eller erklæringen at disse vilkårene er oppfylt.

Tilleggsvilkårene over gjelder for følgende legemidler:

 • legemidler i reseptgruppe A og B ved behandling av kroniske, sterke smerter. Egne vilkår gjelder for opioider (ATC-gruppe N02A og ATC-kode R05DA04 og markedsført metadon, ATC-kode N07BC02)
 • anxiolytika (ATC-gruppe N05B) ved psykiske lidelser av alvorlig og langvarig karakter
 • legemidler i reseptgruppe A og B ved behandling av alvorlig og kroniske spasmer som følge av sykdom eller skade i sentralnervesystemet (refusjonskode ICD-10: R25.2/ICPC-2: L18)

 • legemidler i reseptgruppe A og B for behandling av bivirkninger av tuberkulosebehandling (refusjonskode ICD-10/ICPC-2: -81)

Er du usikker på vilkårene for stønad til et bestemt legemiddel, kan det være nyttig å se om det finnes  retningslinjer i vedlegg 1 til § 5-14 for opioider, eller  retningslinjer i vedlegg 1 til § 5-14 for andre legemidler.

Vær oppmerksom på at dersom du søker om et legemiddel i reseptgruppe A og B ved ikke-kreftrelaterte smerter, finner du spesifikk informasjon som gjelder for disse søknadene på helfo.no.

Eget søknadsskjema

Når du søker via ditt EPJ-system om et legemiddel som er omfattet av vilkårene over, kan du bruke merknadsfeltet dersom du ikke finner felter i søknadskjemaet til de nødvendige opplysningene.

Dersom du ikke kan søke elektronisk, kan du bruke dette papirskjemaet:

«Søknad om dekning av utgifter til vane­dannende legemidler (05-14.09)»

Ved søknad om legemidler i gruppe A og B ved andre refusjonskoder enn de som har tilleggsvilkår og er angitt i punktene over, kan du bruke samme skjema som for § 3: «Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler (05-14.05)».

Nye legemidler og kravet til metodevurdering

For legemidler med markedsføringstillatelse i Norge etter 1. januar 2018, eller når søknad om markedsføringstillatelse er til behandling i Norge eller ved det europeiske legemiddelbyrået, ytes det ikke stønad uten at det er gjort en metodevurdering etter legemiddelforskriften § 14-3.

Det er Statens legemiddelverk som er ansvarlig for å gjennomføre metodevurderingen etter egne retningslinjer.

En metodevurdering (verdivurdering) er en samlet vurdering av om prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet er oppfylt. Med andre ord er det en vurdering av om kostnadene ved å ta i bruk legemidlet står i et rimelig forhold til nytten, tatt i betraktning alvorlighetsgraden til den aktuelle tilstanden. Metodevurderingen resulterer i en metodevurderingsrapport.

For legemidler som er metodevurdert, men der vilkårene i legemiddelforskriften § 14-5 ikke er oppfylt på gruppenivå, kan det kun ytes stønad for den enkelte pasient dersom særskilte forhold ved pasienten gjør at nytten av behandlingen, ressursbruken eller tilstandens alvorlighet for denne pasienten skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig.

Ved søknad om et legemiddel som ikke oppfyller prioriteringskriteriene for den aktuelle pasientgruppen, må du gi opplysninger om hvilke særskilte forhold som gjør at denne pasienten skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig når det gjelder

 • nytte av behandlingen
 • ressursbruken eller
 • tilstandens alvorlighet

Forskrivning på blå resept etter § 3

Du trenger ikke skrive refusjonskode på resepten når pasienten har et individuelt vedtak etter § 3. Det er tilstrekkelig at du påfører hjemmelen, det vil si § 3.

EPJ-systemene er ikke oppdatert med de nødvendige endringene fra 1. januar 2018. Inntil videre skal registrering av resepter på vedtak fattet før 1. januar 2018 gjøres på samme måte som før. Det vil si med bruk av § 3a og refusjonskode.

