Logo for print

Kommunane har ansvar for at det finns tilbod om legehjelp til kommunen sine innbyggarar og dei som midlertidig oppheld seg i kommunane. Ansvaret til kommunane omfattar også ordninga med fastlege.

Helfo har mellom anna ansvar for endring og oppretting av fastlegeheimlar i fastlegeregisteret etter instruks frå kommunen, gjesteinnbyggaroppgjeret og rapporter for berekning av basistilskot. Helfo skal også registrere pasientane sitt bytte av fastlege.

Fastlegeordninga - oppretting og endringar i fastlegeheimel

Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordninga og sørgje for at personar som ønskjer det får til plass på fastlegane si liste. Fastlegeordninga er heimla i «Forskrift om fastlegeordningen i kommunene».

Talet på pasientar på fastlegen si liste skal avtalast mellom legen og kommunen eller bydelen. Når ein kommune opprettar eller endrar heimel for fastlegar, må kommunen/bydelen sende Helfo dokumentasjon på skjemaet «Melding til fastlegeregisteret – Helfo (05-04.27) Bokmål» – slik at vi kan oppdatere fastlegeregisteret.

Når det blir oppretta ny heimel, eller kommunen/bydelen tilset ein ny fastlege, må kommunen/bydelen registrere følgjande opplysningar i skjemaet:

  • Personopplysningar om legen (heimelshavar)

  • Informasjon om praksis

  • Informasjon om eventuelt utekontor

  • Informasjon om eventuell deleliste

Dersom legen ønskjer å endre lista si, og enten auke eller redusere talet på pasientar, må dette godkjennast av ansvarleg i kommunen. Ved endring av opplysningar knytt til fastlegelista, må kommunen krysse av for «Endring» i skjema, og fylle inn relevant informasjon i forhold til kva som skal endrast.

Skjemaet skal sendast per post til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg både ved ny fastlegeliste og ved endring i eksisterande fastlegeliste.

Deleliste

Deleliste kan inngåast av legar over 60 år som har planar om nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Lege med minst 50 prosent varig uførhet har også rett til å dele lista si med annan lege på same vilkår. Meir informasjon om deleliste finns i Rammeavtalen, ASA 4310, pkt. 10.8.

Legane må drive praksisen i same legesenter. Listelengda kan ikkje aukast med meir enn 25 prosent berekna ut frå listelengda ved etablering av delelista. Maksimalt tal på listepasientar er til saman 2500. Ved etablering av deleliste gjelder føresegnene i punkta 5.4, 5.5 og 5.6 tilsvarande.

Det blir ikkje oppretta ny fastlegeheimel ved avtale om deleliste, og alle pasientane blir ståande på ei og same liste. Lista vil være registrert i namnet til heimelsinnehavar, og denne vil formelt sett være pasienten sin fastlege til han eller ho avsluttar sin praksis.

Legen som inngår avtale om deleliste er ikkje å sjå på som vikar for praksisinnehavar. Avtale om deleliste vil være å sjå på som ein forskotering av overdraging av praksis. Begge legane kan derfor jobbe samtidig på delelista.

Dersom ein skal opprette eller gjere endringar på ei deleliste, skal ein nytte skjema «Melding til fastlegeregisteret Helfo 05-04.27».

Fyll ut og send skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Basistilskot

Basistilskotet per pasient frå kommunen til legen er regulert i avtala mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseføretak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen ).

Kommunen betaler ut basistilskot til fastlegene basert på rapporter frå fastlegeregisteret. Rapportane viser talet på pasientar på listene, og dannar grunnlaget for utbetalinga av basistilskotet til legane. Desse rapportane blir publisert på Helfo sine nettsider.

Turnuslegar

Vilkåra til turnuslegane i kommunen er regulert gjennom avtale mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske legeforening (DNLF), og blir kalla kommunelegeavtalen. Turnuslegar skal arbeide under rettleiing og tilsyn av lege i kommunehelsetenesta.

Som turnuslege i kommunal teneste har legen oftast to roller knytt til Helfo; ei rolle der legen er fastløna for pasientretta arbeid på dagtid og ei som legevaktslege.

Kommunen inngår avtale og får refusjon for det pasientretta arbeidet turnuslegen utfører på dagtid. Det same gjeld for legevaktsarbeid der turnuslegen får fast løn frå kommunen.

