Logo for print

​Disse begrunnelsene skal legene dokumentere i pasientens journal.

Helfo har kontrollert 100 leger som ofte reserverer seg mot bytte av likeverdige legemidler på apotek. Etter kontrollen fikk hver enkelt lege informasjon om resultatet for å kunne følge regelverket bedre.

Vi kontrollerte tre forskrivninger fra 100 leger, som alle i ulik grad hadde en høy andel blåresepter med reservasjon. Resultatene fra kontrollen er derfor ikke representative for alle legers forskrivninger med reservasjon.

I kontrollen ba vi legene om å sende utdrag fra journalnotater, som viste begrunnelsen for reservasjonene. Vi fant at 57 prosent av forskrivningene manglet faglig begrunnelse i pasientjournalen. Du kan lese mer om resultatene av kontrollen i rapporten «Forskrivning på blå resept – reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler».

Helfo opplevde et godt samarbeid med legene om denne kontrollen. Vårt inntrykk er at kontrollen har gjort mange av legene oppmerksom på sin høye reservasjonsandel, og at de ønsker å endre praksis.

13 av de kontrollerte legene hadde byttet til et annet elektronisk pasientjournal-system (EPJ-system), som viste seg å fungere annerledes når det gjelder hvordan reservasjon skulle registreres. Dette hadde bidratt til en høy reservasjonsandel for disse legene. Etter kontakt med EPJ-leverandøren, er løsningen nå oppgradert, slik at leger får bedre forskrivningsstøtte i datasystemet ved fornying av resepter med reservasjon.