Midlertidig løsning for vedtak fattet etter 1. januar 2018

Svarmelding fra Helfo (M12):Søkende lege mottar en svarmelding fra Helfo med henvisning til § 3a (refusjonshjemmel 301). Fram til uke 4 vil svarmeldingen også inneholde en refusjonskode.

E-resept (M1): Forskrivende lege skal angi § 3a (refusjonshjemmel 301) og refusjonskode. Kravet om at det skal angis en refusjonskode på § 3a i reseptformidleren vil bli fjernet i løpet av noen uker. Hvis du opplever problemer med å angi refusjonskode, benytt § 3b (refusjonshjemmel 302) isteden.

Den midlertidige løsningen vil gjelde inntil de nødvendige endringene er implementert i EPJ-systemene. Etter implementering skal legen kun angi § 3 (refusjonshjemmel 300) på alle resepter uavhengig av vedtaksdato. 

Skal du søke om stønad til næringsmidler?

Du kan søke om stønad til næringsmidler hvis sykdommen er omfattet av blåreseptforskriften  § 6 punkt 1, 2 eller 4.  Det er et krav til kronisk sykdom og langvarig behandling for næringsmidler, og produktene dekkes kun når de er kjøpt etter resept fra lege.

Som hovedregel dekkes kun næringsmidler som er oppført i Helfos produkt- og prislister. Hvis det er medisinske grunner for å bruke næringsmidler som ikke står på den aktuelle produkt- og prislisten, må søknaden komme fra relevant spesialist (spesialist i sykdommens medisinske fagfelt eller tilsvarende sykehusavdeling).

§ 6 punkt 1:

 • Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat

 • Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm og hindrer opptak av viktige næringsstoffer

 • Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom)

 • Behandlingsrefraktær epilepsi (epilepsi der behandling med antiepileptika ikke gir tilstrekkelig effekt)

  § 6 punkt 2:

 • Laktose- eller melkeproteinintoleranse hos barn under 10 år

 • Melkeproteinallergi hos barn under 10 år

Ved behov for andre melkeerstatninger ved § 6 punkt 2 enn de som er basert på hydrolysert melkeprotein, må du begrunne hvorfor disse ikke kan benyttes.

§ 6 punkt 4:

 • Kreft/immunsvikt som medfører så sterk svekkelse at næringsmidler er nødvendig
 • Annen sykdom som gir så sterk svekkelse at næringsmidler er nødvendig

Forskrivning

Det er tilstrekkelig at du angir hvilket forskriftspunkt som er aktuelt når du søker om eller forskriver næringsmidler, for eksempel «601 Næringsmidler ved diverse tilstander.»

Næringsmidler som må forskrives spesielt:

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 1:

 • 6010702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

  Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 2:

 • 6020602 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

  Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 4:

 • 6040702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

I praksis betyr dette at du må skrive spesifisert resept dersom pasienten må behandles med melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder. Disse produktene kan ikke utleveres uten at artikkelgruppen er angitt på resepten.

For å oppnå raskest mulig saksbehandling ber Helfo deg om å søke via EPJ-systemet når det er mulig.  Det er likevel fortsatt mulig å søke med papirskjema.

 «Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler (05-14.10)».

Husk at:

 • du må skrive resept på næringsmidler. Utgifter til næringsmidler kjøpt uten resept dekkes ikke av Helfo. Dette gjelder også i perioden pasienten venter på et vedtak fra Helfo.

 • for forskriftspunkt 3, Føllings sykdom, skal du ikke søke, men forskrive næringsmidler som står i produkt- og prislisten (hjemmel 603) direkte på blå resept.

Saksbehandling av søknaden  

Helfo behandler søknadene så fort som mulig og senest innen 4 uker.

Hvordan får du svar på søknaden?

Dersom du har sendt søknad elektronisk, får du melding om resultatet i EPJ-systemet ditt. Du må selv sjekke hvordan du får varsel om at melding er mottatt i systemet.

Pasienten får tilsendt vedtaket fra Helfo i brevpost.

​Fant du det du lette etter?