Logo for print

​Dagens finansering av poliklinisk laboratorievirksomhet består av basistilskudd/rammefinansiering og takstrefusjon fra Helfo.

Takstsystemet vil fra 1. januar 2018 erstattes med en ny aktivitetsbasert finansieringsordning basert på koder fra Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

For analyser som er utført i 2018 skal refusjonskravet til Helfo inneholde NLK-koder. Dette gjelder ikke for klinisk nevrofysiologi eller patologiske avdelinger der det fortsatt skal benyttes takster i refusjonskravene. For regninger datert i 2017 benyttes gamle takstkoder. Dette gjelder alle fagområder.

Om Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Norsk laboratoriekodeverk er et felles kodeverk med analyse- og undersøkelseskoder for 6 laboratoriefagområder (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi).

Kodeverket er ment å være et klinisk og administrativt verktøy som kan brukes i formidling av rekvisisjon og prøvesvar, danne grunnlag for sammenliknbare statistikker og rapporter samt finansiering. Kodene for patologi kan benyttes av rekvirenter, men er ikke inkludert i den nye finansieringsordningen. 

NLK forvaltes av Direktoratet for e-helse. Du kan abonnere på direktoratets oppdateringer av NLK ved å klikke på denne lenken, krysse av for «Norsk laboratoriekodeverk» og registrere deg med e-post.

Har du spørsmål som gjelder

  • selve kodeverket
  • rapportering av feil eller mangler ved NLK koder
  • behov for nye koder eller koder som skal settes ugyldige eller
  • korrekt bruk av NLK koder ved svarrapportering?

Da sender du en e-post til lab@ehelse.no.

For mer informasjon om kodeverket viser vi til e-helse.no.

Innholdet i et gyldig refusjonskrav

Hver kode i NLK er plassert i en refusjonskategori innenfor et laboratoriefagområde. Laboratoriet kan kreve refusjon for analyser som er medisinsk nødvendige. Det er en forutsetning at NLK-koden i refusjonskravet er i samsvar med rekvisisjon og at relevant NLK-kode ligger til grunn for svar til rekvirent.

En kode i samme refusjonskrav kan repeteres, men det er ikke tillatt å gjenta samme NLK-kode flere ganger for å få høyere refusjon for eventuelt kompliserte prosesser bak samme resultat.

For nærmere beskrivelse av reglene for framsettelser av et refusjonskrav, se Helfos sider om regelverk for sykehus/poliklinikk og regelverk for laboratorier/røntgeninstitutt.

Automatiske kontroller av refusjonskrav

Refusjonskrav blir automatisk kontrollert av Helfo. Identiske regninger uavhengig av avsender vil bli avvist som duplikat.

Hvis en avdeling sender inn flere regninger med minst en lik NLK-kode for samme pasient og samme tidspunkt, vil regningen avvises som duplikat.

Hensikten med omleggingen

Hensikten med omleggingen er å få en felles nasjonal registrering av laboratorieanalyser. Dette vil sikre at samme analyse gir samme refusjon i alle virksomheter og gi grunnlag for å sammenligne aktivitet. Det er også et mål for omleggingen at refusjonen på sikt skal reflektere en andel av de faktiske kostnadene.

En refusjonskategori skal reflektere nasjonale gjennomsnittskostnader for alle analysene som er tilordnet refusjonskategorien.

Gjennomsnittsrefusjonen i en refusjonskategori innebærer at den NLK-koden med lavest kostnad i en refusjonskategori gir best kostnadsdekning og motsatt for den NLK-koden med høyest kostnad.

En budsjettnøytral omlegging

I 2018 skal omleggingen være budsjettnøytral. Det innebærer at den samme aktiviteten i 2018 som i 2017 skal utløse den samme refusjonen fra Helfo.

Budsjettnøytraliteten gjelder på nasjonalt nivå, og det er den samlede aktiviteten som skal utløse samme refusjon i 2018 som i 2017. På sikt skal normen være at summen av refusjoner fra Helfo skal utgjøre 40 prosent av de samlede driftskostnader for å utføre polikliniske laboratorietjenester. Normen skal ikke baseres på en prosentvis kostnadsdekning for hver enkeltanalyse.

Selv om omleggingen skal være budsjettnøytral på nasjonalt nivå, kan den medføre at noen virksomheter får mer eller mindre refusjon enn de får i dag. Det er RHF-ene sitt ansvar å sikre adekvat finansiering av HF-ene, herunder kompensere for omfordeling som følge av den nye polikliniske finansieringsordningen.

Oppdatering av kodeverk og finansieringsordning

NLK oppdateres 10 ganger per år. Fra det tidspunktet nye koder er gyldige kan de tas med i et refusjonskrav til Helfo.

De nye kodene som kommer til i løpet av et år legges imidlertid i refusjonskategori 0 innen hvert fagområde, og vil derfor utløse liten eller ingen refusjon. Dette prinsippet skal evalueres av Helsedirektoratet etter første halvår 2018.

Fra 1. januar hvert år vil nye koder plasseres i riktig refusjonskategori basert på kostnadsoverslag eller analogibetraktninger.