Logo for print

​Døgndosen er begrenset til det som er oppgitt i vedtaket. Denne vil være oppgitt som antall mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) per døgn.

Apoteket må kontrollere at refusjonskravet til Helfo samlet er innenfor den maksimale døgndosen mg orale morfinekvivalenter som er angitt i vedtaket.

Beregning av mg orale morfinekvivalenter

Utlevering fra apotek

Apoteket må forsikre seg om at pasienten har et gyldig vedtak fra Helfo før de utleverer opioider på blå resept, og at pasienten har blå resept på legemidlet. Resepten skal være skrevet av de legene som er oppført i vedtaket.

Legen skal

  • skrive døgndose på resepten
  • påse at døgndosen på resepten ikke overstiger døgndosen som er oppgitt i vedtaket

Apoteket kan utlevere legemidlet på blå resept hvis døgndosen er innenfor det som er oppgitt i vedtaket. Vær oppmerksom på at døgndoser som overstiger dette, ikke kan ekspederes på blå resept. I disse tilfellene må pasienten betale legemidlet fullt ut, og utgiftene dekkes heller ikke av Helfo.

I noen tilfeller kan det være nødvendig at pasienten får høyere dosering enn det som er innvilget fra Helfo. Da må legen skrive ut en blå resept på den døgndosen som dekkes av vedtaket fra Helfo, og hvit resept for det som er over.

Vedtak på flere legemidler

De fleste vedtakene omfatter flere markedsførte legemidler i ATC-gruppe N02A og ATC-kode N07BC02, slik at pasienten kan benytte samme vedtak selv om behandlingen endres.

Noen pasienter som bruker opioider, må likevel ha to vedtak fra Helfo. Hvis pasienten behøver opioider gitt som injeksjon, infusjon, nesespray og sublingvaltablett/resoriblett, må pasienten ha et eget vedtak der dette legemidlet er navngitt. Det samme gjelder dersom pasienten behøver et legemiddel som ikke er markedsført i Norge.

Vedtak før 1. oktober 2016

Dersom pasienten har et vedtak fra Helfo som er datert før 1. oktober 2016, er den maksimale døgndosen oppgitt for hvert enkelt legemiddel, og ikke som mg orale morfinekvivalenter (OMEQ). Disse vedtakene er gyldig inntil datoen som er oppgitt for de legemidlene som er oppført.

Bakgrunn for endringen

Endringen er i samsvar med medisinskfaglig behandlingspraksis beskrevet i Helsedirektoratets veileder «Nasjonal faglig veileder bruk av opioider, ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter».

​Fant du det du lette etter?