Logo for print

Legemidlene som RHF-ene tidligere har overtatt finansieringsansvaret for, finner du i  forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus.

Enkelte av legemidlene som er overført har tidligere vært finansiert av folketrygden etter én av følgende ordninger:

  • Blåreseptordningen, folketrygdloven § 5-14: Stønad gis umiddelbart på apoteket ved registrering av blå resept
  • Bidragsordningen, folketrygdloven § 5-22: Legemidlets fulle pris betales på apoteket av pasienten. Stønad utbetales fra Helfo i etterkant ved innsending  av søknad med kvitteringer
  • Yrkesskadeordningen, folketrygdloven § 5-25: Stønad gis umiddelbart på apoteket ved fremvisning av vedtak fra Helfo

En overgangsordning sikrer at pasienter med gyldig blåresept kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode.  Dersom pasienten har et fått innvilget dekning til legemidlet av Helfo på individuelt grunnlag, må vedtaket vises frem på apoteket. Tilsvarende overgangsordning gjelder også for pasienter med vedtak om yrkesskade.

For pasienter som har fått stønad etter bidragsordningen, er det ingen tilsvarende overgangsordning. Disse pasientene vil ikke få refundert utgifter til legemidler som er kjøpt fra og med den aktuelle datoen RHF-ene overtok finansieringsansvaret. Dette gjelder uavhengig av legemidlets bruksområde.

For enkelte pasienter kan dette gjelde kostbare legemidler. Helfo anbefaler de aktuelle pasientene å ta kontakt med sin behandlende lege for å få avklart videre behandling.


Alle legemidler RHF-ene har finansieringsansvaret for

Du finner ytterligere informasjon om endringen av finansieringsansvaret på Helsedirektoratets nettsider.