Logo for print

Vi arbeider for at privatpersoner skal få oppfylt sine helserettigheter etter folketrygdloven kapittel 5. Vi sørger også for at behandlere, leverandører og tjenesteytere får sine oppgjør fra folketrygden. 

Privatpersoner finner informasjon om Helfos tjenester på helsenorge.no . Under «Min helse» har vi samlet tjenestene privatpersoner kan benytte for å følge opp sin helse, som for eksempel bytte fastlege, se egenandeler og resepter, og bestille Europeisk helsetrygdkort.

Behandlere og helseaktører finner informasjon om Helfos tjenester på helfo.no.

Helfo betjener også Veiledning helsenorge.no (23 32 70 00). Hit kan privatpersoner ringe for å få brukerstøtte og veiledning om tjenester som er tilgjengelig på helseportalen helsenorge.no. I tillegg til dette er Veiledning helsenorge.no også nasjonalt kontaktpunkt for informasjon om utlandsbehandling.

Veiledningstelefonen for helseaktører (815 70 070) gir brukerstøtte og veiledning om blant annet oppgjør og regelverk til helseaktører, behandlere og andre aktører innen helsetjenesten.

Helfo er organisert i fire styringslinjer med nasjonale og spesialiserte oppgaver:

Helfo saksbehandling og utbetaling 

Helfo saksbehandling og utbetaling behandler saker og utbetaler refusjon av utgifter til undersøkelse og behandling hos helseaktører med refusjonsrett fra folketrygden. Styringslinjen har også ansvar for postmottak for hele Helfo, både fysisk og elektronisk post.

Helfo kommunikasjon og servicetjenester 

Helfo kommunikasjon og servicetjenester bidrar til at privatpersoner og helseaktører får relevant informasjon og veiledning i effektive kanaler til rett tid. Styringslinjen bidrar til at privatpersoner og helseaktører får oppfylt sine rettigheter, at saken blir godt opplyst og at brukerne fremsetter riktig krav første gang.

Styringslinjen har også ansvar for all mediehåndtering i Helfo.

Styringslinjen bidrar til å utvikle digitale tjenester på tvers i helsesektoren slik at brukerne møter en helhetlig, moderne og profesjonell forvaltning og ivaretar systematisk brukermedvirkning. 

Helfo kontroll

Helfo kontroll foretar risikobaserte kontroller som sikrer økt etterlevelse av regelverket gjennom kunnskapsbasert kontrollvirksomhet og målrettet virkemiddelbruk. Helfo kontroll har et særskilt ansvar for å identifisere økonomisk misbruk og bruke effektive virkemidler og sanksjoner i slike saker.

Helfo virksomhetstjenester

Helfo virksomhetstjenester er premissgiver, rådgiver og tilrettelegger for prosesser knyttet til styring og utvikling av Helfo. Styringslinjen skal også sikre kvalitet og kostnadseffektivitet i leveranser og tjenester til Helfo.

Helfo virksomhetstjenester forvalter blant annet ordningen med produkt- og prislister i blåreseptforskriften, har ansvar for anskaffelser, innkjøp og interne driftstjenester, utfører økonomitjenester for Helfo og andre etater og har ansvaret for Helfos totale regnskap.

Helfo ledes fra Tønsberg

Helfo har 633 ansatte fordelt på 23 arbeidssteder i hele Norge.
Ledelsen og 220 ansatte holder til i Tønsberg. Andre store arbeidssteder har vi i Fredrikstad, Oslo, Sola, Ørsta og Mo i Rana.

Adresse til Helfos ledelse er: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg.

Helfos felles postadresse er: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

E-post: post@helfo.no.

Kort historikk

Helfo ble etablert i 2004, da under navnet Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon. Helfo har skiftet navn tre ganger i løpet av fem år, og har tilhørt både Trygdeetaten, NAV og Helsedirektoratet.

Da Rikstrygdeverket ble nedlagt i 2006, ble oppgavene fordelt mellom NAV og Helfo. Helfo har etter dette også fått tildelt nye helsetjenesteoppgaver og publikumstjenester. Helfo har vært Helsedirektoratets ytre etat siden 2009.
 

​Fant du det du lette etter?