Logo for print

​Rehabiliteringsinstitusjoner som har inngått avtale med Helfo om direkte oppgjør, kan sende refusjonskrav for egenandeler til Helfo.  Refusjonskravet må sendes inn på samme organisasjonsnummer som avtalen er inngått på. Innrapportering av betalte egenandeler skjer i samme prosess som innsending av refusjonskrav.

Innrapportering via EPJ-system

Rehabiliteringsinstitusjonen sender refusjonskravet direkte fra sitt EPJ-system til Helfo via Helsenettet. Innrapportering av egenandeler vil skje i samme operasjon.

Innrapportering/refusjonskrav skal inneholde pasientens fødselsnummer (11 siffer).

For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må dere rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling. Dette kravet er nedfelt i egenandelsregisterforskriften.

Lange opphold i rehabiliteringsinstitusjon

Pasienter med lange opphold i rehabiliteringsinstitusjon (for eksempel mer enn 2 uker) kan komme til å måtte legge ut betydelige beløp over frikorttaket. Årsaken er at Helfo må ha fattet frikortvedtak for pasienten før institusjonen kan sende inn oppgjørskrav med fritakskode «frikort», og kreve frikortrefusjon av Helfo.

Institusjonen kan følge én av to rutiner i forbindelse med lange pasientopphold. Følgende rutine vil trolig være enklest for rehabiliteringsinstitusjonene:

  1. Bruk frikortspørringen: Har pasienten frikort (per i dag)?
  2. Hvis pasienten ikke har frikort: Ta full betaling av pasienten.
  3. Innrapporter egenandeler.
  4. Pasienten vil få tilbakebetalt det overskytende beløpet fra Helfo, men det vil kunne ta inntil 2-3 uker etter innrapporteringen (utbetaling skjer to ganger per måned).

Dersom institusjonen ønsker å skjerme pasienten mot store utlegg ved lange opphold (mer enn 2 uker), kan dere benytte følgende rutine:

  1. Ta betalt av pasienten opp til frikorttaket.
  2. Innrapporter egenandelene til Helfo.
  3. Bruk deretter frikortspørringen for å få bekreftet at pasienten har frikort.
  4. Deretter kan dere sende oppgjørskrav til Helfo for pasientens egenandeler.

Punkt 2 og 3: Vedtak om frikort for pasienten fattes svært raskt etter at egenandeler er innrapportert fra institusjonen. I praksis fattes vedtak første natt etter innrapportering, når egenandelstaket passeres.

Overgangsordning for innrapportering av egenandeler og fremsetting av refusjonskrav

Helfo aksepterer i en overgangsperiode at refusjonskrav og innrapportering skjer ved innsending per post av fullstendig utfylt Excel-fil sammen med forenklet samleregning. Excel-filen må lagres på eget område før utfylling og utskrift.

Dette gjelder dersom journalleverandør ikke har ferdig utviklet løsning eller ikke er operativ på innsendingstidspunkt.

Adressen til Helfo er: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Mer informasjon 

Har dere spørsmål, ta kontakt med Helfo på post@helfo.no eller telefon 815 70 070.

Kontakt journalleverandøren for å få nærmere informasjon om hvordan dere skal gå fram for å sende inn egenandeler og oppgjørskrav, om frikortspørringen, og om journalsystemet skiller mellom betalte og ikke betalte egenandeler.

Pasienter finner informasjon om ordningen på helsenorge.no/frikort.

Frist for innsending av refusjonskrav

Frist for å søke refusjon for egenandeler er seks måneder regnet fra utgangen av den måneden behandlingen fant sted. Innrapportering av egenandeler skal skje minimum hver 14. dag.