Logo for print

​Helse- og omsorgsdepartementet har lagt ut revidert rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 («det gule heftet»).

Det er gjort en endring i § 1 andre ledd i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom.

Justeringer og presiseringer fra 2018

I rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 er det flere justeringer og presiseringer fra 2018. Dette gjelder følgende tilstander/tilfeller:

4 – Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Vilkårene for stønad og kravene til erklæring fra lege/sykehusavdeling er justert og presisert. Behandling av marginal periodontitt omfattes ikke av dette punktet. Behandling av marginal periodontitt for personer med rett til stønad etter punkt 4, dekkes etter refusjonstakster under punkt 6 a. Øvrige utgifter dekkes etter honorartakstene.

7 – Tannutviklingsforstyrrelser

Alder er endret fra 18 til 20 år i følgende avsnitt: «I de tilfeller det ytes stønad ved tannagenesi (punkt 7c) kan det for personer over 20 år ytes stønad til kjeveortopedisk behandling, når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende behandlingsresultat. Utgifter til den kjeveortopediske delen av behandlingen dekkes med 75 prosent etter honorartakstene.»

8 – Bittanomalier

Under gruppe b, «Stort behov», er overskriften i punkt 7 endret til «Dypt bitt med buccal eller palatinal påbitning av slimhinnen med to eller flere tenner».

9 – Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

Vilkårene for stønad og kravene til dokumentasjon for tilstanden er presisert. Det er tydeliggjort hva som må dokumenteres dersom kroneterapi anses nødvendig.

10 – Hyposalivasjon

Vilkårene for stønad og kravene til dokumentasjon for tilstanden er presisert. Det er tydeliggjort hva som må dokumenteres dersom kroneterapi anses nødvendig.

14 – Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Vilkårene for stønad og kravene til dokumentasjon er presisert. Det er tydeliggjort hvilke krav som stilles til erklæring fra relevant lege eller psykolog. Det er også tydeliggjort hva som må dokumenteres dersom kroneterapi anses nødvendig.

Det er presisert at det ikke ytes stønad etter punkt 14 til personer med «tannlegeskrekk» eller lignende. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep og personer som har odontofobi, omfattes heller ikke av denne stønadsordningen. Med henvisning til statsbudsjettet vises det til at disse gis tilbud om tannbehandling av fylkeskommunene.

Videre er det presisert at følgende ikke omfattes av denne stønadsordningen:

  • personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c
  • personer som mottar legemiddelassistert behandling (LAR)

Du finner mer informasjon på regelverkssiden for tannlege under tilstand 14.

Rundskrivets merknad til § 2 i forskriften – særlige bestemmelser om takster, stønad og egenandel

I første avsnitt er det slått fast at godkjente egenandeler betalt ved undersøkelse og behandling omfattet av forskriften § 1 nr. 5 og 6, omfattes av egenandelstak 2-ordningen. (Avgrensningen til 6 a er fjernet.)

Takster for tannbehandling fra 1. januar 2018

Takst 9

Merknaden til taksten er endret. Det er fastsatt at takst 9 er en tidstakst, og at taksten gjelder for inntil én time pasienten er under behandling eller oppvåkning. Det er ingen endringer i muligheten til repetisjon av taksten og dekningsgrad, når repetisjon er nødvendig og dokumentert som fastsatt i merknaden.

Takst 604a

I merknaden til taksten er det føyd til at taksten ikke kan kombineres med takst 604f.

Takstene 604a-604d

Tidsangivelsen er fjernet i merknaden til alle disse takstene. Det er uendret hvilke prosedyrer hver av disse takstene omfatter.

Takst 604f

Merknaden til taksten er endret til følgende: «Ved behov for å utføre én eller flere arbeids­operasjoner i samme behandlingsseanse ut over det som dekkes av takstene 604 b-d, kan takst 604f utløses en gang. Takst 604f kan ikke repeteres i samme behandlingsseanse.»

Endringer i takstbeløp

Takstbeløp i takstene 304, 308, 421, 422, 702 og 703 er nedjustert fra 1. januar 2018, som følge av Stortingets budsjettvedtak.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er øvrige takstbeløp i hovedsak oppjustert med om lag 1,7 prosent, i henhold til Stortingets budsjettvedtak.

Helsedirektoratet har underrettet EPJ-leverandørene om det nye regelverket og takstene som gjelder fra 1. januar 2018.