Logo for print

Endringer i regelverk og takster for tannbehandling fra 1. januar 2019 finner du i denne nyhetsartikkelen.

Som behandlende tannpleier må du, på vegne av folketrygden, vurdere om pasientens tilstand/tilfelle faller inn under en av tilstandene som i følge regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling kan gi rett til stønad.

Deretter vurderer du hvilken behandling som er refusjonsberettinget for den aktuelle tilstanden. I denne vurderingen inngår blant annet den nærmere beskrivelsen av tilstand/tilfelle og vilkår i regelverket, hvilke vilkår som er oppstilt for bruk av aktuelle takster og hvordan du må dokumentere stønadsretten før behandlingen starter.

Du må dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige opplysninger. Dette følger av helsepersonelloven og § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

I denne digitale veilederen får du en grunnleggende innføring i navigasjon i regelverket for stønad til tannbehandling.

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig

Formålet med stønad fra folketrygden/Helfo er å kompensere helt eller delvis for nødvendige utgifter til helsetjenester ved blant annet sykdom, skade og lyte. Det gis ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep. Dette følger av formålsbestemmelsen i folketrygdloven § 5-1.

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden.

Dette går frem av folketrygdloven § 5-6a om tannpleierhjelp  og i § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I merknad til § 1 i forskriften, understrekes det at folketrygdloven kun gir stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling. I så stor utstrekning som mulig, skal ukomplisert behandling benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.

Hvis du er i tvil om pasientens diagnose eller behov for behandling, må du innhente råd fra andre fagpersoner eller henvise til behandler med nødvendig kompetanse.

Siden du som tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt pasienten din har krav på stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler, er det viktig at du er oppdatert på regelverket og vilkår for bruk av takstene.

Direkte oppgjør for stønadsberettiget undersøkelse og behandling

Når du som tannpleier har inngått en personlig avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du kreve takster for nødvendig undersøkelse og tannbehandling som er stønadsberettiget etter folketrygdens regler. Da blir stønaden utbetalt direkte til deg, og pasientens betalingsplikt overfor deg blir redusert tilsvarende.

Noen pasienter har rettigheter etter annen lovgivning

Noen grupper har særrettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Dette følger blant annet av tannhelsetjenesteloven § 1-3. Dersom det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, ytes det i utgangspunktet ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven. Dette er bestemt i folketrygd­loven § 5-1 og nærmere beskrevet under «Lovgivning om godtgjørelse av utgifter til tannbehandling» i rundskrivet til § 5-6 og § 5-6a.

Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i tannhelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter, blant annet forskrift om vederlag for tannhelsetjenester.

Regelverk og takster for folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling er samlet i rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 («det gule heftet»).

Regelverket blir revidert årlig, normalt med virkning fra årsskiftet. Unntaksvis skjer endringer i løpet av året.

Nedenfor finner du en kort omtale av de 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra folketrygden dersom behandlingen er medisinsk nødvendig.

Tilstander

Som tannpleier kan du sende refusjonskrav for tre av de 15 tilstandene. De er merket med rødt nedenfor i tabellen. Se også fotnoter for tilstandene 4 og 10.

Tilstand

1

Sjelden medisinsk tilstand

2

Leppe– kjeve–ganespalte

3

Svulster i munnhulen, tilgrensende ved eller hoderegionen for øvrig

4 [1]

Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

5

Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

6a

Periodontitt – behandling av marginal periodontitt og periimplantitt

6b

Perio rehabilitering

7

Tannutviklingsforstyrrelser

8

Bittanomalier

9

Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

      10  

Hyposalivasjon

11

Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

12

Tannskade ved godkjent yrkesskade

13

Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

14

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

15

Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

[1] Tilstand 4 er fra 16.02.2018 fjernet fra forskriften § 1 andre ledd, som gjelder tannpleier. Helsedirektoratet har avklart at tannpleier likevel kan benytte takst 101 også ved tilstand 4 for pasienter som ikke har periodontitt, slik det står i merknaden til takst 101. 

[2] Tannpleier kan fra 1. januar 2019 benytte takst 101 også ved tilstand 10 for pasienter som ikke har periodontitt, slik det står i merknaden til takst 101.

Tilstand 6a er den tilstanden tannpleierne oftest krever refusjon for. I tillegg til takst 1 kan takstene 4, 6, 501, 704, 801, og 802 brukes ved all systematisk periodontal behandling. De samme takstene kan benyttes ved periodontal behandling dersom pasientene har tilstandene 1 SMT og 14 Sterkt nedsatt evne til egenomsorg.

Refusjon til pasientene gis etter refusjonstakst på 6a, mens den gis etter honorartakst på 1 og 14. Du finner mer informasjon om de ulike tilstandene på siden med regelverk og takster for tannlege.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Du må kunne dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige vurderinger (se helsepersonelloven §§ 39 og 40 og pasientjournalforskriften §§ 7 og 8).

