Logo for print

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som nevnt nedenfor (a-e) – enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen.

Helfo har ikke forvaltningsansvaret for tannhelsetjenester som er omfattet av tannhelsetjenesteloven

Grupper som omfattes av tannhelsetjenesteloven

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til

a) barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

b) psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

c) grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

d) ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

e) andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere:

  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak.
  • Rusmiddelbrukere som har mottatt tjenester etter sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer.
  • Rusmiddelbrukere under legemiddelassistert behandling (LAR-behandling).
  • Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).
  • Innsatte i fengsel. Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannundersøkelse og nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv.

Gruppene fra a til e er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis det ikke er mulig å gi et tilbud til alle gruppene, skal denne prioriteringen følges. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

I tillegg til de prioriterte oppgavene kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser. Det må vurderes om disse pasientene har rett til dekning i folketrygden. Les mer om tannbehandling og hvem som betaler på helsenorge.no.

19/20-åringer

Noen grupper har særrettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret er en slik gruppe. De skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i den automatiske frikortordningen for egenandelstak 2.

Dersom en 19- eller 20-åring er henvist fra den offentlige tannhelsetjenesten til behandling hos privatpraktiserende tannlege eller tannpleier, skal den som utfører tannbehandlingen sende et eventuelt refusjonskrav fra folketrygden til Helfo. Eventuelle mellomlegg blir et oppgjør mellom fylkeskommunen og behandler. Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i tannhelsetjenesteloven.

Henvisning til kjeveortopedisk behandling

Det er en forutsetning for stønad til kjeveortopedisk behandling at det foreligger en tilstrekkelig/fyllestgjørende henvisning fra annen tannlege eller tannpleier. En henvisning for pasienter omfattet av gruppene b) og c) gjelder i 24 måneder fra henvisningsdato. Er det nødvendig med en ny vurdering av behandlingsbehovet, må det foreligge ny henvisning, jf. forskriften § 3 andre ledd.

Det er viktig at den som henviser til spesialist i kjeveortopedi foretar en selvstendig vurdering av pasientens behov for kjeveortopedisk behandling. Dette må gjøres før henvisningen skrives. Tannlegen eller tannpleieren må vurdere hvilken bittanomali og hvilket punkt pasienten henvises for.

Som hovedregel skal Helfos skjema for henvisning til kjeveortopedisk behandling  benyttes. Henvisningen kan imidlertid også sendes elektronisk via EPJ-system. Innholdet i den elektroniske henvisningen må inneholde de samme opplysningene som skjemaet fra Helfo ville gjort.

En henvisning betyr ikke nødvendigvis at det foreligger et behand­lingsbehov. Dette vil bli avgjort under konsulta­sjonen hos kjeveortoped.

​Fant du det du lette etter?