Logo for print

Kommunane har ansvar for at det finns tilbod om legehjelp til kommunen sine innbyggarar og dei som midlertidig oppheld seg i kommunane. Ansvaret til kommunane omfattar også ordninga med fastlege.

Helfo har mellom anna ansvar for endring og oppretting av fastlegeheimlar i fastlegeregisteret etter instruks frå kommunen, gjesteinnbyggaroppgjeret og rapporter for berekning av basistilskot. Helfo skal også registrere pasientane sitt bytte av fastlege.

Fastlegeordninga - oppretting og endringar i fastlegeheimel

Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordninga og sørgje for at personar som ønskjer det får til plass på fastlegane si liste. Fastlegeordninga er heimla i «Forskrift om fastlegeordningen i kommunene».

Talet på pasientar på fastlegen si liste skal avtalast mellom legen og kommunen eller bydelen. Når ein kommune opprettar eller endrar heimel for fastlegar, må kommunen/bydelen sende Helfo dokumentasjon på skjemaet «Melding til fastlegeregisteret – Helfo (05-04.27) Bokmål» – slik at vi kan oppdatere fastlegeregisteret.

Når det blir oppretta ny heimel, eller kommunen/bydelen tilset ein ny fastlege, må kommunen/bydelen registrere følgjande opplysningar i skjemaet:

  • Personopplysningar om legen (heimelshavar)

  • Informasjon om praksis

  • Informasjon om eventuelt utekontor

  • Informasjon om eventuell deleliste

Dersom legen ønskjer å endre lista si, og enten auke eller redusere talet på pasientar, må dette godkjennast av ansvarleg i kommunen. Ved endring av opplysningar knytt til fastlegelista, må kommunen krysse av for «Endring» i skjema, og fylle inn relevant informasjon i forhold til kva som skal endrast.

Skjemaet skal sendast per post til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg både ved ny fastlegeliste og ved endring i eksisterande fastlegeliste.

Deleliste

Deleliste kan inngåast av legar over 60 år som har planar om nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Lege med minst 50 prosent varig uførhet har også rett til å dele lista si med annan lege på same vilkår. Meir informasjon om deleliste finns i Rammeavtalen, ASA 4310, pkt. 10.8.

Legane må drive praksisen i same legesenter. Listelengda kan ikkje aukast med meir enn 25 prosent berekna ut frå listelengda ved etablering av delelista. Maksimalt tal på listepasientar er til saman 2500. Ved etablering av deleliste gjelder føresegnene i punkta 5.4, 5.5 og 5.6 tilsvarande.

Det blir ikkje oppretta ny fastlegeheimel ved avtale om deleliste, og alle pasientane blir ståande på ei og same liste. Lista vil være registrert i namnet til heimelsinnehavar, og denne vil formelt sett være pasienten sin fastlege til han eller ho avsluttar sin praksis.

Legen som inngår avtale om deleliste er ikkje å sjå på som vikar for praksisinnehavar. Avtale om deleliste vil være å sjå på som ein forskotering av overdraging av praksis. Begge legane kan derfor jobbe samtidig på delelista.

Dersom ein skal opprette eller gjere endringar på ei deleliste, skal ein nytte skjema «Melding til fastlegeregisteret Helfo 05-04.27».

Fyll ut og send skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Basistilskot

Basistilskotet per pasient frå kommunen til legen er regulert i avtala mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseføretak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen ).

Kommunen betaler ut basistilskot til fastlegene basert på rapporter frå fastlegeregisteret. Rapportane viser talet på pasientar på listene, og dannar grunnlaget for utbetalinga av basistilskotet til legane. Desse rapportane blir publisert på Helfo sine nettsider.

Turnuslegar

Turnuslegane sine vilkår i kommunen er regulert gjennom avtale mellom KS og Den norske legeforening (DNLF) (kommunelegeavtalen). Turnuslegar skal arbeide under rettleiing og tilsyn av lege i kommunehelsetenesta.

Kommunen/bydelen må legge inn alle nødvendige opplysningar i Altinn ved registrering av turnusleger. Les meir på sida «Slik inngår kommunen avtale om fastlønna legar».

