Logo for print

​​​Inntekten til fysioterapeuten kommer i hovedsak fra tre kilder: Egenandeler fra pasienten, refusjon fra Helfo og driftstilskudd fra kommunen.

Hvilke takster du kan kreve refusjon for går frem av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

Her kan du lese mer om takst H2 for bruk av Norsk Helsenett (NHN) i forbindelse med automatiseringen av frikort egenandelstak 2.

Du plikter å sette deg inn i forskriften og bruke takstene etter gjeldende regelverk.

Forskrift om stønad til fysioterapi

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi forteller hvilke takster du kan benytte ved de ulike behandlingsformene som blir utført. Du finner også informasjon om hvilke takster som kan kombineres og om det er spesielle vilkår til bruken av taksten.

Som fysioterapeut med avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du ikke kreve høyere egenandel fra pasienten enn det forskriften sier. Du kan heller ikke kreve tilleggsbetaling fra pasienten for å gjøre prosedyrer/arbeid som er omfattet av forskriften.

Dokumentasjonskrav for fysioterapeut

Som fysioterapeut skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les mer om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

Når Helfo gjennomfører kontroller, ser vi at dokumentasjon på pasientrettet arbeid ofte kan være mangelfull. Under følger eksempler på hva som er god dokumentasjon for noen utvalgte takster og områder der Helfo ofte erfarer at dokumentasjonen er mangelfull:

Om henvisning

For at det skal utbetales refusjon for behandling hos fysioterapeut, må det foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Her kan du lese om hva en henvisning må inneholde, og hva du må gjøre dersom den er mangelfull.

Behandlingen må være av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne. Denne informasjonen må være på plass for at en henvisning skal utløse takstrefusjon fra Helfo:

  • Henvisningen må beskrive nøyaktig diagnose og nødvendige opplysninger, for eksempel andre diagnoser hos pasienten og eventuelt andre faktorer som vil påvirke valg av behandling og om pasienten må betale egenandel eller ikke 
  • Henvisningen skal inneholde viktige funn ved undersøkelser.
  • Ved behov for behandling i hjemmet, må dette anmerkes.

Dersom henvisningen mangler viktige opplysninger, må du returnere den til henvisende behandler – eller påføre tilleggsopplysninger etter avtale med henvisende behandler.

En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Du avgjør behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger for din pasient.

Gyldig henvisning må foreligge før behandling starter og behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter henvisningsdato. Det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingsserien, da vil henvisningen være ugyldig.

Dersom du fører opp henvisningsdiagnose, henvisningsdato og helsepersonellnummeret (HPR-nummeret) på refusjonskravet, er det ikke nødvendig at du sender henvisningen til Helfo. Helfo kan ved behov innhente originalhenvisning fra deg. Det vil derfor være viktig at du påser at henvisningene er fullstendig utfylt, og at henvisningene oppbevares i minst tre år.

Det kreves ikke henvisning til behandling hos manuellterapeut, og ved fysioterapi for låsing av kjeven kan henvisning fra tannlege godtas.

Fritatt fra å betale egenandel

En del pasienter er fritatt fra å betale egenandel om de på behandlingstidspunktet kommer inn under en av kategoriene som gir rett til refusjon etter honorartakst eller har frikort for egenandelstak 2. Disse pasientene får da full refusjon av utgiftene sine, som vil si at de slipper å betale egenandel.

Det gis dekning etter reglene om honorartakst til følgende pasientgrupper.
Dette gjelder

Det gis også fritak for å betale egenandel dersom pasienten fremviser frikort for egenandelstak 2.

Det er du som er fysioterapeut som skal vurdere om pasienten har rettigheter etter reglene om honorartakst. Du må kunne dokumentere dine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Pasienter som ikke er omfattet av disse vilkårene, betaler egenandel for behandlingen (refusjonstakst). Egenandeler betalt til fysioterapeut med avtale hos Helfo er omfattet av ordningen med frikort for egenandelstak 2, jf. forskrift om egenandelstak 2.

Sykdomslisten (diagnoselisten) fjernet fra 2017

Den såkalte sykdomslisten ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. 

