Logo for print

Kommunane har ansvar for at det finns tilbod om legehjelp til kommunen sine innbyggarar og dei som midlertidig oppheld seg i kommunane. Ansvaret til kommunane omfattar også ordninga med fastlege.

Helfo har mellom anna ansvar for endring og oppretting av fastlegeheimlar i fastlegeregisteret etter instruks frå kommunen, gjesteinnbyggaroppgjeret og rapporter for berekning av basistilskot. Helfo skal også registrere pasientane sitt bytte av fastlege.

Fastlegeordninga - oppretting og endringar i fastlegeheimel

Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordninga og sørgje for at personar som ønskjer det får til plass på fastlegane si liste. Fastlegeordninga er heimla i «Forskrift om fastlegeordningen i kommunene».

Talet på pasientar på fastlegen si liste skal avtalast mellom legen og kommunen eller bydelen. Når ein kommune opprettar eller endrar heimel for fastlegar, må kommunen/bydelen sende Helfo dokumentasjon på skjemaet «Melding til fastlegeregisteret – Helfo (05-04.27) Bokmål» – slik at vi kan oppdatere fastlegeregisteret.

Når det blir oppretta ny heimel, eller kommunen/bydelen tilset ein ny fastlege, må kommunen/bydelen registrere følgjande opplysningar i skjemaet:

 • Personopplysningar om legen (heimelshavar)

 • Informasjon om praksis

 • Informasjon om eventuelt utekontor

 • Informasjon om eventuell deleliste

Dersom legen ønskjer å endre lista si, og enten auke eller redusere talet på pasientar, må dette godkjennast av ansvarleg i kommunen. Ved endring av opplysningar knytt til fastlegelista, må kommunen krysse av for «Endring» i skjema, og fylle inn relevant informasjon i forhold til kva som skal endrast.

Informasjon om utekontor

Det er viktig for innbyggarane å finne informasjon om utekontor når dei skal velje fastlege. Kommunen må difor sende informasjon om utekontor til Helfo via skjemaet «Melding til fastlegeregisteret – Helfo (05-04.27) Bokmål». Helfo må få melding om både kva fastlegar som er på utekontor og kva legekontor som har utekontor.

Skjemaet skal sendast per post til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg både ved ny fastlegeliste og ved endring i eksisterande fastlegeliste.

Opne og lukke/låse fastlegeliste

Det er sett eit listetak på alle fastlegelister. Når listetaket er nådd vert lista automatisk lukka. Dette betyr at ein innbyggjar ikkje kan velje denne fastlegen. Lista blir opna på nytt når det er 10 ledige plassar (endra frå 20 plassar med verknad frå og med 24. september 2017). Legen kan sjølv følgje med talet på pasientar ved å sjekke basistilskotsrapporten som vert produsert den 1. i kvar månad. Kommune og lege kan også sjå talet innbyggjarar på venteliste ved å gå til sjølvbeteningsløysinga «Bytte fastlege» på helsenorge.no, og deretter søke opp den aktuelle fastlegen.

Lukke liste

Ei fastlegeliste vert automatisk lukka når listetaket er nådd. Ei liste som er lukka, vil også automatisk opne seg når lista får 10 eller fleire ledige plassar.

Låse liste

Kommunen kan i spesielle tilfelle melde til Helfo at ei fastlegeliste skal låsast, og eventuelt om venteliste skal slettast, fordi ein av ulike grunnar ikkje ynskjer fleire innbyggarar inn på denne lista. Ei liste som er låst, vert ikkje opna før kommunen gjev beskjed om dette. Dersom kommunen vil låse ei liste, må den nytte fylle ut skjemaet «Melding til fastlegeregisteret - Helfo 05-04.27 Bokmål» og sende dette til Helfo.

Opne liste

Ei fastlegeliste som er lukka, opnar seg automatisk når lista har 10 eller fleire ledige plassar. Ein fastlege eller kommune kan ta kontakt med Helfo og be om at ei lukka liste vert opna, sjølv om der er færre enn 10 ledige plassar. Dette kan ikkje gjerast når lista er låst. Ei fastlegeliste som er låst, kan berre opnast etter melding frå kommunen.

Det er lagt inn ein buffer, slik at lista ikkje skal opne med ein gong her blir ledige plassar. Først når det er 10 ledige plassar, vert lista opna slik at nye innbyggarar kan velje denne fastlegen. Når lista vert opna, er det først innbyggarar som står på venteliste som kjem inn, deretter kan nye innbyggarar velje denne fastlegen – dersom den då ikkje allereie er blitt fylt opp frå ventelista.

Varsling ved opning og lukking av fastlegeliste

I løpet av oktober 2017 vil opning og lukking av fastlegelister bli varsla til legekontoret der fastlegen har kontor.

Varsel vert berre sendt til e-postadresser til legekontor som er registrert med gyldig e-postadresse i Norsk Helsenett sitt adresseregister.

Vedlikehald av informasjon om lege og legekontor i Norsk Helsenetts adresseregister

Fleire legekontor står registrert med e-postadresse som inneheld «@edi.nhn.no». Dette er ikkje ei adresse for vanleg e-post-kommunikasjon, og må derfor erstattast med ei gyldig e-postadresse. Delar av informasjonen som ligg i Norsk Helsenett (NHN) sitt adresseregister vert også nytta i fastlegesystemet. Det er derfor viktig at de kontrollerer at informasjon om lege og legekontor er korrekt og oppdatert i adresseregisteret.

Dersom de ikkje ynskjer slikt varsel, kan de ta kontakt med Helfo via post@helfo.no eller på telefon 815 70 070 og be om at varsel vert stoppa.

Venteliste hos fastlege

Innbyggarar som ventar på at ein fastlege med full liste skal bli ledig, kan sette seg på venteliste. Dette er mogleg berre når lista er lukka. Når lista er open (har ledige plassar), kan innbyggar velje å bytte direkte. Kommunen kan bestemme at ei venteliste skal avviklast i samband med låsing av fastlegeliste. Innbyggjar vil ikkje kunne sette seg på venteliste dersom lista er låst.

Deleliste

Deleliste kan inngåast av legar over 60 år som har planar om nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Lege med minst 50 prosent varig uførhet har også rett til å dele lista si med annan lege på same vilkår. Meir informasjon om deleliste finns i Rammeavtalen, ASA 4310, pkt. 10.8.

Legane må drive praksisen i same legesenter. Listelengda kan ikkje aukast med meir enn 25 prosent berekna ut frå listelengda ved etablering av delelista. Maksimalt tal på listepasientar er til saman 2500. Ved etablering av deleliste gjelder føresegnene i punkta 5.4, 5.5 og 5.6 tilsvarande.

Det blir ikkje oppretta ny fastlegeheimel ved avtale om deleliste, og alle pasientane blir ståande på ei og same liste. Lista vil være registrert i namnet til heimelsinnehavar, og denne vil formelt sett være pasienten sin fastlege til han eller ho avsluttar sin praksis.

Legen som inngår avtale om deleliste er ikkje å sjå på som vikar for praksisinnehavar. Avtale om deleliste vil være å sjå på som ein forskotering av overdraging av praksis. Begge legane kan derfor jobbe samtidig på delelista.

Dersom ein skal opprette eller gjere endringar på ei deleliste, skal ein nytte skjema «Melding til fastlegeregisteret Helfo 05-04.27».

Fyll ut og send skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Basistilskot

Basistilskotet per pasient frå kommunen til legen er regulert i avtala mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseføretak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen ).

Kommunen betaler ut basistilskot til fastlegene basert på rapporter frå fastlegeregisteret. Rapportane viser talet på pasientar på listene, og dannar grunnlaget for utbetalinga av basistilskotet til legane. Desse rapportane blir publisert på Helfo sine nettsider.

Turnuslegar

Vilkåra til turnuslegane i kommunen er regulert gjennom avtale mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske legeforening (DNLF), og blir kalla kommunelegeavtalen. Turnuslegar skal arbeide under rettleiing og tilsyn av lege i kommunehelsetenesta.

Som turnuslege i kommunal teneste har legen oftast to roller knytt til Helfo; ei rolle der legen er fastløna for pasientretta arbeid på dagtid og ei som legevaktslege.

Kommunen inngår avtale og får refusjon for det pasientretta arbeidet turnuslegen utfører på dagtid. Det same gjeld for legevaktsarbeid der turnuslegen får fast løn frå kommunen.

Dersom turnuslegen utfører arbeid på kommunalt organisert legevakt og sjølv skal ha utbetalt refusjonen, skal turnuslegen inngå avtale om direkteoppgjør.

Når kommunen/bydelen har fått oversikt over kva turnuslegar som skal praktisere i kommunen, må kommunen registrere alle nødvendige opplysningar  i Altinn, samla i same Altinn-skjema. Dette gjer prosessen om avtaleinngåing meir effektiv, både for kommunen og Helfo.

