Logo for print

​Pasienter har mulighet til å velge mellom alle offentlige og mange private behandlingssteder i Norge. Du som henviser, skal gi informasjon om valgmulighetene og anbefale det som er mest hensiktsmessig for pasienten din.

Velg behandlingssted

Når en virksomhet er godkjent som FBV-leverandør, må den bekrefte for Helfo at den har de nødvendige systemene på plass for å kunne starte opp behandling av pasienter. Først da vil FBV-leverandøren bli presentert på «Velg behandlingssted» på helsenorge.no og bli valgbar for pasienten.

På «Velg behandlingssted» kan du få oversikt over de behandlingsstedene pasienten kan velge mellom. Her finner du blant annet ventetider for en rekke  undersøkelser og behandlinger, både ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale, og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo. 

De private behandlingsstedene som er godkjent av Helfo, vil ikke nødvendigvis kunne vurdere henvisninger. Det er bare private som har avtale med de regionale helseforetakene, som kan vurdere pasientenes henvisninger (foreta rettighetsvurderinger). Hvilke steder dette gjelder, kan du se på «Velg behandlingssted».

Kontakt pasientrådgiverne på et eget, prioritert telefonnummer

Ventetider for undersøkelse og behandling hos ulike behandlingssteder vil ofte variere mye. For råd og veiledning kan du som henviser ta kontakt med pasientrådgivere på et eget, prioritert telefonnummer 800 50 004. Pasientrådgiverne er utdannede sykepleiere, som blant annet kan svare på spørsmål om rettigheter, behandlingstilbud, behandlingssteder, ventetider, avtalespesialister og ordningen raskere tilbake.

Ulike faser av helsehjelpen

Pasienten kan benytte seg av fritt behandlingsvalg i ulike faser av helsehjelpen. Det vil for eksempel si at vurdering av helsetilstanden kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og kontroll/oppfølging kan mottas ved et tredje. Helsepersonellet må imidlertid ha mulighet til å vurdere om det er medisinsk forsvarlig å bytte behandlingssted underveis i behandlingsforløpet.

De offentlige behandlingsstedene er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger pasienten et offentlig behandlingssted utenfor egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan pasienten bli avvist.

Behandlinger

Pasienten har rett til å velge blant behandlingssteder i hele landet. Retten til fritt behandlingsvalg gjelder undersøkelse, utredning og behandling innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fra 1. juli 2017 er intensiv habilitering av barn til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade, også tatt inn i ordningen.

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten § 11 lister opp hvilke spesialisthelsetjenester som er omfattet av ordningen.

Reiseutgifter

Egenandel for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg kan bli noe høyere hvis pasienten reiser utenfor sin egen region. Les mer om reiseutgifter her.  

Lenker

Det finnes flere artikler på helsenorge.no som omhandler fritt behandlingsvalg.

Helsedirektoratet har en egen informasjonsside om fastlegers ansvar for å veilede pasienten ved valg av behandlingssted.

​Fant du det du lette etter?