Logo for print

​Formålet med oppfølgingen er at Helfo skal følge opp FBV-leverandøren for å vurdere om vilkårene og forpliktelsene fastsatt i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten følges. Helfo vil etter hver oppfølging lage en rapport som vil bli publisert på helfo.no.

Helfo skal i oppfølgingen være oppmerksom på forhold som kan påvirke kvaliteten på helsetjenestene FBV-leverandøren er godkjent for. Forhold av betydning kan for eksempel være endringer i faglige retningslinjer, endringer i behandlingskapasitet, bytte av ledelse, og endring i bemanning og kompetanse.

Første oppfølging fra Helfo

FBV-leverandøren skal følges opp kort tid etter at den er blitt godkjent i  ordningen. Oppfølgingen er ikke avhengig av at FBV-leverandøren har de nødvendige systemene på plass, eller at FBV-leverandøren har hatt pasienter inne til behandling. Helfo vil tilpasse oppfølgingen til hvor i løpet FBV-leverandøren er.

Med godkjenningen følger en samarbeidsplikt som gjelder gjennom hele godkjenningsperioden. FBV-leverandøren forplikter seg til å varsle Helfo om alt som har eller kan ha innvirkning på godkjenningen.

Helfo vil i løpet av 12 uker gjennomføre en førstegangsoppfølging av godkjente FBV-leverandører i form av et oppfølgingsskjema. Dette sender Helfo ut.

Oppfølgingsskjemaet skal fylles ut og sendes til Helfo innen 14 dager (2 uker) fra den dagen varselet ble mottatt.

På bakgrunn av informasjonen som er gitt i skjemaet, vil Helfo vurdere om FBV-leverandøren fortsatt innfrir vilkårene for å være godkjent i ordningen.

Oppfølgingsrapporter

Helfo skal skrive oppfølgingsrapporter. Det skal gå klart frem av hver rapport hvilke vurderinger Helfo har foretatt og hvilke eventuelle avvik og anmerkninger oppfølgingen har avdekket. Oppfølgingsrapporten vil danne utgangspunkt for videre oppfølging.

FBV-leverandøren vil få mulighet til å kommentere innholdet i rapporten. Helfo vil da vurdere om det skal gjøres endringer før oppfølgingsrapportene publiseres på helfo.no. Publiseringen gjøres for å sikre en åpen og gjennomsiktig forvaltning. Rapportene skal ligge under oversikten over de til enhver tid godkjente FBV-leverandørene.

Videre oppfølging

Helfo skal følge opp FBV-leverandørene regelmessig innenfor godkjenningsperioden på 5 år. Intensiteten i oppfølgingen og hvilken metode Helfo benytter vil variere. Det vil komme an på hva som ligger til grunn for at nye oppfølgingsrunder blir igangsatt.

Helfo vil følge med på noen av FBV-leverandørenes forpliktelser via eksterne aktører, som for eksempel NPR, kontaktpersoner hos de regionale helseforetakene (RHF-ene), pasientrådgiverne og Helsetjenestekatalogen. I oppfølgingen vil Helfo fortløpende vurdere informasjon og eventuelle tips som kommer fra relevante samarbeidsaktører.

Hvis Helfo blir oppmerksom på ureglementerte forhold, vil det være naturlig å sette i gang en ny formell oppfølgingsrunde. Da vil Helfo, som ved førstegangsoppfølgingen, på forhånd sende skriftlig varsel til FBV- leverandøren med frist for uttalelse.

Denne oppfølgingsrunden vil enten kunne dreie seg om enkelte forhold Helfo har blitt kjent med, eller om FBV-leverandøren generelt oppfyller forpliktelsene sine.

Stikkprøvekontroller på enkelte områder vil være aktuelt. Dette kan for eksempel være stikkprøvekontroll på om virksomheten følger prosedyre for pasientoverføring og har registrert om pasienten er rettighetsvurdert før behandling.

Det vil også kunne forventes en helhetlig oppfølging av FBV-leverandøren. Det vil kunne innebære møter hvor etterlevelse av vilkår og forpliktelser innen FBV-ordningen er et tema.

Stedlige kontroller (tilsyn)

FBV-forskriften gir Helfo rettslig adgang til å utføre stedlig tilsyn/kontroll. Helfo vil vurdere behovet for denne typen kontroll i oppfølgingen. Dette vil bare bli gjennomført dersom det virker å være helt nødvendig, for eksempel ved lengre mistanke om brudd på helselovgivningen eller gjentatte brudd på samarbeidsplikten.

I tilfeller hvor stedlig tilsyn/kontroll virker å være nødvendig, vil Helfo gjøre forberedelser i samarbeid med øvrige tilsyns- og kontrollorganer, som for eksempel fylkesmannen og Arbeidstilsynet.

​Fant du det du lette etter?