Logo for print

​Helfo gjennomførte en kontroll som viste at 482 apotek og bandasjister sendte krav uten korrekt legeidentitet til Helfo i løpet av 14 måneder. 

25 apotek ble plukket ut til ytterligere kontroll. Den viste at 22 av apotekene hadde utlevert varer på resepter uten at legeidentiteten var kjent og registrert, før regningen ble sendt Helfo.

De 25 kontrollerte apotekene hadde sendt inn til sammen ca. 4000 regninger. Antall regninger uten legeidentitet varierte fra 3 til 1198. Apotekene med flest regninger var ofte multidoseapotek, mens apotekene med få og dyre utleveringer var sykehusapotek.

Kunne ikke tyde signaturen

Legens navn og HPR-nummer var ofte vanskelig å lese på papirresepten. Mange av reseptene var stemplet med et generelt stempel fra en sykehusavdeling. Apotekene oppga at de forsøkte å finne legens identitet ved å spørre kunden, ringe sykehuset eller se på kundens tidligere resepter.

Apotekene valgte å registrere og utlevere varer uten å kunne tyde legens signatur. Noen apotek har etter kontrollen vært i kontakt med sykehusavdelinger for å gjøre dem oppmerksom på problemet. Andre apotek har i ettertid dokumentert at legeidentiteten nå er kjent.


Tekniske årsaker til manglende legeidentitet

Tre av de 25 apotekene oppga tekniske årsaker til at legeidentiteten ikke var synlig i oppgjørskravet.

Flere av utleveringene var multidosepakkede legemidler. Apotekene oppga at de hadde registrert legeidentiteten, men at denne var blitt borte ved overføring av informasjon fra multidoseleverandøren. Årsaken til manglende legeidentitet var derfor av tekniske årsaker, og Helfo vurderte at apotekene hadde registrert reseptene korrekt. Det hender også at HPR-nummeret til enkelte leger kommer sent inn i de elektroniske systemene.

Apotekene vil endre praksis

Helfo sendte resultatbrev med spesifikk informasjon til de tre apotekene, som kunne vise at legen var kjent og opprinnelig registrert i apotekenes system da regningen ble sendt Helfo.

De resterende 22 apotekene fikk pålegg om å endre praksis. Helfo påla apotekene kun å registrere resepter der legens identitet er kjent. Legens identitet skal tydes og registreres i datasystemet før kravene sendes Helfo.

Helfo erfarte i kontrollen at flere av apotekene ville rette seg etter pålegget og bedre sin praksis. Erfaringer fra tidligere kontroller støtter at informasjon er et effektivt virkemiddel overfor apotek.

Les hele rapporten her.