Logo for print

For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må du rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har betalt, eller er blitt fakturert.

Dette kravet er nedfelt i egenandelsregisterforskriften.

Kravet gjelder for alle helseaktører som yter tjenester/behandling som inngår i frikort egenandelstak 2 og gjelder uavhengig av om du har direkte oppgjør.

Egenandelene rapporteres automatisk når du sender refusjonskravene dine over Helsenettet til Helfo.

Alle tannpleiere som inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan sende inn egne refusjonskrav. Det er folketrygdloven § 5-6a som gir føringer for hvilke behandlinger som gir rett til refusjon. Les mer om hvilke tilstander og takster du som tannpleier kan kreve refusjon for her.

Avtale som tannpleier har med Helfo om direkte oppgjør er personlig, og når avtale er inngått, må tannpleier legge denne til grunn for all innsending av krav til Helfo. Les mer om hvordan tannpleier inngår avtale her.

Hva må refusjonskravene inneholde?

Hver regning skal foruten tilstand, takstnummer, dato og klokkeslett inneholde pasientens fødselsnummer/D-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Om pasienten ikke har 11-sifret fødselsnummer, og du som behandler har dokumentasjon på at vedkommende har rett til stønad til medisinsk behandling, kan det likevel sendes regning til Helfo. Du registrerer da pasientens navn, kjønn og fødselsdato i stedet for fødselsnummer. Fødselsdato må skrives i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er fremlagt.

Utbetaling og frister

Refusjonskrav kan sendes fortløpende. Siste frist for å sende refusjonskrav er 6 måneder etter at refusjonskravet oppsto (da behandlingen fant sted). Fristen blir regnet fra utløpet av behandlingsmåneden.

Helfo betaler normalt ut elektroniske krav innen fem dager fra kravet er mottatt. Andre krav vil i henhold til frist i direkteoppgjørsavtalen bli betalt senest 30 dager etter at de er mottatt.

Regninger som blir avvist på grunn av feil bruk av takster eller takstkombinasjoner, må korrigeres og sendes på nytt så snart som mulig.

Informasjon om avviste regninger finner du på slutten av vedtaket.

Dersom du er usikker på om den elektroniske innsendingen av refusjonskravet er mottatt hos Helfo, må du ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører. Hvis du har tekniske problemer med innsendingen, tar du kontakt med brukerstøtten hos din systemleverandør.

Slik rapporterer du egenandeler

For at pasienten skal slippe store utlegg, er det viktig at du krever inn egenandeler løpende, og rapporterer inn til Helfo minst hver 14. dag.

Refusjonskravet må inneholde 11-siffret fødselsnummer for å sikre at egenandelen skal bli registrert på pasienten.

Du må kreve inn egenandel frem til den dagen du får dokumentert at pasienten har fått innvilget frikort. Gyldig dokumentasjon får du gjennom

 • elektronisk frikortspørring
 • fremvisning av frikort fra pasienten

Du må kreve egenandeler i tråd med fastsatte takster, og takstene er grunnlag for innrapportering av egenandeler.

For tannbehandling av tannpleiere er det i følgende tilfeller at godkjente egenandeler inngår i grunnlaget for frikort tak 2:

 • Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (NB! Gjelder bare fjerning av sutur, takst 4)
 • Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Vedtak om frikort fattes raskt etter at innrapportert beløp har oversteget beløpsgrensen for frikort. Det kan likevel ta 2-3 uker fra innrapporteringen til pasienten får refundert overskytende beløp, ettersom utbetaling fra Helfo skjer den 5. og den 20. i hver måned.

Når pasienten har fått vedtak om frikort, kan du kreve Helfo for honorartakst.

Se også veilederen om hvordan du skal rapportere egenandeler.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Før du sender refusjonskrav til Helfo må du sørge for nødvendig dokumentasjon i form av legeerklæringer, foto, røntgenbilder, prøvesvar, journalutskrift med mer. Vi oppfordrer deg til å lese nøye på hver tilstand hvilken dokumentasjon som kreves, og sørge for at denne foreligger før refusjonskravet sendes inn.

Les mer om dokumentasjon av krav under «Regelverk og takster for tannpleier».

Slik kobler du deg på Helsenettet

Det første du må gjøre er å kontakte din EPJ-leverandør for å få konkret og tilpasset informasjon om hvilke valgmuligheter du har og konsekvenser av de ulike alternativene.

 • Be om en konkret prisoversikt fra din EPJ-leverandør.
 • Bestill helsenett gjennom din EPJ-leverandør eller etter avtale med din EPJ-leverandør, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og veiledning.
 • Bestill så tidlig som mulig – det er mange som vil koble seg opp
  Normalt vil refusjonskravet være ferdig kontrollert og utbetalt fra Helfo i løpet av 3-4 dager.

For å kople deg på Helsenettet,  trenger du Buypass Smartkort. Dette kortet er personlig. Du kan derfor ikke signere for andre behandleres refusjonskrav til Helfo.

Du som ikke har avtale om direkte oppgjør

Frikort egenandelstak 2 ble automatisert fra 1. januar 2017.

For pasientene betyr automatisering av frikort for egenandelstak 2 at de får frikortet automatisk i posten og ikke lenger trenger å søke Helfo om frikort. For deg som tannbehandler betyr det at du må rapportere egenandeler elektronisk over linje senest hver 14. dag.

Kravet gjelder for alle behandlere som yter tjenester/behandling som inngår i frikort egenandelstak 2.

Det er imidlertid gjort noen unntak for kravet om elektronisk innrapportering av egenandeler på grunn av alder og inntekt, se nærmere om unntak lenger ned på siden under «Unntak fra krav om elektronisk innsending » De som har unntak fra innsending over linje, må også rapportere inn egenandeler til Helfo hver 14. dag.

Pasienten kan sende individuelle stønadskrav i de tilfeller tannpleieren ikke har direkte oppgjørsavtale, så lenge vilkårene etter § 5-6 er oppfylt. Pasienten kan da selv søke om refusjon for behandlingen ved å sende inn «Skjema for tannbehandling § 5-6 og 5-6a (05-06.20) Bokmål | Nynorsk» som vedlegg til digitalt skjema.

Les mer på helsenorge.no.

Unntak fra krav om elektronisk innsending

Det er noen unntak fra hovedregelen om elektronisk innsending over linje og innrapportering av egenandeler frikort tak 2. Dette gjelder for

 • tannpleiere født før 1. januar 1946
 • tannpleiere med refusjonskrav på under 20 000 kroner i gjennomsnitt per måned

Tannpleiere som har unntak fra innsending over linje, må rapportere inn egenandeler til Helfo hver 14. dag på CD/minnepinne. Du kan lese mer om unntakene i vedlegg til mønsteravtale for tannpleier (vedlegg 1 til vedlegg 5a) og egenandelsregisterforskriften

 

​Fant du det du lette etter?