Logo for print

​Regelverket som gjelder folketrygdens støtte til tannbehandling er beskrevet i rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 («det gule heftet»).

​KontrollpunktMerknad​Mer informasjon​

Innslagspunkt 9: Attrisjon.

​Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Med grav patologisk attrisjon/erosjon menes at tilstanden er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Tannlegen må før stønadsberettiget behandling påbegynnes, dokumentere tilstandens alvorlighetsgrad.

​Utgiftene dekkes etter refusjonstakster.

Dersom tenner tapes på grunn av rotfraktur som en direkte følge av attrisjon, kan det gis stønad til protetisk behandling. Det er viktig at det dokumenteres at attrisjon er årsaken til tanntapet, og ikke belastningen eller dårlige fyllinger. Dette betyr at det ligger sterke begrensninger i bruk av denne unntaksregelen. Det ytes dermed ikke stønad til bro eller til implantatbasert protetikk utenom unntaksregelen.

​Innslagspunkt 10: Hyposalivasjon.

Helfo yter stønad til tannbehandling i de tilfeller hyposalivasjon medfører økt karies aktivitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og stimulert saliva er < 0,70ml/min. ​

​Utgiftene dekkes etter refusjonstakster.

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tenner dekkes.

Innslagspunkt 12: Tannskader ved godkjent yrkesskade.

​Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen. Tannlegen må kunne dokumentere at yrkesskaden er godkjent av NAV før behandling starter.

​Utgiftene dekkes etter honorartakster. Behandlingen det kreves refusjon for må være direkte relatert til skaden som ga grunnlag for godkjenning som yrkesskade.

Innslagspunkt 13: Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade.​

​Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med ulykken er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen.

a) Ved ulykke må behandling påbegynnes innen ett år etter ulykken med mindre behandling skjer innen det året pasient fyller 20 år.

b) Ved fallskader dekkes skader oppstått under anfall og ved re behandling av tidligere skade. Pasientens diagnose må kunne dokumenteres.

​Punkt a): Utgiftene dekkes etter refusjonstakster.

Punkt b): Utgiftene dekkes etter honorartakster.

Takst 1

​Taksten gjelder undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier. Takstene inkluderer alle nødvendige kliniske prosedyrer for anamnese og for å stille diagnose.

Takst 1 kan også benyttes av tannpleier ved undersøkelse og diagnostikk av marginal periodontitt og/eller peri implantitt. For behandling av marginal periodontitt, kan takst 1 utløses 1 gang per kalenderår per pasient.​

Takst 2 hos spesialist

​Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist:

Taksten inkluderer alle nødvendige kliniske prosedyrer for anamnese og for å stille diagnose. Ved henvisning fra allmenntannlege og fra tannpleier kan takst 2 benyttes av spesialist.

For behandling av marginal periodontitt, kan takst 2 utløses 1 gang per kalenderår per pasient.

Takst 4

​Enkel etterkontroll:

Taksten benyttes ved kontroll av tilheling, fjerning av sutur mv. ved etterkontroll av kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser.

Det ytes stønad til inntil to nødvendige etterkontroller etter takst 4 når etterkontrollen har sammenheng med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6.

Taksten kan benyttes av tannpleier ved etterkontroll etter periodontal behandling.​

Takst 5

​Omfattende etterkontroll: Det ytes stønad til inntil fire nødvendige etterkontroller etter takst 5 for en og samme pasient, når etterkontrollen
har sammenheng med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6.

​Taksten er basert på et tidsforbruk på mer enn 10 minutter.

Takst 6

​Lokal og regional anestesi: Det ytes stønad til lokal og regional anestesi i forbindelse med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6 og § 5-6a.

Taksten skal dekkes nødvendig anestesi ved injeksjon innenfor det aktuelle behandlingsområdet. Taksten kan kun brukes en gang ved behandlingsområdet for hver behandlingsseanse.

​Taksten kan ikke brukes i kombinasjon med takstene 509–517.

