Logo for print

Dette fremgår av blåreseptforskriften §§ 2, 4 og 5. Du finner mer informasjon om dette lenger ned på siden. Nederst på siden finner du også informasjon om medisinbytte på apotek.

Blåreseptordningen

Blåreseptordningen sørger for at staten dekker store deler av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell ved langvarig og alvorlig sykdom.

Blåreseptordningen dekker nødvendige utgifter bare når

 • sykdommen er alvorlig og er gått inn i en langvarig fase
 • det er behov for langvarig behandling

Det er unntak om krav til langvarig sykdom og langvarig behandling ved allmennfarlige smittsomme sykdommer (§ 4).

Forhåndsgodkjent refusjon

Dersom Legemiddelverket innvilger forhåndsgodkjent refusjon etter § 2 for et legemiddel, tas dette opp på refusjonslisten. Der finner du informasjon om refusjonsberettiget bruk, samt eventuelle andre vilkår for det enkelte legemiddel. Status for hvert enkelt legemiddel finner du ved å søke i Legemiddelverkets refusjonssøk.

Når du som lege skriver en blå resept på et legemiddel, bekrefter du

 • at forskrivningen er i samsvar med refusjonsberettiget bruk
 • at pasientens sykdom omfattes av refusjonskoden
 • at eventuelle refusjonsvilkår er oppfylt

Hvis vilkårene for å skrive legemiddelet på blå resept ikke er oppfylt, må hvit resept benyttes. Du kan eventuelt vurdere om det er grunnlag for å søke Helfo om individuell stønad.

Forhåndsgodkjent refusjon gjelder også for:

1) legemidler til bruk ved allmennfarlige smittsomme sykdommer (§ 4)

Legemidler kan bare forskrives etter § 4 ved de sykdommene og ATC-kodene som er nevnt i denne paragrafen i blåreseptforskriften.

2) medisinsk forbruksmateriell (§ 5)

Helfo kan innvilge forhåndsgodkjent refusjon for et medisinsk forbruksmateriell etter blåreseptforskriften § 5 og innføre forbruksmateriellet på tilhørende produkt- og prisliste.

Dersom indikasjonen ikke er omfattet av et av forskriftspunktene, eller om produktet ikke er oppført i produkt- og prislisten for lidelsen, er det ikke hjemmel for å yte stønad.

Forskriving

Du som lege skal som hovedregel forskrive medisinsk forbruksmateriell på høyeste nivå, for eksempel «505 Forbruksmateriell ved stomi». Helfo krever imidlertid at du gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for visse typer medisinsk forbruksmateriell.

Forbruksmateriell som må forskrives spesielt:

Forbruksmateriell ved inkontinens, forskriftspunkt 1:

 • 5010504 Analirrigasjon komplett system

Forbruksmateriell ved urinretensjon, forskriftspunkt 2:

 • 5020105 Tappekateter med pose, hydrofile
 • 5020114 Sterile hansker

Forbruksmateriell ved stomi, forskriftspunkt 5:

 • 5050901 Brokkbind til stomiopererte m/parastomalt brokk
 • 5050902 Hudfilm
 • 5050904 Spesielle produkter
 • 5050906 Fikseringsbelter
 • 5050907 Plateforlenger (ny fra 1. juli 2016)

Forbruksmateriell ved epidermolysis bullosa, forskriftspunkt 13:

 • 5130203 Fikseringsplagg – trøyer, bukser (ny fra 1. mai 2017)
 • 5130404 Kremer, oljer og salver med krav til særlig oppfølging av lege (ny fra 1. juli 2017)

I praksis betyr dette at du i noen tilfeller skal forskrive flere e-resepter for samme diagnose ved rekvirering av medisinsk forbruksmateriell etter produkt- og prislisten. Et eksempel kan være én resept for «505 Forbruksmateriell ved stomi» og én resept for «5050902 Hudfilm».

Andre forskrivningskrav:

Det kan også være andre krav til forskrivning, for eksempel krav om å oppgi antall blodsukkerstrimler per døgn på blå resept til personer med diabetes. 

3) næringsmidler ved fenylketonuri (§ 6 punkt 3)

Ved fenylketonuri (Føllings sykdom) kan næringsmidler som er oppført i produkt- og prislisten forskrives direkte på blå resept. Søknad om individuell stønad ved denne diagnosen er bare nødvendig ved behov for andre produkter.

Medisinbytte på apotek (generisk bytte)

Medisinbytte er et viktig virkemiddel for at pasienter og folketrygden ikke skal bli påført unødvendige utgifter.

Dersom det finnes flere likeverdige alternativer på Byttelisten, er apoteket forpliktet til å tilby det billigste legemidlet. Dermed er det ikke sikkert at legemiddelnavnet samsvarer med det som står på resepten du har skrevet ut. Det kan være lurt å forberede pasienten på dette. Pasienter som ikke ønsker medisinbytte, må selv betale prisforskjellen mellom det billigste legemiddelet og det du har forskrevet.

Det skal være tungtveiende medisinske grunner hos pasienten for at du skal reservere mot generiske bytte. Flere forhold kan spille inn:

 • Pasienten bruker mange legemidler og har problemer med å holde orden på legemidlene sine.
 • Pasienten har byttet tidligere og har reagert allergisk eller med bivirkninger som kan tilskrives legemidlet (hjelpestoffene).

Når du skal reservere mot generisk bytte, må du bruke reservasjonsfeltet i reseptmodulen. Det sikrer dokumentasjon og journalføring av begrunnelsen i pasientens journal.

Statens legemiddelverk har ansvaret for bytteordningen. Du kan lese mer om apotekets og legens rolle på deres nettsider.