Logo for print

Vikar for fysioterapeut, lege eller psykolog må ha sin egen personlige avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon fra Helfo for den avtalte vikarperioden.

Vikaren kan ikke utvide praksisen som er etablert av hjemmelsinnehaver.

Deltidsvikariat

Det kan inngås avtale ved deltidsvikariat. Vikar og hjemmelsinnehaver deler da stillingen seg i mellom, for eksempel med 50 prosent hver.

Bruk av deltidsvikar må ikke føre til utvidelse av etablert praksis, og vikar og hjemmelsinnehaver har ikke rett til å utløse refusjon samme dato og tid.

Som vikar for lege må du huske dette

Vilkår for bruk av vikar

Vilkårene for bruk av vikar går frem av paragraf 5 og 6 i forskrift om trygderefusjon.

Praksisinnehaver kan ikke selv drive privat praksis i samme tidsrom. Vikarens praksisomfang må dermed ligge innenfor samme rammer som praksisinnehaverens praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

Retten til å bruke vikar er for fastlegene videre regulert i rammeavtalen mellom Legeforeningen og Kommunenes sentralforbund (KS) om fastlegeordningen, og for avtalespesialistene i rammeavtale mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene (RHF-ene) om avtalepraksis for legespesialister.

Hvis du er lege som har rett til trygderefusjon etter overgangsreglene i paragraf 2 , gjelder særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskrift om trygderefusjon.

Du må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• vikaravtalen med hjemmelsinnehaver eller bekreftelse fra kommunen

• ved vikariat for spesialistlege; dokumentasjon på at vikariatet er godkjent av det regionale helseforetaket.

Dersom du skal vikariere for flere leger, må du inngå avtale med Helfo for hvert vikariat. Dette gjøres via Altinn-skjema. Du kan legge inn flere vikariat i samme Altinn-skjema ved å velge «Legg til flere praksiser». Du må oppgi aktuell periode og stillingsprosent for vikariatet.

Dersom du skal være vikar og er fastlønnet av kommunen, må kommunen inngå avtale for deg som vikar. Kommunen melder fra om vikariatet via Altinn-skjema. Dersom du i forbindelse med vikariatet skal jobbe legevakt privat, må du inngå egen avtale for dette via Altinn. Arbeidsavtale med kommunen må vedlegges.

Vikariat i fastlegepraksis

Lege som skal være vikar for fastlege må ha autorisasjon. I tillegg må vikaren ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende tjeneste i utlandet.

For informasjon om kompetansekrav for allmennlege, kan du lese nettsidene til Helsedirektoratet om allmennleger.

Vikariat i fastlegepraksis registreres i Fastlegeregisteret. Det er derfor viktig at det fremkommer tydelig hvilke dager vikariatet gjelder.

I fastlegeavtalen mellom kommunen og fastlegen er allmennlegeoppgaver definert. For disse allmennlegeoppgavene får fastlegen lønn fra kommunen. Dette følger av økonomisk vederlag for arbeid utført i fastlegeordningen etter forskrift om fastlegeordning i kommunene. For oppgaver som er lønnet av kommunen, har fastlegen ikke refusjonsrett fra Helfo.

Vikar for fastlege kan dermed ikke brukes for dager/deler av dag som er forbeholdt allmennlegeoppgaver med lønn fra kommune.

Endring eller forlengelse av vikaravtale

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må ny avtale registreres i Altinn.

Som vikar for fysioterapeut må du huske dette

Retten til å bruke vikar for fysioterapeuter er regulert i rammeavtalen mellom Norsk Fysioterapeutforbund og Kommunenes sentralforbund (KS) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet.

Du må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• arbeidsavtalen/vikaravtalen med hjemmelsinnehaver. Du må ha HPR-nummeret til den du skal vikariere for tilgjengelig for utfylling.

• dokumentasjon fra kommunen som viser at du er godkjent som vikar. Dette følger av Rammeavtalen ASA 4313, som regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende fysioterapeuten og kommunen.

Endring eller forlengelse av vikaravtale for fysioterapeut

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må ny avtale registreres i Altinn.

Som vikar for psykolog må du huske dette

Vilkår for bruk av vikar

Vilkårene for bruk av vikar går frem av paragraf 5 og 6 i forskrift om trygderefusjon.

Praksisinnehaver kan ikke selv drive privat praksis i samme tidsrom. Vikarens praksisomfang må dermed ligge innenfor samme rammer som praksisinnehaverens praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

Hvis du er psykolog som har rett til trygderefusjon etter overgangsreglene i paragraf 2, gjelder særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskrift om trygderefusjon.

Du må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• dokumentasjon på at vikariatet er godkjent fra regionalt helseforetak

• godkjenning som viser at du er spesialist i klinisk psykologi

Endring eller forlengelse av vikaravtale for psykolog

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.

Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må ny avtale registreres via Altinn-skjema.