Les også meir om turnuslegen i kommunen.

Rettleia teneste (veiledet teneste)

For legar som manglar tilleggskompetansen Allmennlege med trygderefusjon, har kommunen ansvar for å inngå rettleiingsavtale. Kommunen skal også gje attest ved fullført rettleia teneste. Både rettleiingsavtale og attest ved fullført rettleia teneste skal sendast til Helsedirektoratet , som registrerar opplysningane i Helsepersonellregisteret (HPR).

Det er Helsedirektoratet som vurderer om vilkåra for å få godkjend rettleiingsavtale er til stades.

Legen vil ikkje få utbetalt refusjon frå Helfo før godkjend rettleia teneste er dokumentert. Avtalen om rettleia teneste må være gyldig på rekningstidspunktet, og det er ein føresetnad for å få utbetalt refusjon at rettleiingsavtalen er registrert i Helsepersonellregisteret.

Les meir om dette i forskrift om veiledet tjeneste  og rundskriv om veiledet tjeneste på Helse- og omsorgsdepartementet sine nettsider. Les også meir informasjon om rettleia teneste her.

Gjesteinnbyggjarar

Gjesteinnbyggjaroppgjeret for 2016 vert ikkje sendt ut i starten av februar 2017. Dette har samanheng med overgang til ny fastlegeløysing. Vi ber om forståing for forseinkinga. Følg med på statusoppdateringar på denne sida litt over nyttår.

Om ordninga:

Innbyggarane har høve til å velje fastlege på tvers av kommunegrensene. Det vil seie at ein innbyggjar kan ha folkeregistert adresse i ei kommune og velje fastlege i ei anna kommune. Dette blir kalla ein «gjesteinnbyggjar».

Kommunen skal dekke basistilskotet for sine innbyggjarar. Dette fører til at det vert eit oppgjer mellom kommunar, som må bereknast og gjerast opp. Dette kallar vi «gjesteinnbyggjaroppgjer». Helfo har ansvaret for gjennomføringa av dette oppgjeret.

I slutten av kvart kalenderår produserer Helfo lister over kva kommunar som skylder eller skal ha pengar. Helfo skriv til kommunane i desember kvart år og fortel dei om dei er skuldige beløp eller har pengar til gode.

Oversikt over kva bankkontonummer som er registrert i løysninga går fram av dette Excel-dokumentet. Kommunane er sortert alfabetisk.

Dersom bankkontonummeret for kommunen ikkje er korrekt ber vi om at du sender melding om rett bankkontonummer til Helfo. Dersom de nyttar «Svar ut», ber vi om at de sender til organisasjonsnummer 986 965 610. La det gå tydeleg fram at dette gjeld gjesteinnbyggjaroppgjer.  

Innbyggarar utan fødsels- og personnummer

Alle innbyggarar i ein kommune har rett til nødvendig helsehjelp hjå allmennlege. Det gjeld også asylsøkarar som ikkje er tildelt fastlege, samt borgarar frå EU/EØS-land som ikkje er medlem av folketrygda eller dersom det føreligg avtale med konvensjonsland. Dersom fastlegen behandlar ein person som ikkje har vorte tildelt personnummer, kan legen likevel sende oppgjerskrav til Helfo.

Om pasienten ikkje har 11-sifra personnummer, og dersom fastlegen har dokumentasjon på at vedkommande har rettar, kan det likevel sendast rekning til Helfo. Ein må då registrere pasienten sin fødselsdag, månad og år, DDMMÅÅ, og merkar med kjønn (K eller M). Fastlegen fører eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om kva dokumentasjon som er lagt fram.

Legen kan i tillegg krevje takst 2hd for å kompensere for manglande basistilskot for pasienten frå kommunen.

Kven er innbyggaren sin fastlege?

AMK-sentraler, sykehus eller legevakter kan få tilgang til spørretjenesten «Pasientens fastlege». Ta kontakt med Helfo (815 70 070) for hjelp til å logge inn dersom du ikke har brukernavn og passord.