Logo for print

​En av Helfos oppgaver er å kontrollere om refusjonskrav blir utbetalt i henhold til regelverk og avtaler.

For at tannbehandling skal være stønadsberettiget etter folketrygdloven er det en hovedregel at den skal være nødvendig og forsvarlig. I de tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling,  skal denne behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.

Helfo sluttførte i 2016 en kontroll av fem tannleger med høyt forbruk av refusjonstakst 304.

Kontrollen endte med at alle de fem tannlegene fikk et krav om å betale tilbake feilutbetalt refusjon, og beløpene varierte fra 74 825 til 454 825 kroner. I alt ble det krevd tilbake 1 272 815 kroner i feilutbetalt refusjon fra folketrygden/Helfo. Det tilsvarte omkring 35 prosent av utbetalingene som ble kontrollert. Det kan legges til at ikke alle typer feil eller mangler som Helfo avdekket i kontrollen, førte til tilbakekreving.

Grovt sett avdekket kontrollen tre hovedtyper av feil:

  • Tannlegens innsendte dokumentasjon viste at hele eller deler av behandlingen manglet refusjonsberettigelse.
  • Det fremgikk ikke av den innsendte dokumentasjonen at pasienten fylte vilkår for refusjon.
  • Tannlegen hadde ikke begrunnet hvorfor det var nødvendig å utføre omfattende kronebehandling for trygdens regning.

Tannlegene som ble valgt ut i kontrollen var allmennpraktiserende tannleger med oppgjørsavtale med Helfo. Disse tannlegene hadde et stort forbruk av takst 304. De fem utvalgte tannlegene fikk i kalenderåret 2014 utbetalt fra 775 410 til 1 179 890 kroner for denne taksten.

Refusjonskravene som ble kontrollert gjaldt behandlinger utført i tidsrommet 2013–2015. Takst 304 var innfallsvinkelen i kontrollen, og flere ulike innslagspunkt ble dermed berørt.

Refusjonskravene gjaldt innslagspunkt 9: attrisjon/erosjon, 10: hyposalivasjon, 13a: tannskade ved ulykke og 14: sterkt nedsatt evne til egenomsorg.

Les hele kontrollrapporten fra Helfo her.