Logo for print

​Refusjonskrava som du sender til Helfo, kan settast fram på diskett, CD eller elektronisk melding.

Dei største fordelane ved å sende oppgjera gjennom NHN er

  • raskare behandlingstid og utbetaling (dersom oppgjeret er utan feil, vil det bli utbetalt same, eller påfølgjande dag som det er innsendt)
  • sikker linje
  • ingen postgang, alt gjerast frå datamaskina di

For å koble deg på Norsk helsenett for å sende inn oppgjera til Helfo treng du Buypass Smartkort. Dette kortet er personlig.

Kva teknologi er dette?

Kortet er utvikla for å ivareta høg sikkerheit i samband med elektronisk signering og kryptering av data.

Buypass Smartkort, som vert brukt for å signere digitalt, krev innlogging med personleg kode.

Når du brukar ditt eige Buypass Smartkort og tilhøyrande pin-kode, signerer du for kravet, og det vert sendt til Helfo i din identitet. Helfo anbefalar at koden vert halde hemmeleg og at kortet vert behandla med varsemd, på linje med andre kort som kan gi tilgong til personlege opplysningar.

Dersom du skiftar arbeidsstad, kan du ta med deg smartkortet.
Du finn meir informasjon på nettsidene til Norsk Helsenett og buypass.no.

Kva må refusjonskrava innehalde?

Refusjonskrav skal sendast kvar 14. dag, og alle rekningskort må være påført pasienten sitt fødselsnummer/D-nummer (11 siffer), eller annen eintydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Om pasienten ikkje har 11-sifra personnummer, og du som behandlar har dokumentasjon på at vedkommande har rettar, kan det likevel sendast rekning til Helfo. Du registrerar då pasienten sin fødselsdag, månad og år (DDMMÅÅ), og merkar med kjønn (K/M). Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om kva dokumentasjon som er lagt fram.

For at pasienten skal få registrert sine eigenandelar i oppteninga av frikort for eigendelstak 1 skal opplysningar om eigendelar sendast til Helfo innan 14 dagar. Då sørgjer du for at pasientane dine får frikort og eventuelle refusjonar så snart som mulig.

Enklast for deg er at du sender dine refusjonskrav elektronisk innan 14 dagar etter at behandlinga fann stad. Då kan Helfo hente eigendelensopplysningane ut frå refusjonskravet.

Helfo betaler normalt ut elektroniske krav som er sendt inn over NHN innan fem dager frå kravet vart motteke.

Dersom du er usikker på om Helfo har fått den elektroniske innsendinga av refusjonskravet, må du ta kontakt med oss så raskt råd er. Dersom du har tekniske problem med innsendinga, må du ta kontakt med brukarstøtta til systemleverandøren din.

Rekningar som vert avviste for eksempel ved feil bruk av takstar eller takstkombinasjonar, må korrigerast og sendast på nytt så snart som mogleg.

Refusjonskravet blir likevel ikkje forelda før etter seks – 6 – måneder etter at behandlinga fann stad.

Du kan også sende inn ved bruk av lagringsmedium

Du kan sende inn oppgjer på CD, minnepenn eller tilsvarende lagringsmedium.

Om du vel denne løysinga, gjeld tilsvarande som skissert ovanfor, men i staden for elektronisk signering må du leggje signert samlerekning ved innsendinga. På samlerekninga skal det framgå navn, fødselsnummer, kontonummer, periode for kravet, antal rekningar og samla refusjonskrav.

Ved denne type innsending, må papirutgåve av samlerekning nyttast.

Krav som vert sendt inn på lagringsmedium, vil jamfør frist i direkteoppgjersavtalen, vert betalt ut seinast 30 dagar etter motteke dato.

For informasjon om denne type innsending ta kontakt med din programvareleverandør.

​Fant du det du lette etter?