Logo for print

​Retten til fritt behandlingsvalg (FBV) innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling. Private virksomheter kan bli en del av fritt behandlingsvalg gjennom en godkjenningsordning administrert av Helfo.

Hittil har psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og en rekke somatiske tjenester vært omfattet av godkjenningsordningen. Nå er altså intensiv habilitering for barn til og med 16 år tatt med. Habiliteringstilbudet skal gjelde for barn med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade. Behandlingen skal ytes som dagbehandling i serier og i grupper. Se forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Godkjenning fra Helfo

Helfo er ansvarlig for å godkjenne og følge opp virksomheter som ønsker å levere helsetjenester i fritt behandlingsvalgs godkjenningsordning. Godkjenningen Helfo gir baseres på administrative forhold. Det er Helsetilsynet som har det helsefaglige tilsynsansvaret.

Virksomheter som blir godkjent i ordningen, må gjennomføre en test. Denne må vise at de har nødvendige systemer for å kunne rapportere til Norsk pasientregister og for å sende oppgjørskrav til Helfo. Først når de har gjennomført testen på en tilfredsstillende måte, vil de bli presentert på Velg behandlingssted på helsenorge.no. På Velg behandlingssted publiseres forventet ventetid for en rekke tilbud ved både offentlige og private behandlingssteder.

Pasienter kan velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner

Nytt fra 1. juli er også at private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene blir en del av fritt behandlingsvalg. Pasienter kan nå velge mellom offentlige behandlingssteder og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettside.

Du som er lege kan lese mer om hvilke muligheter fritt behandlingsvalg gir pasienten din.