Logo for print

Fastleger kan søke om døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand.

For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg orale morfinekvivalenter og ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved tverrfaglig smerteklinikk søke. Liste over tverrfaglige smerteklinikker finner du her.

Spesialister i anestesiologi eller nevrologi som driver tverrfaglig smertebehandling, og som ikke jobber ved en av smerteklinikkene på listen ovenfor, må fylle ut et erklæringsskjema for å bli vurdert av Helfo.

Erklæring om tverrfaglig smertebehandling

Med tverrfaglig smerteklinikk menes smerteklinikk ved et offentlig sykehus, eller en privat klinikk der minst én anestesiolog eller nevrolog og minst én psykiater eller psykolog, eller en med tilsvarende relevant utdanning (for eksempel psykiatrisk sykepleier eller kognitiv terapeut), utreder smerteproblematikk. Les mer i Helsedirektoratets veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.

Hvis en klinikk eller avdeling på sykehus ikke står på Helfos liste over tverrfaglige smerteklinikker, men mener at de oppfyller kravene til dette, kan ansvarlig nevrolog eller anestesiolog fylle ut skjemaet «Erklæring om tverrfaglig smertebehandling», som skal vurderes av Helfo. Utfylt skjema sendes til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Helfo vil gi tilbakemelding til søker om resultatet av vurderingen. Er klinikken/avdelingen en tverrfaglig smerteklinikk, vil den bli ført opp på Helfos liste. Nevrologer og anestesiologer ved godkjente klinikker, eller lege ved aktuell offentlig sykehusavdeling, kan deretter sende søknader om dekning av opioider for aktuelle pasienter.

Opplysninger i søknaden for pasienten

Det er nok at legen oppgir at søknaden gjelder opioider. Det er kun ved søknad om stønad til injeksjons-/infusjonspreparat, nesespray, sublingvaltablett/resoriblett eller ikke-markedsført preparat at opplysninger om konkret preparatnavn/virkestoff må  opplyses spesielt.

Øvre grense for stønad til pasienter med kroniske ikke-maligne smerter er 300 mg orale morfinekvivalenter.

Følgende opplysninger må fortsatt fremgå av søknaden:

  • hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt, og hvorfor disse ikke kan benyttes
  • erklæring på at faren for avhengighet er vurdert som underordnet pasientens behov for behandling
  • erklæring på at det foreligger en behandlingsplan
  • erklæring på at smerteanalyse er utført

Helfo oppfordrer til å sende søknad om individuell stønad elektronisk. Dersom det ikke er mulig, kan søknader sendes på papir.


Vedtak og forskrivning

Fastlegen er hovedansvarlig for forskrivning og koordinering av behandling med opioider. Gyldige forskrivere blir oppgitt på vedtaket fra Helfo, og er begrenset til fastlege, andre leger ved samme legekontor og lege ved tverrfaglig smerteklinikk. 

Pasienten får et vedtak som gjelder for markedsførte legemidler med opioider, med dosebegrensning opp til henholdsvis 100 og 300 mg orale morfinekvivalenter per døgn.

Dersom legen har søkt om stønad til injeksjon, infusjon, nesespray, sublingvaltablett eller ikke-markedsført preparat, blir dette angitt på vedtaket med preparatnavn.

Tidligere vedtak er gyldige inntil datoen som er oppgitt i vedtaket.
Helfo benytter denne tabellen for beregning av antall mg orale morfinekvivalenter

Bakgrunn for endringen

Endringen er i samsvar med  medisinskfaglig behandlingspraksis beskrevet i Helsedirektoratets veileder «Nasjonal faglig veileder bruk av opioider, ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter».


Maligne smerter ved refusjonskode -71

Ved søknad om individuell stønad til pasienter med en aktiv krefttilstand kan legen oppgi at søknaden gjelder opioider. Helfo har ikke behov for opplysninger om konkret preparatnavn/virkestoff.

Søknad om individuell stønad til smertestillende legemidler i reseptgruppe A og B skal utformes av relevant autorisert spesialist eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling.  Spesialist i allmennmedisin anses ikke som relevant spesialist i denne sammenhengen.

Pasienten får et vedtak som gjelder for alle markedsførte legemidler med opioider, begrenset til den døgndosen legen oppgir i søknaden.

Palliativ behandling i livets sluttfase – refusjonskode -90

Alle leger kan fortsatt søke om individuell stønad til andre legemidler i reseptgruppe A og B enn de som er forhåndsgodkjent på blå resept, § 2.