Logo for print

Ved utlevering av medisinsk forbruksmateriell, skal apotek og bandasjister sikre at mengdene som utleveres er i tråd med kundens medisinske behov, legens anvisning og eventuelle vilkår for refusjon. For utlevering av teststrimler på blå resept, skal legen angi på resepten hvor mange teststrimler til blodsukkermåling som kunden trenger per døgn. Dette vilkåret er oppgitt i produkt- og prislisten for diabetes

Formålet med blåreseptforskriften er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til blant annet medisinsk forbruksmateriell, og å bidra til at verken pasienter eller folketrygden påføres unødvendige utgifter. Fordelingen av folketrygdens midler følger et tillitsbasert system, hvor vi er sammen om å forvalte samfunnets midler.

Gjennomfører kontroll

Det er stor variasjon i hvor mange teststrimler kundene har behov for. Helfo ser at de aller fleste utleveringene av teststrimler er i tråd med legens forskrivning, men at enkelte utleveringer er avvikende høye. Dette kan det være ulike årsaker til.   

Helfo vil i fremtiden gjennomføre kontroll av utleveringer av teststrimler til blodsukkermåling på blå resept. Hensikten med kontrollen er å sikre at offentlig refusjon utbetales i tråd med gjeldende refusjonsvilkår.   

Legens ansvar

Det er legen som har ansvar for å vurdere pasientens behov for medisinsk forbruksmateriell på blå resept, og at resepten inneholder nødvendige opplysninger. Hvis resepten mangler opplysninger, inneholder feil eller er uklar, må legen kontaktes for avklaring før det eventuelt foretas en intervensjon og utlevering til pasienten.   Helfo viser til rundskriv til folketrygdloven § 5-14 med tilhørende forskrift § 5 punkt 4 – diabetes: 

«Det ytes stønad til teststrimler til måling av glukose i blod. Antall teststrimler per døgn tilpasset den enkeltes behov skal oppgis på resepten. Det ytes ikke stønad til stikkapparat eller apparat til avlesning av blodsukkertest. Det ytes stønad til teststrimler til måling av glukose og ketoner i urin.» 

Her kan du lese mer om kontroll- og analysearbeidet i Helfo.

Her finner du informasjon om regelverk og refusjoner for apotek og bandasjist