Logo for print

Denne stønaden er regulert i «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog».

​Det er kommunane og fylkeskommunane sitt ansvar å gi tilbod om behandling hjå logoped- og audiopedagog til born, ungdom og vaksne som har rett til eit spesialpedagogisk tilbod etter opplæringslova. Helfo kan yte stønad til behandling hos logoped dersom det gjeld behandling ved sjukdom, skade eller lyte.

Tilvising (henvisning) og førehandsgodkjenning

Brukar må ha tilvising frå lege før behandlinga startar. Tilvisinga kan ikkje daterast tilbake.

Den einskilde logoped og audiopedagog skal sjølv vurdere om vilkåra for stønad frå Helfo er oppfylt før behandlinga startar. Sjølv om tilvisinga er datert før 2017, er det no den einskilde  logoped/audiopedagog som vurderer om behandlinga oppfyller vilkåra for refusjon. Tilvisingane for personar over 18 år, skal ikkje sendast inn for førehandsgodkjenning i Helfo.

Tilvisingar som gjeld born under 18 år skal godkjennast av Helfo før behandlinga startar.

Helfo kan yte stønad til 25 behandlingar. For å få stønad til fleire behandlingar må det for born under 18 år sendast inn ein ny søknad til Helfo med grunngjeving frå lege og logoped. Når vaksne har behov for meir enn 25 behandlingar, må behovet dokumenterast av lege og logoped/audiopedagog. Dokumentasjonen må leggjast ved refusjonskravet.

Takstar for undersøking og behandling

Du kan bruke fire takstar når du krev refusjon frå Helfo. Godtgjering er etter honorartakstar fastsett av Norsk Logopedlag. Desse takstane gjeld sjølve behandlinga. Heimebehandlingstillegg og reisetillegg blir dekka etter satsane i forskrifta dersom det er bekrefta av lege at det er medisinsk nødvendig at logopeden eller audiopedagogen reiser heim til pasienten.

For behandling i pasienten sin heim kan det ytast eit tillegg til behandlingstakstane på 10 kroner. I tillegg til dette kan det ytast reisetillegg etter fastsette takstar.

Hugs å sette deg inn i vedlegg i forskrifta og bruke takstane etter gjeldande regelverk.

  • Takst A1: undersøking 1 499 kroner
  • Takst A2: behandling i 45 min. 750 kroner
  • Takst A3: behandling i 60 min. 994 kroner
  • Takst A4a: behandling i gruppe på inntil 5 personar i 90 min. 1 447 kroner
  • Takst A4b: 15 kroner i tillegg per person i gruppa (føresetnad om 3-5 personar i gjennomsnitt i gruppa)