Logo for print

Nye retningslinjer fra Helsedirektoratet åpner for at det kan gis stønad til pasienter som har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol) med

  • familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og som har LDL-kolesterol 5 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-kolesterol 4 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling

Vi presiserer at Helfo ikke kan innvilge stønad til Praluent (alirokumab) ved indikasjonen homozygot familiær hyperkolesterolemi, fordi Praluent ikke er markedsført ved denne konkrete indikasjonen.

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer eller lege fra tilsvarende sykehusavdelinger som kan søke. I søknaden må blant annet følgende framkomme

  • hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt og høyeste dose som er brukt
  • oppnådd LDL-kolesterolverdi med pågående behandling
  • redegjørelse for hvorfor forhåndsgodkjent behandling ikke kan / ikke lenger kan benyttes
  • relevante kontraindikasjoner

Praktisk gjennomføring

Pasienter som tidligere har fått avslag kan etter ny søknad fra spesialist få innvilget stønad dersom vilkårene for stønad er oppfylt.

Søknader som er sendt til Helfo, men enda ikke er ferdigbehandlet, vil bli behandlet etter de nye retningslinjene selv om søknaden er kommet til Helfo før 1. mai.

Bakgrunn for endringen

Bakgrunnen for at det nå kan gis stønad til flere pasienter, er at de aktuelle legemiddelfirmaene har inngått avtale med Helsedirektoratet om en refusjonsavtale.