Logo for print

Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten.

Det finnes to frikortordninger, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike helsetjenester. Har innbygger fått frikort i den ene ordningen, kan det ikke benyttes i den andre ordningen.

Egenandelstak 1 for 2017: 2 205 kroner

Folketrygdloven § 5-3 omtaler utgiftstaket som gir rett til frikort og hvilke egenandeler som hører inn under frikortordningen. Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket.

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 1 er godkjente egenandeler fra

  • apotek/bandasjist
  • lege
  • psykolog
  • sykehus/poliklinikk
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser

Taket for frikort egenandelstak 1 er 2 205 kroner for 2017. Beløpsgrensen var 2 185 i 2016.

Automatisert ordning

Frikort egenandelstak 1 er automatisert, og alle behandlere som utløser egenandeler under egenandelstak 1 må rapportere disse inn til Helfo for registrering i Egenandelsregisteret. Dette er bestemt i Egenandelsregisterforskriften.

Når egenandelstaket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort til innbyggeren i posten innen tre uker.

Egenandelsregisterforskriften stiller derfor krav om at du som behandler må sende inn egenandelsinformasjonen elektronisk innen 14 dager med fødselsnummer eller D-nummer til den som egenandelen skal registreres på.

Dersom du har avtale om direkteoppgjør, henter Helfo egenandelsinformasjonen automatisk fra de elektroniske refusjonskravene dine. Da må du bare sørge for at refusjonskravene dine sendes senest hver 14. dag og at alle kravene har riktig personnummer eller D-nummer.

Frikort gir egenandelsfritak

Når en innbygger har frikort, betaler han/hun ikke flere egenandeler for resten av kalenderåret for de helsetjenestene som frikort for egenandelstak 1 omfatter.

Når du har kontrollert at innbyggeren har gyldig frikort, kan du kreve egenandelen refundert av Helfo dersom du har avtale om direkteoppgjør.

Elektronisk frikortspørring

Den som har fått frikort har foreløpig selv ansvaret for å vise frem dette frikort. Det er imidlertid utviklet elektroniske spørretjenester som kan gi deg som er behandler svar på om pasienten din har frikort for inneværende kalenderår. Denne spørretjenesten kan du benytte deg av når du har et tjenstlig behov for denne informasjonen, for eksempel når det er avtalt time for konsultasjon.

Dersom du ønsker å ta i bruk spørretjenester, eller annen funksjonalitet Helfo tilbyr, må du ta kontakt med din EPJ-leverandør for å sjekke muligheten for oppkobling.

Alle oppslag via spørretjenestene blir loggført og kan leveres ut til pasienten dersom vedkommende ber om innsyn i dette.

Spørretjenesten «Har borger frikort?»

Denne tjenesten er utviklet til behandlere som utløser egenandeler under egenandelstak1. Den vil svare «ja» på søk dersom din pasient har frikortvedtak.

Tilsvarende søk benyttes i kontroll av refusjonskravene hos Helfo.

Spørretjenesten «Har borger egenandelsfritak?»

Det er laget en egen spørretjeneste for apotek/bandasjist. Denne tjenesten er integrert i apotekenes og bandasjistenes egne datasystem (Farmapro for apotek).

Oppslag gjøres automatisk underveis i reseptekspedisjonen, og spørretjenesten bekrefter egenandelsfritak både dersom pasienten har frikort for egenandelstak 1 og om pasienten har minste pensjonsnivå, og av den grunn fritak for egenandel for blå resept.

Betalt / ikke betalt egenandel

Helfo har også lagt til rette for at du som behandler kan innrapportere en egenandel med status «ikke betalt». Da vil egenandelen bli postert i Egenandelsregisteret, men ikke telle med i opptjeningen av egenandelstaket, eller bli utbetalt. Først når du som er behandler har rapportert inn til Helfo at egenandelen er betalt, vil den telle med i grunnlaget for frikort.

Vær oppmerksom på at selv om egenandelen ikke er betalt, er du likevel forpliktet til å rapportere denne inn i løpet av 14 dager fra egenandelene er utløst.

Når egenandelen blir betalt, har du nye 14 dager til å rapportere dette til Helfo.

«Mine egenandeler»

Tjenesten «Mine egenandeler» er en tilgjengelig selvbetjeningsløsning på «Min helse» på helsenorge.no. Den gir din pasient/kunde mulighet til å følge med på sine innrapporterte egenandeler.

Ved pålogging til «Mine egenandeler» sendes det automatisk, oppdatert informasjon om alle egenandeler som er innrapportert til Egenandelsregisteret.

Kvittering for betalt egenandel

Selv om informasjon om betalt egenandel er innrapportert til Egenandelsregisteret, har pasientene/kundene krav på en spesifisert kvittering fra deg som behandler.

Kvitteringen skal tydelig identifisere hvem som har mottatt betalingen (navn, organisasjonsnummer, dato) og hvem som har mottatt behandling (navn), hvilken behandling som er gitt, og hvilken egenandel pasienten har betalt.


Denne nettsiden (helfo.no) er for helseaktører. Er du privatperson? Gå til helsenorge.no for mer informasjon om frikort.