Logo for print

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Spørsmål om H2-takstene

Jeg har to aktive driftstilskuddshjemler i forskjellige kommuner. Kan jeg kreve H2-takstene for begge hjemlene?

Svar: Du kan kreve H2-takstene for begge hjemlene forutsatt at du har to tilkoblinger og to abonnement hos NHN. Dersom du benytter én tilkobling for begge praksisene, kan takstene kun utløses en gang. Dersom du har én hjemmel, men flere praksissteder, kan takstene kun utløses en gang.

Opptrapping/nedtrapping – kan begge fysioterapeutene utløse H2-takstene?

Svar: Det legges til grunn at begge har driftstilskudd og begge kan utløse H2-takstene når det foreligger en nedtrappingsavtale.

Hvordan skal jeg i praksis kreve takst H2-takstene?

Svar: Taksten krever du ved å registrere deg selv som pasient. Helfo krever ikke henvisningsopplysninger eller diagnose for H2-takstene, men det kan likevel være at EPJ-systemet ditt krever at du fyller ut disse opplysningene. Hvis du må registrere en diagnose kan «A97 Administrativ kontakt/undersøkelse» benyttes. Ta kontakt med din EPJ-leverandør om du ikke får det til.

For å kreve takst H2b er det et krav at utgiftene til helsenettet ikke deles med andre behandlere. Hva betyr dette?

Svar: Medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på organisasjonsnummer. Hver virksomhet må ha en kundeavtale med NHN og alle virksomheter med kundeavtale må betale medlemsavgift. Medlemsavgiften er uavhengig av antall behandlere i virksomheten som benytter helsenettet. Takst H2b kan benyttes dersom du/din virksomhet har inngått en kundeavtale med Norsk Helsenett der du er eneste behandler som kan kommunisere i Helsenettet. Oppføring av vikar som kommunikasjonspart under virksomheten er ikke til hinder for å utløse takst H2b.

Jeg har to hjemler i samme kommune. Kan jeg kreve takst H2-takstene, dersom jeg for eksempel er 50 prosent knyttet til et institutt, og 50 prosent knyttet til et annet?

Svar: Siden begge avtalene er med samme kommune, anses dette som likestilt med å ha én driftsavtale med kommunen, og at avtalen omfatter to praksissteder. H2-takstene kan dermed ikke utløses mer enn en gang.

Jeg skal kreve H2-takstene for første gang, når kan jeg gjøre dette?

Svar: Du kan kreve H2-takstene første gang den måneden du sender første oppgjør elektronisk over linje. H2-takstene kan kreves en gang per måned og du bruker datoen på regningen for å definere hvilken måned du krever taksten for. Hvis du skal kreve H2-takstene for februar, må datoen på regningen være i februar, men det har ingen betydning om datoen er 1. februar eller 28. februar. Krav om H2-takstene for februar 2017 må sendes inn senest innen utgangen av august 2017. Dersom du betalte medlemsavgift til NHN i måneden før du sendte første oppgjør elektronisk, kan du kreve H2-takstene for denne måneden også.

Jeg skal ha to måneder permisjon. Kan jeg kreve takst H2-takstene for disse månedene?

Svar: Retten til å utløse H2-takstene bortfaller ikke ved kortere fravær. Dette for å sikre de tilfellene der du har ferie, er syk, har permisjon mv. og fortsatt har løpende utgifter til Helsenettet. Vi minner om at regning med H2-takster må være datert i den måneden du krever taksten for, og at det er en seksmåneders frist for å sette fram refusjonskrav.

Spørsmål om unntaksregler for elektronisk innsending av egenandeler

Kan jeg søke om unntak for elektronisk innsending på bakgrunn av andre forhold enn de opplistede unntaksreglene?

Svar: Nei, unntaksreglene er uttømmende. Du skal selv vurdere om du kan være omfattet, og unntak utover dette gis ikke. Du finner unntaksreglene beskrevet i egenandelsregisterforskriften.

Jeg har planer om å avslutte praksisen min innen kort tid, men er ikke omfattet av unntaksreglene, kan jeg slippe å rapportere elektronisk?

Svar: Nei, reglene er like for alle uavhengig av om det finnes planer om å legge ned praksisen.

Spørsmål om tilkopling til Helsenettet /elektronisk innsending

Jeg er ikke påkoblet Helsenettet. Hvilke konsekvenser får dette?

Svar: Så lenge du ikke er omfattet av unntaksreglene, vil du få oppfølging av Helfo slik at vi sikrer at du kommer deg på Helsenettet raskest mulig. Pasientene dine kan få forsinkelse i utstedelse av frikortet sitt hvis du ikke leverer elektronisk og hver 14. dag.