Som tannpleier må du innhente nødvendig dokumentasjon før du starter opp behandling det er aktuelt å kreve refusjon for. Dersom Helfo kontrollerer refusjonskravet, vil vi be deg (dersom du har avtale med Helfo om direkteoppgjør) eller pasienten din (dersom du ikke har avtale om direkteoppgjør) om å legge frem den aktuelle dokumentasjonen.

Eksempler på hva som kan være relevant dokumentasjon er

  • legeerklæring
  • kopi av aktuelle deler av pasientjournalen
  • røntgenbilder
  • foto og prøvesvar
  • yrkesskadevedtak fra NAV

Pasientjournalen skal inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige. Den skal inneholde foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, plan eller avtale om videre oppfølging. I de tilfellene der du setter i verk behandlingstiltak som fraviker fra gjeldende retningslinjer, er det et særlig behov for å dokumentere hvorfor slik behandling er iverksatt.

Hvordan du skal dokumentere refusjonskravene er nærmere beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling («Det gule heftet») inkludert forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom.  

Takster

For tannbehandling og undersøkelse utført av tannpleier kan det bare ytes refusjon i henhold til punkt 1, 6a og 14, samt takst 101. Takst 101 kan benyttes av tannpleier ved punkt 1, 4, 10 og 14. Det er en avgrensing i takstene som tannpleiere kan kreve refusjon for, se tabell under:

Tilstand 1 4 6101 1) 501 704 801 802
1

ved periodontitt/ periimplantitt

xxx xxxx
1

uten periodontitt/ periimplantitt

   x    
4

uten periodontitt/ periimplantitt

   x    
6axxx xxxx
10

uten periodontitt/ periimplantitt

​x
14

ved periodontitt/ periimplantitt

xxx xxxx
14

uten periodontitt/ periimplantitt

   x    

1) Takst 101 kan ikke kombineres med andre takster.

Tabellen viser en oversikt over hvilke takster du som tannpleier kan kreve refusjon for ved behandling av pasienter som har en av de overnevnte tilstandene. Der er et skille mellom de takstene som kan kreves om pasienten har periodontitt, og når pasienten ikke har periodontitt.

Informasjon om noen av takstene.

Takst 1 - undersøkelsestaksten

Takst 1 kan brukes én gang per år ved undersøkelse og diagnostikk, relatert til tannkjøttsykdom (marginal periodontitt/periimplantitt). Taksten kan du ikke bruke ved undersøkelse og diagnostikk av andre forhold enn marginal periodontitt/periimplantitt.

For å utløse retten til trygderefusjon ved behandling av periodontitt/periimplantitt er det et krav at behandlingen er systematisk, målrettet og faglig strukturert. I den grad det kreves refusjon for røntgenbilder og fotos må dette være klart relatert til den periodontale behandlingen.

Det skal foreligge diagnose basert på dokumenterte lommemålinger og blødningsregistrering. På grunnlag av dette forventes en behandlingsplan med subgingival rens og hygieneinstruksjon. Videre oppfølging skjer ved etterkontroller eller i nødvendige tilfeller ytterligere bruk av takst 501.

Tannpleieren må dokumentere funn og sine vurderinger av pasientens rettigheter og behandlingsbehov i pasientens journal. Journalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Takst 501 – Behandling av marginal periodontitt

Takst 501 kan også benyttes av tannpleier. Taksten benyttes ved systematisk behandling rettet mot årsaken til marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

Ved  bruk av taksten skal følgende elementer inngå i den systematiske behandlingen:

• Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
• Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
• Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon.

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter.

Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient, uavhengig av hvilken behandler som har sendt krav på refusjon. Begrensingen gjelder selv om taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

Les mer informasjon om takst 501 i  rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 («det gule heftet»).

Det er viktig å merke seg at bruk av taksten 501 alltid betinger at diagnosen marginal periodontitt/periimplantitt opprettholdes.

Takst 1 og 802, etterkontroll takst 4

Det er rimelig at en behandling av periodontitt/periimplantitt vil omfatte takst 1 og 802 (eventuelt flere røntgenbilder) i første seanse. Takst 501 som brukes relatert til subgingival depurasjon og instruksjon, kan nyttes i samme seanse, eller først benyttes i senere seanse(r).

Når pasienten er ferdig behandlet ved bruk av takst 501, som regel opptil flere ganger, vil det være rimelig å avslutte behandlingen med etterkontroll, takst 4. Denne taksten kan du bruke to ganger ved samme pasient og behandling.

Takst 801 - Laboratorieprøver

Tannpleier kan utløse refusjon ved bruk av takst 801 der man finner det nødvendig å foreta mikrobiologisk prøve i forbindelse med behandling og oppfølging av marginal periodontitt/periimplantitt. Taksten kan også benyttes ved taking av spyttprøve uavhengig av punkt. Dersom forskriving av antibiotika skulle være nødvendig, må dette gjøres av tannlege.

​Fant du det du lette etter?