Dersom turnuslegen utfører arbeid på kommunalt organisert legevakt og sjølv skal ha utbetalt refusjonen, skal turnuslegen inngå avtale om direkteoppgjør.

Når kommunen/bydelen har fått oversikt over kva turnuslegar som skal praktisere i kommunen, må kommunen registrere alle nødvendige opplysningar  i Altinn, samla i same Altinn-skjema. Dette gjer prosessen om avtaleinngåing meir effektiv, både for kommunen og Helfo.

Det er fleire fordeler med berre eit Altinn-skjema frå kvar kommune:

  • Kommunane som har flere turnuslegar sparar tid ved å sende ett samleskjema.
  • Helfo får inn færre dokument. Det gir raskare saksbehandling og hurtigare utbetalingar.
  • Innbyggarane får sine eigendelar raskt registrert på frikortteller.
  • Helfo mottar dei same opplysningane om alle turnuslegane, for eksempel e-postadresser for utbetalingsvedtak og bankkontonummer. Dette aukar kvaliteten på registreringane våre.
  • Kommunane kan unngå at legerekningar blir for gamle (foreldelse), og med det sleppe å tape pengar.

Les meir på sida «Slik inngår kommunen avtale om fastlønna legar».

Dersom turnuslegen skal ha utbetalt refusjon for arbeid utført på legevakta, må turnuslegen inngå eigen avtale med Helfo. Les meir på sida «Slik inngår lege avtale».

Rettleia teneste (veiledet teneste) vert erstatta av spesialisering i allmennmedisin

Leger som vert tilsette eller inngår avtale med kommunen frå og med 1. mars 2017 må no vere spesialistar i allmennmedisin eller under spesialisering. Det nye kompetansekravet erstattar ordninga med rettleia teneste (veiledet tjeneste). Les meir om dei nye krava – og kva kommunane og legane må gjere.

Dersom legen har fullført tre år med rettleia teneste, må han/ho sjølv søke Helsedirektoratet om godkjenning som allmennlege.

Gjesteinnbyggjarar

Innbyggjarane har høve til å velje fastlege på tvers av kommunegrensene. Det vil seie at ein innbyggjar kan ha folkeregistert adresse i ei kommune og velje fastlege i ei anna kommune. Dette blir kalla ein «gjesteinnbyggjar».

Kommunen skal dekke basistilskotet for sine innbyggjarar. Dette fører til at det vert eit oppgjer mellom kommunar, som må bereknast og gjerast opp. Dette kallar vi «gjesteinnbyggjaroppgjer» (gjesteinnbyggeroppgjør). Helfo har ansvaret for gjennomføringa av dette oppgjeret.

Helfo sender faktura til kommunar som skuldar pengar og utbetalar til kommunar som har pengar til gode.

I løpet av februar 2017 vil den enkelte kommune kunne følgje med på saldo som vil ligge til grunn for gjesteinnbyggjaroppgjeret. Det vil bli lagt ut månadleg oppdatert oversikt over gjesteinnbyggjaroppgjeret som viser saldo per utgang av den enkelte månad på helfo.no. Data frå tidligare år vil ikkje vere tilgjengelege.

Innbyggarar utan fødsels- og personnummer

Alle innbyggarar i ein kommune har rett til nødvendig helsehjelp hjå allmennlege. Det gjeld også asylsøkarar som ikkje er tildelt fastlege, samt borgarar frå EU/EØS-land som ikkje er medlem av folketrygda eller dersom det føreligg avtale med konvensjonsland. Dersom fastlegen behandlar ein person som ikkje har vorte tildelt personnummer, kan legen likevel sende oppgjerskrav til Helfo.

Om pasienten ikkje har 11-sifra personnummer, og dersom fastlegen har dokumentasjon på at vedkommande har rettar, kan det likevel sendast rekning til Helfo. Ein må då registrere pasienten sin fødselsdag, månad og år, DDMMÅÅ, og merkar med kjønn (K eller M). Fastlegen fører eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om kva dokumentasjon som er lagt fram.

Legen kan i tillegg krevje takst 2hd for å kompensere for manglande basistilskot for pasienten frå kommunen.

Kven er innbyggaren sin fastlege?

AMK-sentraler, sykehus eller legevakter kan få tilgang til spørretjenesten «Pasientens fastlege». Ta kontakt med Helfo (815 70 070) for hjelp til å logge inn dersom du ikke har brukernavn og passord.