Hva skjer med refusjonskravene mine dersom jeg sender de på CD/diskett/minnepinne eller lignende?

Svar: Helfo vil fremdeles ta i mot krav som sendes på CD og minnepinne, men vil drive aktiv oppfølging for å få fysioterapeuter som ikke gis unntak, til å oppfylle sine forpliktelser til elektronisk innrapportering av egenandelen.

Er det forskjell på om en fysioterapeut har 100 prosent driftstilskudd eller om driftstilskuddet er gradert, for eksempel 50 prosent?

Svar: Det er ingen differensiering i verken takster, unntaksregler eller regelverk for øvrig ut fra størrelse på driftstilskuddet.

Hvordan innrapporterer jeg egenandeler? Vil det være akseptabelt at jeg inkluderer egenandelen i refusjonskravet som jeg likevel sender til Helfo, men da slik at jeg rapporterer hver 14. dag i stedet for en gang pr måned?

Svar: Ja, det er akkurat slik det skal gjøres. Gjennom å sende dine refusjonskrav hver 14. dag til Helfo, oppfyller du kravet til innrapportering av egenandeler.

Spørsmål om vikar og elektronisk innsending

Jeg er vikar i vakant hjemmel og jeg lurer på om jeg kan utløse takst H2 selv om det ikke finnes en hjemmelsinnehaver som jeg vikarierer for?

Svar: Hvis du har dokumentasjon fra kommunen på at du er vikar i en vakant hjemmel med rett til å utløse takst H2, kan du kreve taksten. Hvis hjemmelen hadde vært besatt, kunne skriftlig avtale om at vikar skulle utløse taksten vært inngått.

Jeg er vikar for en fysioterapeut som er omfattet av unntak for elektronisk innsending over linje, vil jeg da være omfattet av unntaksreglene, eller må jeg rapportere gjennom Helsenettet?

Svar: Unntaksreglene er personlige og derfor er nok ikke du automatisk omfattet av unntak som gjelder for hjemmelsinnehaver. Du må selv vurdere om din praksis som vikar er omfattet av unntaksreglene. Ved kortere vikariat for fysioterapeut som er omfattet av unntaksreglene og derfor sender refusjonskrav på CD/minnepinne, aksepteres det at vikar sender refusjonskrav på CD/minnepinne.

Jeg har 100 prosent permisjon og har vikar i min praksis. Kan jeg kreve takst H2 selv om jeg ikke praktiserer selv?

Svar: Det er hjemmelsinnehaver som har rett til å utløse taksten, og du og din vikar må gjøre en skriftlig avtale dersom taksten skal utbetales til vikaren. Begge to kan ikke utløse taksten. Takst H2 utløses ved innsending av refusjonskrav, og siden det er vikaren som sender inn refusjonskrav i vikarperioden, bør det også være vikaren som krever H2 når hjemmelsinnehaver har 100 prosent permisjon. Forhold knyttet til deling av driftsutgifter og inntekter, som for eksempel takstene, må dere ta internt mellom dere.

Jeg er vikar i 50 prosent, hjemmelsinnehaver besitter resterende 50 prosentene. Hvem kan kreve takst H2?

Svar: Det er hjemmelsinnehaver som har rett til å utløse takst H2. Dersom du som vikar skal kunne kreve taksten, må du ha inngått en skriftlig avtale med hjemmelsinnehaver om dette. Andre forhold knyttet til deling av driftsutgifter og inntekter, må dere ta internt mellom dere.

Må vikar ha egen oppkobling til Helsenettet eller kan vikar bruke hjemmelsinnehaver sin tilknytning?

Svar: Dette må du høre med EPJ-leverandøren din om, evt. med Norsk Helsenett. Det er viktig å huske at vikaren alltid må logge seg på selv ved bruk av sitt eget Buypass-kort.

Spørsmål om utdanningskandidat og elektronisk innsending

Jeg er utdanningskandidat. Kan jeg kreve takst H2?

Svar: Ja, du kan kreve takst H2.

Spørsmål om betaling

Jeg har anskaffet meg bankkortterminal og denne har en administrasjonskostnad. Kan jeg kreve administrasjonskostnaden fra pasienter som betaler med bankkort?

Svar: Nei, du kan ikke kreve et gebyr av pasienter som betaler med bankkort for å finansiere administrasjonskostnaden. Du må dekke dine utgifter til bankkortterminal selv, og dette gjelder også kostnader knyttet til hver enkelt transaksjon. Det er ikke tillatt å kreve egenandeler/egenbetalinger utover det som framgår av kapittel IV i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Forskriften har ingen bestemmelser om mulighet for å kreve kortgebyr.

​Fant du det du lette etter?