Logo for print

​Ulike journalsystem har ulik utforming av søknadene. Under finner du hvilke opplysninger som er viktig at du oppgir i søknaden, uavhengig av journalsystem.

Det er viktig at du oppgir alle relevante opplysninger i søknaden, slik at saksbehandlingen går raskt og pasienten får riktig vedtak. Svar på søknaden sendes direkte til pasienten, og du som lege mottar kopi av svaret dersom pasienten har samtykket.

Du får takst H1 fra folketrygden ved å fylle ut denne blanketten. Ved behov for utfyllende opplysninger, kan du ikke kreve taksten på nytt. Ved supplerende opplysninger til en allerede innsendt søknad, må du benytte funksjonen «oppdatering av søknaden» i ditt journalsystem.

Skjermbilde 1 

Det kan bare ytes stønad til vanedannende legemidler ved behov for behandling på grunn av

  • kroniske sterke smerter (refusjonskode -71)
  • psykiske lidelser (refusjonskoder ICPC-2: -72, -73, -74. ICD-10: -F2, -F3, -F4)
  • spasmer ( refusjonskoder: ICPC-2: L18. ICD-10: R25.2)
  • bivirkninger av tuberkulosebehandling  (refusjonskode -81)

Skjermbilde 2 

Skjermbilde 3 

Fastlegen kan søke om individuell stønad til opioider ved langvarige ikke-maligne smerter ved refusjonskode -71. Dette gjelder døgndoser opp til 100 mg morfinekvivalenter (OMEQ) per døgn til pasienter med en avklart smertetilstand. For døgndoser mellom 100 og 300 mg morfinekvivalenter ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved godkjent tvertfaglig smerteklinikk søke.

Utgifter til legemidler med opioider over 300 mg morfinekvivalenter per døgn, dekkes ikke av folketrygden. 
 

Skjermbilde 4I punkt 5 skal opplysninger om tidligere behandling gis. Det er opplysninger om relevant forhåndsgodkjent behandling. Krav til forhåndsgodkjent behandling vil variere etter hvilket legemiddel det er søkt om. I noen tilfeller er det et krav at flere forhåndsgodkjente legemiddel er forsøkt.

Skjermbilde 5 

I punkt 6 skal legen dokumentere at generelle og spesifikke vilkår for stønad er oppfylt. Dersom flere legemidler er benyttet tidligere, skal legen begrunne hvorfor hvert enkelt legemiddel ikke kan brukes videre.

Skjermbilde 6 

Det er et generelt vilkår at behandlingen skal være startet av en spesialist i sykdommens medisinske fagfelt, eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling.  Første gang det søkes om vanedannende legemidler må søknaden komme fra relevant spesialist. Det er ulike krav til spesialistkompetanse ved de ulike diagnosene som det kan søkes etter (kroniske sterke smerter, psykiske lidelser, spasmer eller bivirkninger av tuberkulosebehandling). Les mer i rundskrivet til § 5-14 og vedlegg 1 til § 5-14 om kravene.

Informasjonen i punkt 7 er nødvendig for å dokumentere at dette vilkåret er oppfylt. Dersom du som søkende lege kan instituere behandlingen, fyller du ut opplysninger om deg selv.

Skjermbilde 7

Fastlegen skal som hovedregel alltid stå som forskrivende lege. Dersom søkende lege eller annen lege ved tverfaglig smerteklinikk ønsker å stå oppført som forskriver, må det spesifikt opplyses om dette i søknaden.

Skjermbilde 8
 

I punkt 9 skal en vitenskapelig studie vedlegges dersom preparatet det søkes om ikke har godkjent indikasjon i Norge eller Europa ved pasientens diagnose. Den vitenskapelige studien må vise effekt ved pasientens diagnose, og ikke være en studie om legemiddelet ved andre diagnoser.

Skjermbilde 9 

Punkt 10.1 er viktig for at du som lege skal få samtykke til å motta pasientens vedtak. Pasienten må gi et uttrykkelig og informert samtykke til dette.

Skjermbilde 10 

​Fant du det du lette etter?