Logo for print

Legemidlene for EB skal fra 15. april 2015 alltid forskrives med refusjonskoder ICPC-2:S83/ICD-10:Q81.

Fra 1. januar 2015 ble medisinsk forbruksmateriell overført fra bidragsordningen til blåreseptforskriftens § 5 (nytt hjemmelspunkt 13).

I tillegg ble det bestemt at enkelte legemidler til EB-behandling kan forskrives og ekspederes etter blårseptforskriften § 5 punkt 13.

Overgangsregler

Ordningen har følgende overgangsregler:

Legemidler til behandling av Epidermolysis bullosa som er forskrevet på § 5 punkt 13 før 15. april 2015 kan ekspederes på denne måten frem til 1. juni 2015. Apotekene må sende manuelle oppgjør for disse ekspederingene.

Inntil apotekenes datasystem FarmaPro er oppgradert til versjon 5.13h, må apoteket sende manuelle oppgjør for disse ekspederingene. Etter kort testperiode i et pilotapotek, er det planlagt at alle apotek skal ta i bruk denne versjonen 13. mai 2015.

Pasienter må før 1. juni 2015 kontakte legen sin for å få ny resept på legemidler til behandling av Epidermolysis bullosa.

Bakgrunn for endringen

I statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget at pasienter med diagnosen Epidermolysis bullosa (EB) skulle få medisinsk forbruksmateriell på blå resept fra 1. januar 2015. Det ble derfor opprettet et nytt hjemmelspunkt 13 i blåreseptforskriften § 5. For legemidler til behandling av EB ble det innført en overgangsordning, som nå er erstattet av praksisen omtalt ovenfor.

For pasientene betyr dette at de ikke lenger måtte legge ut for kjøp av bandasjer og annet medisinsk forbruksmateriell på apotek eller hos bandasjist. De betaler kun egenandel, som inngår i ordningen med frikort for egenandelstak 1.

Forbruksmateriell på produktliste

Forbruksmateriell for behandling av EB skal fremdeles forskrives på § 5 punkt 13.

Pasientene kan få utlevert forbruksmateriell etter en produktliste.

Produktlisten til § 5 punkt 13 gir retningslinjer for hvilke produktgrupper pasienten kan få på blå resept. I en overgangsperiode vil produktlisten til HELFO ikke være basert på varenummer.

Viktig informasjon for deg som er lege

Noen EPJ-systemer er ikke klargjort for å forskrive under § 5 punkt 13.

Hvis forskriver ikke får opp § 5 punkt 13 i sitt journalsystem, må legen skrive ut papirresept.

Viktig informasjon for apotek

Apotek og bandasjist kan utlevere produkter fra produktlisten ut fra pasientens behov. Det må ved hver ekspedisjon vurderes om det rekvirerte forbruksmateriellet inngår i ordningen.

FarmaPro sin versjon 5.13h klargjøres for innregistrering av resepter med hjemmel § 5 punkt 13 og dermed skal krav også sendes elektronisk.

Dette betyr at

  • apotek som har versjon 5.13h av FarmaPro skal sende krav med hjemmel i § 5.13 elektronisk
  • apotek som ikke har versjon 5.13h skal inntil oppgradering er gjennomført sende manuelle krav om oppgjør til HELFO. Apoteket må fylle ut og sende inn «Samleregning for Epidermolysis bullosa (05-14.25)».

Kravene må inneholde

  • oversikt over ekspederte produkter
  • kopi av reseptene

Kravet merkes: «Manuelt oppgjør § 5 punkt 13/Epidermolysis bullosa» og sendes til:

HELFO

Postboks 2415

3104 Tønsberg

Informasjon til apotek/bandasjist med fakturaavtale, jf. bidragsordningen § 5-22: Fakturaer for kjøp i 2014 kan sendes til HELFO for refusjon senest innen 30. juni 2015.

Viktig informasjon for bandasjist

Ardis Resept er klargjort for § 5 punkt 13.

Ordrer (utleveringer) basert på resepter for § 5 punkt 13 blir håndtert på samme måte og sammen med ordre (utleveringer) basert på de øvrige hjemmelspunktene under § 5.

Egenandelene som pasienten betaler inn blir automatisk registrert løsningen for frikort egenandelstak 1.