Logo for print

Fokus var leger med mange forskrivninger som ut fra våre systemer så ut til ikke å oppfylle refusjonsvilkårene. Resultatene er derfor ikke representative for alle forskrivninger av Victoza.

Vi fant at enkelte pasienter ikke hadde refusjonsberettiget diagnose, og at flere ikke brukte Victoza i kombinasjon med de legemidlene som refusjonsvilkårene krever.

Vår kontroll viste at refusjonsvilkårene var oppfylt i fem av 66 forskrivninger, der legene sendte inn dokumentasjon. For 53 av pasientene var det ikke dokumentert at de brukte Victoza i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin, slik refusjonsberettiget bruk krever. Åtte pasienter manglet refusjonsberettiget diagnose, type 2 diabetes.

Innsendt dokumentasjon, og vår analyse før kontrollen, viste at mange av disse pasienterne brukte Victoza i kombinasjon med andre diabeteslegemidler som ikke inngår i vilkårene for kombinasjonsbruk.
I kontrollen fikk 231 leger spesifikk informasjon om sin forskrivning. Fem leger som ikke svarte fikk pålegg om å svare Helfo i forbindelse med kontroll.

Flere av de kontrollerte legene oppga at kravet om kombinasjonsbehandling ikke var medisinsk riktig behandling for denne gruppen pasienter. Legene vil for flere av pasientene kunne søke om individuell refusjon for Victoza, noe de fikk informasjon om i kontrollen.

Rapporten ble sendt til Helsedirektoratet, Den norske legeforening og Statens legemiddelverk. Slik kan Legemiddelverket få økt kjennskap til hvordan legene oppfatter refusjonsvilkårene og hvordan de håndterer behandlingen av diabetes til enkelte pasientgrupper.