Logo for print

Om løsningen

​Den nye løsningen etableres og forvaltes av Helsedirektoratet, i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.

Helfo vil fortsatt ha ansvaret for å administrere fastlegeordningen på vegne av kommunene.

Hva betyr dette for deg som fastlege?

De viktigste endringene i den nye løsningen er:

  • Mulighet for å legge inn informasjon om delelister. Det vil si at det fremkommer om to leger deler en fastlegeliste. Hvis du har deleliste, må du melde det inn til din kontakt i kommunen, som melder dette inn til Helfo.
  • Sidene på helsenorge.no for å finne og bytte fastlege blir nye, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. For eksempel vil det fremkomme om fastlegen deler liste med annen lege eller om det er vikar som betjener listen.

Om fastlegelistene

Du vil motta fastlegelistene (pasientlistene) på akkurat samme måte som før. Det betyr at det ikke er gjort noen tekniske endringer i formatet på listene, eller måten de blir distribuert på.

Det vil imidlertid kunne forekomme noen endringer i innholdet i forhold til den gamle løsningen:

  • For innbygger som har fått fødselsnummer etter først å ha hatt d-nummer, så vil fødselsnummeret bli brukt. For innbyggere som har fått nytt fødselsnummer, så vil dette bli brukt. I gammel løsning var det i enkelte tilfeller d-nummer eller gammelt fødselsnummer som ble benyttet, men nå er det alltid nyeste fødselsnummer som skal brukes.
  • Det kan forekomme noen mindre avvik på navn og adresse fra det som har vært på tidligere lister. Det skyldes at den nye løsningen henter opplysninger om navn og adresse fra Norsk Helsenett sin kopi av Skatteetatens folkeregister, mens NAV har sin egen kopi. Disse to kopiene er ikke helt like.

I tillegg vil det i listene for juli 2016, kunne forekomme noen svært få tilfeller av at innbygger som er utvandret eller død er inkludert i listene. Dette skyldes feil i datagrunnlaget vi har mottatt, og vil bli korrigert før neste utsendelse av fastlegelistene 1. august 2016.

Hvis du har spørsmål til hvordan du laster ned fastlegelistene, så må du henvende deg til leverandøren av ditt EPJ-system. Helfo har ikke mulighet til å svare på hvordan dette gjøres i det enkelte system.

Hva betyr dette for kommunene?

De viktigste endringene for de som eier fastlegeordningen i kommunen er:

Les mer om kommunen og fastlegeordningen her.

Forbedringer til høsten

Det er planlagt ytterligere forbedringer i fastlegeløsningen høsten 2016. Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for første dag i neste måned, som i dag.

Innbyggerne vil finne og bytte fastlege via tjenesten Bytte fastlege på helsenorge.no. Privatpersoner vil kunne logge seg på via ID-porten, som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Brukerne kan velge mellom fire alternativer for elektronisk ID: BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides.