Logo for print

Inntekta til psykologen kjem i hovudsak frå tre kjelder

 • eigendelar frå pasienten
 • refusjon frå Helfo
 • driftstilskot frå regionalt helseføretak (RHF)

Du pliktar å sette deg inn i  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog, og bruke takstane etter gjeldande regelverk.

Om forskrifta

Forskrifta fortel kva takstar du kan nytte ved dei ulike kontaktformene, prosedyrane og behandlingane som vert gjort. Den fortel og kva takstar som kan kombinerast og om det er knytt visse vilkår til bruken av taksten.

Som psykolog med avtale om direkte oppgjer med Helfo kan du ikkje krevje høgare eigendel frå pasienten enn det forskrifta seier. Du kan heller ikkje krevje tilleggsbetaling frå pasienten for å gjere prosedyrar/arbeid som er omfatta av forskrifta.

Takstsystemet

Takstsystemet er organisert i ulike kapittel, og med fleire takstar innanfor kvart av kapitla.

Fritak frå å betale eigendel

Barn under 18 år og pasientar med hiv-infeksjon får stønad etter honorartakstane.

Tilvising (henvisning)

For å kunne få stønad til behandling med psykolog er det eit vilkår at pasienten er tilvist frå lege, psykolog eller frå barnevernsadministrasjonen sin leiar.

Dette gjeld likevel ikkje for opp til tre utgreiande undersøkingar eller samtalar, sjå merknad til takst 10 a-d og f.

Opplysningar om tilvisande behandlar, tilvisingsdiagnose og tilvisingsdato registrerast i rekninga til Helfo.

Stønad for undersøking og behandling ytast berre hos ein psykolog i samband med den same sjukdommen. Eit unntak kan vere når det er eit fagleg ønske om undersøking frå ein psykolog og behandling med ein annan. Andre unntak er når psykologen ikkje kan ta på seg å fullføre behandlinga, psykologen ikkje har nok kompetanse til å utføre behandlinga eller at det er eit utilfredsstillande forhold mellom psykolog og pasient.

Forskrifta omfattar bebuarar i sjuke- og aldersheim. Du sender rekning til Helfo på vanleg måte for desse.

Helfo yt ikkje refusjon for behandling av innsette i fengsel. Kommunar der fengsel er lokalisert, mottar øyremerka tilskot til blant anna psykologtenestar.

Takstar

Takstane omfattar nødvendig for- og etterarbeid, journalføring osv. Takstane kan ikkje utløysast for undersøking og behandling utført av hjelpepersonell.

Det kan krevjast refusjon berre for ei behandling per dag, men ein kan godta kombinasjon av individuell behandling og gruppebehandling/psykoterapeutisk familiearbeid på same dag.

Honoraret for kvar takst er delt opp i ein eigendel og refusjonsdel. I forskrifta står det for kvar takst informasjon om dette er ein takst som kan repeterast, og om den eventuelt kan repeterast fleire gongar i løpet av same konsultasjon. I omtala av dei fleste takstar er det og vist til ein eller fleire merknadar. Desse merknadane gir utfyllande informasjon om taksten.

Takstane er delt inn i ulike takstgrupper med underliggande takstar (sjå forskrifta for meir omfattande omtale av takstane):

Dokumentasjon av refusjonskrav

Som psykolog skal du setje deg godt inn i krava til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

A. Utgreiande samtalar med psykolog (10a-10f)

 • Utgreiingstakstane kan nyttast ved utgreiing og kartlegging utan terapeutiske inngrep
 • Takstane kan nyttast ved problemfastsetting for vidare behandling eller om behandling skal settast i gong
 • Det skal gå fram av journal kva tema som hovudsakleg har vore oppe i samtalane
 • Metode som skal nyttast er undersøkande og konkret utspørjande om symptomatologi og generell situasjon
 • Takstane kan også nyttast undervegs i eit behandlingsopplegg
 • Tidsoppføringa på takstane angir den tida pasienten er til stades ved undersøkinga
 • Takstane kan ikkje utløysast av hjelpepersonell
 • Takst 10a-d og f kan også nyttast ved behandling av akutte kriser.
 • Takstane kan krevjast inntil 3 gongar utan tilvising.
 • Takst 10e kan utløysast maksimalt tre gonger ved akutt krise. Taksten kan ikkje nyttas ved seinare oppfølging etter den akutte fasen. For at taksten skal kunne utløysast på nytt, må det oppstå ei ny akutt krise.
  Taksten gjeld både nye pasientar som mottas i krise, og for pasientar som er i ein pågåande behandling, men som må takast imot på grunn av ei krise, dvs. akutt inngåtte behandlingsavtalar.
 • Ei krise som nemnd over vil som oftast føre til ein tilstand hos pasienten, som gjer det umogleg eller svært urimeleg å krevje eigenandel. Ei krise i denne samanheng betyr ikkje krisepsykologisk behandling. Det er pasienten sin akutte tilstand, for eksempel akutt suicidalitet eller akutt behandlingstrengande psykose som er det rettslige kriteriet for utløysing av taksten.

B. Undersøking med psykolog (11-19)

 • Det skal settast av eigen tid til direkte pasientkontakt for å hente inn informasjon, og takstane kan ikkje utløysast berre ved å nytte informasjon som er innhenta ved bruk av testar som inngår i andre undersøkingar.
 • Dersom pasienten ikkje kan gi nødvendig informasjon, kan denne hentast inn frå pårørande.
 • Sjølve testinga kan utførast av hjelpepersonell, men psykologen må sjølv sette av tid til å tolke data. Der hjelpepersonell utfører testane må psykologen være tilgjengelig for råd og rettleiing. Psykologen må ha vurdert pasienten og instruert hjelpepersonell om kva undersøkingar som skal gjerast. Hjelpepersonell kan berre utføre testing og scoring på psykologens faste kontor.
 • Takstane dekker både arbeidet med å hente inn og vurdere av informasjon.
 • Takst 11, intelligensvurdering/evnevurdering – det er det samla arbeidet med intelligens-/evnevurdering som honorerast uavhengig av kva kartleggingsmetodar som nyttast, eller om det nyttast fleire kartleggingsmetodar. Taksten kan krevjast inntil to gongar per kalenderår.
 • Takst 12, spesielle funksjonsundersøkingar – taksten gjeld kartlegging av enkeltfunksjonar og kan berre utløysast ein gong per funksjon som utgreiast, uavhengig om det nyttast fleire kartleggingsverktøy eller informantar. Taksten kan krevjast inntil fire gonger per år. Ved bruk utover dette må det særleg grunngjevast i rekninga til Helfo.
 • Takst 13, miljøvurdering – skal nyttast ved vurdering av pasientens miljø og miljøets innverknad på pasienten. Data hentast inn anten ved at pasienten er til stade eller ved at psykologen er til stade i pasienten sitt miljø – med påfølgande analysering. Vesentlege endringar i miljøet kan nødvendiggjere gjentatt miljøvurdering (for eksempel ved skilsmål, arbeidsløyse og så vidare). Taksten kan nyttast inntil fire gongar per kalenderår.
 • Takst 18, personlegdomsvurdering – gjennomførast delvis ved testing og delvis ved intervju av pasienten. Det er det samla arbeidet med personlegdomsvurderinga som honorerast, uavhengig om det nyttast ein eller fleire kartleggingsmetodar og testar. Taksten kan nyttast inntil tre gonger per kalenderår.
 • Takst 19, nevropsykologisk undersøking – for å kunne utløyse taksten må det ligge føre mistanke om nevropsykologisk/kortikal funksjonssvikt og/eller hjerneskade. Taksten kan nyttast inntil to gongar per kalenderår.