Det er fleire fordeler med berre eit Altinn-skjema frå kvar kommune:

 • Kommunane som har flere turnuslegar sparar tid ved å sende ett samleskjema.
 • Helfo får inn færre dokument. Det gir raskare saksbehandling og hurtigare utbetalingar.
 • Innbyggarane får sine eigendelar raskt registrert på frikortteller.
 • Helfo mottar dei same opplysningane om alle turnuslegane, for eksempel e-postadresser for utbetalingsvedtak og bankkontonummer. Dette aukar kvaliteten på registreringane våre.
 • Kommunane kan unngå at legerekningar blir for gamle (foreldelse), og med det sleppe å tape pengar.

Les meir på sida «Slik inngår kommunen avtale om fastlønna legar».

Dersom turnuslegen skal ha utbetalt refusjon for arbeid utført på legevakta, må turnuslegen inngå eigen avtale med Helfo. Les meir på sida «Slik inngår lege avtale».

Rettleia teneste (veiledet teneste) vert erstatta av spesialisering i allmennmedisin

Leger som vert tilsette eller inngår avtale med kommunen frå og med 1. mars 2017 må no vere spesialistar i allmennmedisin eller under spesialisering. Det nye kompetansekravet erstattar ordninga med rettleia teneste (veiledet tjeneste). Les meir om dei nye krava – og kva kommunane og legane må gjere.

Dersom legen har fullført tre år med rettleia teneste, må han/ho sjølv søke Helsedirektoratet om godkjenning som allmennlege.

Gjesteinnbyggjarar

Innbyggjarane har høve til å velje fastlege på tvers av kommunegrensene. Det vil seie at ein innbyggjar kan ha folkeregistert adresse i ei kommune og velje fastlege i ei anna kommune. Dette blir kalla ein «gjesteinnbyggjar».

Kommunen skal dekke basistilskotet for sine innbyggjarar. Dette fører til at det vert eit oppgjer mellom kommunar, som må bereknast og gjerast opp. Dette kallar vi «gjesteinnbyggjaroppgjer» (gjesteinnbyggeroppgjør). Helfo har ansvaret for gjennomføringa av dette oppgjeret.

Helfo sender faktura til kommunar som skuldar pengar og utbetalar til kommunar som har pengar til gode.

Sjølve oppgjeret vil skje i starten av januar månad i det enkelte år.

Innbyggarar utan fødsels- og personnummer

Alle innbyggarar i ein kommune har rett til nødvendig helsehjelp hjå allmennlege. Det gjeld også asylsøkarar som ikkje er tildelt fastlege, samt borgarar frå EU/EØS-land som ikkje er medlem av folketrygda eller dersom det føreligg avtale med konvensjonsland. Dersom fastlegen behandlar ein person som ikkje har vorte tildelt personnummer, kan legen likevel sende oppgjerskrav til Helfo.

Om pasienten ikkje har 11-sifra personnummer, og dersom fastlegen har dokumentasjon på at vedkommande har rettar, kan det likevel sendast rekning til Helfo. Ein må då registrere pasienten sin fødselsdag, månad og år, DDMMÅÅ, og merkar med kjønn (K eller M). Fastlegen fører eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om kva dokumentasjon som er lagt fram.

Legen kan i tillegg krevje takst 2hd for å kompensere for manglande basistilskot for pasienten frå kommunen.

Spørjetenesta «Pasientens fastlege»

I den nettbaserte spørjetenesta «Pasientens fastlege» vil helseaktørar finne opplysningar om kven som er pasienten sin noverande fastlege med namn og adresse, samt eventuelle vikarar.

Følgjande helseaktørar kan få tilgang til denne spørjetenesta:

 • Sjukehus
 • AMK-sentralar
 • Legevaktsentralar
 • Kommunehelsetenesta
 • Legespesialistar
 • Avtalepsykologar
 • Fysioterapeutar/ manuell terapeutar med avtaler med kommuner
 • Kiropraktor
 • Private laboratorium og røntgeninstitutt
 • Fylkeslegar

Brukarnamn og passord til den nettbaserte spørjetenesta får du ved å sende e-post til post@helfo.no med opplysning om kva rolle du har innafor helsetenesta, sjå lista ovanfor. E-posten må også innehalde namn og adresse ettersom brukarnamn og passord må sendast ut via brevpost.

Det kan og vere mogeleg å få maskinell spørjing direkte frå ditt pasientadministrative system (for eksempel EPJ). Kontakt systemleverandøren din dersom du vil vite om du kan få tilgang til denne spørjinga.

Fastlegar, tannlegar og tannpleiarar kan få informasjon om kven som er pasienten sin noverande fastlege ved å ringe Helfo veiledning for helseaktørar (815 70 070).

​Fant du det du lette etter?