Logo for print

Helfos formål med kontrollen var å bidra til bedre etterlevelse av reglene for forskrivning av lisdeksamfetamin på blå resept.

Vi vurderte om vilkår for forskrivning etter blåreseptforskriften § 2 var oppfylt, og om opplysninger i tidligere søknad om refusjon etter § 3 var dokumentert.

Ikke dokumentert

Av de 15 kontrollerte forskrivningene etter § 2 var vilkår oppfylt for to forskrivninger, hvor pasientene hadde brukt metylfenidat utenom blåreseptordningen.

For elleve av pasientene var det ikke dokumentert at de hadde forsøkt metylfenidat uten klinisk tilstrekkelig effekt før oppstart med lisdeksamfetamin, slik det er krav om i refusjonsvilkår.

Disse resultatene er ikke representative for all forskrivning av legemidlet, fordi vi kontrollerte forskrivninger der vi ikke kunne se i våre systemer at pasienten hadde brukt metylfenidat tidligere. Den innsendte dokumentasjonen for to av pasientene viste ikke tydelig at diagnosen var ADHD.

Informasjon og pålegg

Den innsendte dokumentasjonen for alle de 14 kontrollerte forskrivningene etter § 3 inneholdt opplysninger som bekreftet det legen hadde oppgitt i tidligere søknad.

I kontrollen fikk fem leger spesifikk informasjon om sin forskrivning. Den enkelte legen fikk informasjon om Helfos vurdering av etterlevelsen av forskrivningsvilkår, for hver av de kontrollerte forskrivningene.

Tre leger fikk pålegg om å følge forskrivningsvilkårene, ved å forsøke metylfenidat først ved videre forskrivning av lisdeksamfetamin.
Rapporten «Forskrivning av lisdeksamfetamin på blå resept » er sendt til Helsedirektoratet, Den norske legeforening og Statens legemiddelverk.​