C. Behandling med psykolog (21a-27)

 • Tidsoppføringa på takstane angir den tida pasienten er til stade ved undersøkinga.
 • Takstane kan ikkje utløysast av hjelpepersonell.
 • Takstane 21a-f, psykoterapi av barn kan berre nyttast ved psykoterapibehandling av barn under 18 år. Takstane 21g-i kan nyttast ved psykoterapi av barn under 18 år når berre foresatte er tilstade.
 • Takstane 21g-i skal nyttast der formålet med kontakta er terapeutisk forhold til behandling av barnet.
 • Takstane 22a-b, psykoterapi kan nyttast ved terapeutisk arbeid per telefon eller per brev ved pågåande behandlingsopplegg. Rekninga skal då merkast «per telefon» eller «per brev».
 • Takst 22c-f kan ikkje utløysast ved terapeutisk arbeid per telefon eller brev.
 • Takstane 23a-f, psykoterapeutisk familiearbeid krev at det er minst to personar til stade i tillegg til psykologen. Takstane kan også nyttast ved behandling av akutt psykisk krise. Takstane er då hovudsakleg meint som førstegongs behandling ved ein særleg akutt situasjon som forårsakar store påkjenningar. Stønaden ytast etter honorartakst for inntil tre behandlingar. Det ytast i tillegg stønad etter takst 10e.
 • Takst 24a-d er takst for gruppeterapi av voksne
 • Takstane 25a-f, nevropsykologisk behandling kan nyttast der pasienten har påvist nevropsykologisk/kortial funksjonsavvik og/eller hjerneskade
 • Takst 26, psykologisk rådgiving til pasient per telefon, minst 15 minutt, omfattar ikkje timebestillingar, kanselleringar av avtale og enkle førespurnader. Det er ein føresetnad at det blir gjort eit psykologfagleg arbeid. Det må ligge føre tilvising frå lege.
 • Takst 27, tillegg for dei seks første konsultasjonane for nytilviste pasientar. Taksten kan utløysast på nytt dersom pasienten tilvisast på nytt og det har vore eit opphald i behandlinga på minst seks månader.
 • Takst 28a-d er takst for gruppeterapi av barn under 18 år.

D. Øvrige takstar (31a-40)

 • Takstane 31a-f, rådgiving ovanfor behandlande instans med tanke på det vidare behandlingsopplegget kan utløysast for kvar enkelt rådgiving og ikkje for samla rådgjeving. Det må gå fram av rekninga kva instans/person som har mottatt rådgiving og tidspunktet for rådgivinga. Takstane kan også nyttast ved anna arbeid i samband med innlegging på institusjon.
 • Takstane kan ikkje utløysast ved utarbeiding og oversending av epikrise til tilvisande instans.
 • Takstane 33a-b, møtegodtgjering kan ikkje nyttast ved fast oppsette samarbeidsmøter, med mindre det gjeld samarbeid om konkrete pasientar. Taksten blir berekna for den samla møte-/reisetida og ikkje per pasient. Kva instansar/personar som har delteke på møtet må gå fram av rekninga.

E. Undersøking eller behandling i pasientens heim - reisetillegg (51-52b)

Takstane 51, 52a–b er takstar for undersøking eller behandling heime med pasienten og reisetillegg. Berekningsgrunnlaget for reisetillegget er talet på tilbakelagte kilometer. Ved berekning av veglengda rundast samla tal på kilometer ved fram- og tilbakereise til næraste tal på heile kilometer.

Ved sjukebesøk i ein avstand (tur) som er mindre enn 1 kilometer frå psykologen sitt kontor (bustad) ytast det ikkje reisetillegg sjølv om framkomstmiddel er nytta.

L-takstar

NAV har finansieringsansvaret for L-takstane. For at desse skal verte belasta NAV og ikkje Helfo, må du skrive L-takstane på eigne rekningar, og ikkje på same rekning som dei andre undersøkings- og behandlingstakstane.​

​Fant du det du lette etter?