Utgifter til anestesi ved pensling eller frysing dekkes ikke.

Taksten kan benyttes av tannpleier i forbindelse med behandling av marginal periodontitt og/eller peri implantitt.

Takst 101

Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling:

Taksten kan kun benyttes i sammenheng med behandling etter innslagspunktene 1, 4, 10 og 14.

​Taksten kan også benyttes av tannpleier ved de opplistede lidelser /sykdommer.

Takst 205

​Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale

Taksten dekker utgifter til oppbygging av tannkrone for de tilfeller dette gjøres klinisk i plastisk materiale.

Takst 210-212

Rotfylling:

Disse takstene er prosedyretakster og kan ikke kombineres med takst 6 og 802.

Bruk av kofferdam, innlegg i kanal, midlertidig fylling og rotfylling, uavhengig av antall seanser. Takstene kan også brukes ved revisjon av gamle rotfyllinger.

Takst 304

​Helkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater og mer:
Bruk av denne takst forutsetter at behandlingen omfatter tannteknisk arbeid,
utgifter til dette arbeidet er inkludert i takstene.

Takst 307

​Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid: Taksten omfatter mellom- og ekstensjonsledd i et broarbeid, hvor hvert utført mellom og ekstensjonsledd utgjør tilnærmet naturlig tannstørrelse, uavhengig av det antall
tenner som tidligere var til stede eller som normalt forekommer i området for
broerstatningen.

Takst 308

Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse:

Taksten omfatter tannleges innsetting og tilpasning av permanent implantatdistanse og utgifter til komponenter.

Takst 405

Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot

Taksten omfatter operativ fjerning av tann eller en slik tanns rot/røtter der det er behov for oppklapping, eventuelt benfjerning og suturering.

Takst 501

​Systematisk behandling av marginal periodontitt: Taksten benyttes ved systematisk behandling av marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient. Begrensningen gjelder selv om taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

​Taksten benyttes ved systematisk behandling av marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

For mer info om tidsbruk, se merknad i rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 («det gule heftet»).

Takst 511

Helprotese: Denne taksten omfatter alle kliniske prosedyrer knyttet direkte til den aktuelle behandlingsmetoden, inkludert anestesi, røntgenundersøkelse og tanntekniske
arbeider mv.

I tillegg ytes stønad til nødvendig undersøkelse og etterkontroll etter takstene 1-5.

Takst 513

​Fast protetikk – per tann som er tapt/trukket: Denne taksten omfatter alle kliniske prosedyrer knyttet direkte til den aktuelle behandlingsmetoden, inkludert anestesi, røntgenundersøkelse og tanntekniske
arbeider mv. Kompetanse: Protetiker.

I tillegg ytes stønad til nødvendig undersøkelse og etterkontroll etter takstene 1-5.
Som hovedregel refunderes ikke utgifter til rehabilitering for tapte tenner bakenfor premolar (eller femte tann i tannrekken). Nødvendig unntak må begrunnes og dokumenteres.
Det ytes stønad til kun én rehabilitering per tapt tann forårsaket av marginal periodontitt og derfor er det viktig å oppgi tannnummer.

Takst 514

Kirurgisk innsetting av implantat – per implantat. Kompetanse: Oralkirurg.

Takst 705

Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon: Taksten inkluderer nødvendig undersøkelse, diagnostikk og eventuell behandling med
hard heldekkende bittskinne (prosedyretakst).
Taksten kan ikke kombineres med andre takster.

Dekkes ikke som snorkeskinne eller ved tanngnissing.

Frikort for egenandelstak 2

​Dokumentasjon på frikort bør foreligge før regning/oppgjør sendes til Helfo.

Frikort for egenandelstak 2 omfatter innslagspunktene 5 og 6.

Tannlege må kunne dokumentere overfor Helfo at pasienten har fått innvilget/godkjent frikort for egenandelstak 2 for det kalenderår behandling foretas.

 

​Fant du det du lette etter?