Logo for print

Om Helfo

3104 TØNSBERG

Helfo er en ytre etat av Helsedirektoratet og har 570 medarbeidere fordelt på 22 kontorsteder. Vi forvalter årlig ca. 33 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har Helfo ansvar for administrasjon av fastlegeordningen, frikort for helsetjenester, Europeisk helsetrygdkort og behandlingstilbud ved fristbrudd. Vi har også ansvar for informasjons- og veiledningstjenester knyttet til helseportalen helsenorge.no

Helfo gjør løpende justeringer i sin organisasjonsløsning. Fra 1. januar 2017 reduseres antall nasjonale styringslinjer fra syv til fire. Hoveddelen av oppgavene i dagens Helfo virksomhetsstyring, Helfo HR, Helfo drift, samt regelverksoppgavene i Helfo klage, anke og regelverk samles i en ny nasjonal styringslinje. Den nye styringslinjen vil få ca 60 medarbeidere. For mer informasjon om Helfo se helfo.no.

Direktør Helfo virksomhetstjenester, Tønsberg (16/176042)

Til å lede nyopprettet styringslinje søkes Direktør Helfo virksomhetstjenester, Tønsberg

Samfunnet er i endring, og de trender som driver denne utviklingen vil også påvirke og forme Helfo fremover. Kunnskapsrike brukere har forventninger om deltakelse og innflytelse. Brukernes valgmuligheter og forvaltningens brukerorientering gis økende oppmerksomhet av politiske myndigheter. Digitaliseringen av tjenester og oppgaveløsning øker i omfang og tempo. Vi effektiviserer og øker produktiviteten i vår oppgaveløsning.

Helfos virksomhetsstrategier angir våre veivalg frem mot 2020. Du og dine medarbeidere vil få sentrale roller i operasjonalisering og gjennomføring av disse.

Helfo virksomhetstjenester vil ha bredt sammensatte ansvarsområder, og skal

 • være en pådriver for utvikling og gjennomføring av strategier, satsinger og tiltak i hele Helfo, samt koordinere arbeidet
 • være premissgiver, rådgiver og tilrettelegger for styring og utvikling, samt analysere og bygge opp informasjon som støtter planprosesser og strategivalgene til Helfo
 • sikre kvalitet og kostnadseffektivitet i leveranser og tjenester til Helfos organisasjon
 • sørge for at standarder overholdes, samt påse at Helfo følger lover, regler og rutiner


Du får spennende utfordringer med å etablere og videreutvikle vår nye styringslinje, i samspill med dyktige ledere og medarbeidere i Helfo. Samarbeid med aktuelle miljøer i Helsedirektoratet vil også være viktig i denne funksjonen.

Den vi søker må ha evner til og erfaringer fra å arbeide strategisk for å nå organisasjonsmessige mål. Du fokuserer på brukerbehov og -tilfredshet, setter deg klart definerte mål, planlegger aktiviteter og leverer resultater i tråd med forventninger.

Du er tydelig i din kommunikasjon. Gjennom å involvere og vise tillit, bidrar du kontinuerlig til å utvikle den enkelte og organisasjonen.

Du er opptatt av og etablerer gode relasjoner med egne medarbeidere, de interne mottakerne av tjenester og aktuelle miljøer i Helsedirektoratet. Du formulerer og formidler visjoner og veivalg på en overbevisende måte, og inngir tillit og troverdighet i ulike situasjoner.

Du er god til å se sammenhenger og har en analytisk tilnærming til komplekse problemstillinger. Du kan dokumentere erfaringer og resultater fra omstillingsprosesser.

Du må kunne identifisere seg med Helfo sine verdier og etiske plattform.

Direktøren inngår i Helfo ledergruppe.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdanning og praksis

 • Det er ønskelig med ledererfaring fra tilsvarende stilling i privat eller offentlig sektor.
 • Det kreves utdanning på master-/hovedfagsnivå.


Helfo er i utvikling, og det vil derfor kunne bli endringer i arbeids- og ansvarsområder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og målet er å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning. Dessuten ønsker vi å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn og legge til rette for personer med redusert funksjonsevne

Vi kan tilby

 • en spennende lederjobb med et bredt ansvarsområde og stor kontaktflate
 • løpende utvikling av deg som leder
 • et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • moderne lokaler sentralt i Tønsberg
 • tilgang til treningsrom og fleksitidsordning
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse


Stillingen avlønnes som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) innen lønnsspennet lønnstrinn 84 til ltr 90 (kr. 874.000 - 1030.300). For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Jan Mathisen, telefon 97092600.

Søknadsfrist: 22. august

Søknad og CV sendes elektronisk via stillingsutlysningen på www.nav.no,

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt fra offentlighet. Søkeren vil i så tilfelle bli va

Sted: Tønsberg

Tiltredelse: Snarest

Kontakter:
Jan Mathisen

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

​Fant du det du lette etter?