Logo for print

For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må du rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har betalt, eller er fakturert.

Dette kravet er nedfelt i egenandelsregisterforskriften.

Egenandelene rapporteres automatisk når du sender refusjonskravene dine over Helsenettet til Helfo.

Fysioterapeuter og utdanningskandidater finner mer informasjon på siden «Spørsmål og svar om automatisering av frikort egenandelstak 2 for fysioterapeuter».

Hva må refusjonskravene inneholde?

Hver regning skal foruten takstnummer, dato og klokkeslett inneholde pasientens fødselsnummer/D-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Om pasienten ikke har 11-sifret fødselsnummer, og du som behandler har dokumentasjon på at vedkommende har rett til stønad til medisinsk behandling, kan det likevel sendes regning til Helfo.  Du registrerer da pasientens navn, kjønn og fødselsdato i stedet for fødselsnummer. Fødselsdato må skrives i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er fremlagt. 

Les mer på siden «Regelverk og takster for fysioterapeut».

Utbetaling og frister

Refusjonskrav kan sendes fortløpende. Siste frist for å sende refusjonskrav er 6 måneder etter at refusjonskravet oppsto (da behandlingen fant sted). Fristen blir regnet fra utløpet av behandlingsmåneden.

Helfo betaler normalt ut elektroniske krav innen fem dager fra kravet er mottatt. Andre krav vil i henhold til frist i direkteoppgjørsavtalen bli betalt senest 30 dager etter at de er mottatt.

Regninger som blir avvist på grunn av feil bruk av takster eller takstkombinasjoner, må korrigeres og sendes på nytt så snart som mulig.

Informasjon om avviste regninger finner du på slutten av vedtaket.

Dersom du er usikker på om den elektroniske innsendingen av refusjonskravet er mottatt hos Helfo, må du ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører. Hvis du har tekniske problemer med innsendingen, tar du kontakt med brukerstøtten hos din systemleverandør.

Slik rapporterer du egenandeler

For at pasienten skal slippe store utlegg, er det viktig at du som fysioterapeut krever inn egenandeler fortløpende, og rapporterer inn til Helfo minst hver 14. dag.

Refusjonskravet må inneholde 11-sifret fødselsnummer for å sikre at egenandelen skal bli registrert på pasienten.

Du må kreve inn egenandel frem til den dagen du får dokumentert at pasienten har fått innvilget frikort. Gyldig dokumentasjon får du gjennom

Du må kreve egenandeler i tråd med fastsatte takster, og takstene er grunnlag for innrapportering av egenandeler.

Vedtak om frikort fattes raskt etter at innrapportert beløp har oversteget beløpsgrensen for frikort. Det kan likevel ta 2-3 uker fra innrapporteringen til pasienten får refundert overskytende beløp, ettersom utbetaling fra Helfo skjer den 5. og den 20. i hver måned.

Når pasienten har fått vedtak om frikort, kan du kreve Helfo for honorartakst.

Se også veilederen om hvordan du skal rapportere egenandeler.

Egne takster for samhandling via Helsenettet

Fysioterapeuter med driftstilskudd eller utdanningskandidater får en månedlig takst (H2a) på 921 kroner dersom de sender refusjonskrav elektronisk via Helsenettet. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre helseaktører, får i tillegg 883 kroner per måned (H2b).

NB: Når du krever H2-takstene må du registrere deg selv som «pasient» i refusjonskravet.

Se også spørsmål og svar om H2-takstene.

Du må fremsette kravet senest 6 måneder etter utgangen av den måneden refusjonskravet ble sendt over linje.

Slik kopler du deg på Helsenettet

Å levere refusjonskrav via Helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert. En annen fordel er at pasientreiser lett kan rekvireres gjennom Helsenettet.

Dersom du ikke er koplet til Helsenettet, kontakter du din EPJ-leverandør for å få konkret og tilpasset informasjon om hvilke valgmuligheter du har og konsekvenser av de ulike alternativene.

  • Be om en konkret prisoversikt fra din EPJ-leverandør.
  • Bestill Helsenettet gjennom din EPJ-leverandør eller etter avtale med din EPJ-leverandør, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og veiledning.
  • Hvis du har spørsmål om takster eller om elektronisk innsending av refusjonskrav, kontakt Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070

For å kople deg på Helsenettet, trenger du Buypass Smartkort. Dette kortet er personlig.  Du kan derfor ikke signere for andre behandleres refusjonskrav til Helfo.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Refusjonskravet dokumenteres gjennom føring i pasientjournal. Du dokumenterer hvilken behandling pasienten har fått.

Les mer om dokumentasjon av krav under «Regelverk og takster for fysioterapeut».

Når pasienter ikke møter til behandling

Dersom pasienten ikke møter til behandling, kan du som behandler ikke kreve refusjon fra Helfo, uansett årsak til at pasienten ikke har møtt.

Refusjonskravene du sender til Helfo skal samsvare med utført behandling.

For bestilt time som ikke benyttes, det vil si at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan fysioterapeut kreve at pasienten betaler inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling. Denne egenbetalingen teller ikke som egenandel i frikortordningen.

Unntak fra krav om elektronisk innsending

Det er noen unntak fra kravet til elektronisk innsending av egenandeler over linje. Dette gjelder for

  • fysioterapeut født før 1. januar 1952
  • fysioterapeut med refusjonskrav på under 20 000 kroner i gjennomsnitt per måned

Fysioterapeuter som har unntak fra innsending over linje, må rapportere inn egenandeler til Helfo hver 14. dag på CD/minnepinne. Du finner informasjon om unntakene i egenandelsregisterforskriften.

​Fant du det du lette etter?