Logo for print

Vikar for fysioterapeut, lege eller spesialist i klinisk psykologi må ha sin egen personlige avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon fra Helfo for den avtalte vikarperioden.

Vikaren kan ikke utvide praksisen som er etablert av hjemmelsinnehaver.

Deltidsvikariat

Det kan inngås avtale ved deltidsvikariat. Vikar og hjemmelsinnehaver deler da stillingen seg i mellom, for eksempel med 50 prosent hver.

Bruk av deltidsvikar må ikke føre til utvidelse av etablert praksis, og vikar og hjemmelsinnehaver har ikke rett til å utløse refusjon for samme tidspunkt, det vil si samme dato og klokkeslett.

Vikariat for lege

Vilkår for bruk av vikar

Vilkårene for bruk av vikar for lege går frem av paragraf 5 og 6 i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.

Praksisinnehaver kan ikke drive privat praksis i samme tidsrom som man har vikar. Vikariatets omfang må ligge innenfor praksisinnehavers praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

For fastlegene er retten til å bruke vikar regulert i rammeavtalen mellom Legeforeningen og Kommunenes sentralforbund (KS) om fastlegeordningen. For avtalespesialistene er denne retten regulert i rammeavtale mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene (RHF-ene) om avtalepraksis for legespesialister.

Hvis du er lege som har rett til trygderefusjon etter overgangsreglene i paragraf 2 , gjelder særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskriften.

Du som vikar må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• vikaravtalen med hjemmelsinnehaver eller bekreftelse fra kommunen. Vikaravtalen må være signert.

• ved vikariat for spesialistlege; dokumentasjon på at vikariatet er godkjent av det regionale helseforetaket.

Dersom du skal vikariere for flere leger, må du inngå avtale med Helfo for hvert vikariat. Dette gjøres via Altinn-skjema. Du kan legge inn flere vikariat i samme Altinn-skjema ved å velge «Legg til flere praksiser». Du må oppgi aktuell periode og stillingsprosent for vikariatet.

Dersom du skal være vikar og er fastlønnet av kommunen, må kommunen inngå avtale for deg som vikar. Kommunen melder fra om vikariatet via Altinn-skjema. Dersom du i vikariatet også skal jobbe ved legevakt og ha utbetalt refusjonen til privat konto, må du inngå egen avtale for legevaktspraksisen via Altinn. Arbeidsavtale med kommunen må vedlegges.

Vikariat i fastlegepraksis

Lege som skal være vikar for fastlege må ha norsk autorisasjon. I tillegg må vikaren ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende tjeneste i utlandet.

For informasjon om kompetansekrav for allmennlege, og du kan lese mer om dette i artikkelen "Nytt kompetansekrav for leger i allmennpraksis".

Vikariat i fastlegepraksis registreres i Fastlegeregisteret. Det er derfor viktig at det fremkommer tydelig hvilke dager vikariatet gjelder.

I fastlegeavtalen mellom kommunen og fastlegen er allmennlegeoppgaver definert. For allmennlegeoppgavene utover refusjonsberettiget pasientbehandling får fastlegen lønn fra kommunen. Dette følger av økonomisk vederlag for arbeid utført i fastlegeordningen etter forskrift om fastlegeordning i kommunene.

For andre allmennlegeoppgaver har ikke fastlegen refusjonsrett fra Helfo, og det kan heller ikke tilsettes vikar for de dagene legen utfører disse oppgavene.

Endring eller forlengelse av vikaravtale

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må ny avtale registreres i Altinn.

Vikariat for fysioterapeut

Vilkår for bruk av vikar

Vilkårene for bruk av vikar går frem av paragraf 5 og 6 i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.

Retten til å bruke vikar for fysioterapeuter er regulert i rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund - om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet.

Vikariatets omfang må ligge innenfor samme rammer som praksisinnehaverens praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

Du som vikar må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• arbeidsavtalen eller vikaravtalen med hjemmelsinnehaver. Du må ha HPR-nummeret til den du skal vikariere for tilgjengelig for utfylling.

• dokumentasjon fra kommunen som viser at du er godkjent som vikar. Dette følger av Rammeavtalen ASA 4313, som regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende fysioterapeuten og kommunen.

Dersom du skal være vikar for flere fysioterapeuter, må du inngå avtale med Helfo for hvert vikariat. Dette gjøres via Altinn-skjema. Du kan legge inn flere vikariat i samme Altinn-skjema ved å velge «Legg til flere praksiser». Du må oppgi aktuell periode og stillingsprosent for vikariatet.

Fysioterapeut som skal være vikar for fysioterapeut må ha autorisasjon.

Endring eller forlengelse av vikaravtale for fysioterapeut

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget, utvidet eller redusert, må ny avtale registreres i Altinn.

Vikariat for spesialist i klinisk psykologi

Vilkår for bruk av vikar

Vilkårene for bruk av vikar går frem av paragraf 5 og 6 i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.

Praksisinnehaver kan ikke selv drive privat praksis i samme tidsrom. Vikariatets omfang må ligge innenfor samme rammer som praksisinnehaverens praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

Hvis du er psykolog som har rett til trygderefusjon etter overgangsreglene i paragraf 2, gjelder særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskriften.

Du som vikar må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• dokumentasjon på at vikariatet er godkjent fra regionalt helseforetak

• godkjenning som viser at du er spesialist i klinisk psykologi

Endring eller forlengelse av vikaravtale for psykolog

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.

Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må ny avtale registreres via Altinn-skjema.

​Fant du det du lette etter?