Det innebærer at pasienter som tidligere har fått gratis fysioterapi, må betale en egenandel fra første behandling, slik som ellers er vanlig i helsetjenesten. 

Takstsystemet

Takstsystemet er organisert i flere kapitler, og med flere takster innenfor hvert av kapitlene.

A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m.

B. Aktiv oppvarming

C. Behandling i grupper

D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker

E. Samhandling

F. Behandling i pasientens hjem m.m.

G. Tillegg for ubekvem arbeidstid

H. Elektronisk samhandling

Alternativ behandling som f.eks. akupunktur, osteopati, naprapati og trykkbølgebehandling dekkes ikke.

Honoraret for hver takst er delt opp i egenandel og refusjonsdel. I forskriften står det for hver takst informasjon om taksten kan repeteres, og om den eventuelt kan repeteres flere ganger i løpet av samme behandling. Det er også på de fleste takstene vist til en eller flere merknader. Disse merknadene gir utfyllende informasjon om taksten.

Viktige takster på fysioterapiområdet

Her får du kort informasjon om de mest brukte takstene:

Tidstakster (takstene A2a-f)

Når du bruker tidstakster, skal pasienten ha din fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Du kan bare kreve refusjon for faktisk medgått tid, og dette er et absolutt krav. Har du behandlet i 20 minutter, sender du refusjonskrav for 20 minutter – ikke for 30.

I takstene er honorar til for- og etterarbeid inkludert, men husk at tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Det betyr at av- og påkledning for pasienten, skriving av journalnotat, henvisninger eller rekvisisjoner er inkludert i tidstaksten dersom pasienten er til stede. Du skal ikke kreve refusjon fra Helfo når pasienter ikke møter til behandling, da må du kreve betaling direkte fra pasienten.

Veiledet trening (takst A10)

Du kan bruke taksten når pasienten i løpet av behandlingsperioden trener på instituttet etter et individuelt tilpasset treningsprogram. Pasienten må ha vært til individuell undersøkelse og være i et pågående behandlingsopplegg. Du må vurdere at egentrening ikke vil kunne gi et tilfredsstillende resultat for pasienten. Du må være tilgjengelig for å kunne gi råd og veiledning.

Treningen regnes ikke som en behandling, og kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for. Du kan bruke taksten inntil 5 ganger mellom to behandlinger, og du kan bruke den på egne dager eller på samme dag som det gis individuell behandling.

Behandling i gruppe (takst C33 og takst C34)

Pasientene må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling før du kan kreve takst for gruppebehandling. Du må være til stede i gruppen i hele behandlingstiden, og følge opp hver enkelt person i gruppen. Parallell behandling av annen pasient kan ikke utføres samtidig.

Lokalet og utstyret må være tilpasset antall personer i gruppen og oppgitt tid i taksten er å anse som minimum tidsbruk for gruppebehandlingen.

Kravet til dokumentasjon er likt uavhengig av hvilken type behandling som er gitt. Dette gjelder også behandling i grupper.

Eksempel: Du har flere gruppebehandlinger i uka. I en av gruppebehandlingene dine er det sju deltagere. I etterkant må du dokumentere i journal for hver av de sju deltagerne på samme måte som du gjør ved individuell behandling.

Se mer i vår digitale veileder om vilkårene for å kreve refusjon for gruppetakster for fysioterapeuter.

Takster for samhandling (E50a/b, E51a og E51b)

Takst E50a og E50b er møtegodtgjørelse med reisetid ved planlagt samarbeidsmøte med annet fagpersonell, som ledd i behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Med fagpersonell menes både helsepersonell, sosialfaglig personell og pedagogisk personell.

For møte- og reisetid inntil en halvtime benyttes takst E50a, og for hver videre påbegynt halvtime benyttes takst E50b. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, og ikke per pasient. Taksten skal dermed beregnes for den samlede møtetid og eventuelt reisetid fra du forlater arbeidsstedet til du er tilbake, og flere pasienter kan drøftes i samme møte. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter.

Dersom det gjennomføres behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell, kan du ikke kreve taksten.

Eksempel: Du har et møte med fastlegen der behandlingsopplegg for noen av dine pasienter blir diskutert. Møtet blir holdt på legesenteret, og det er skrevet referat fra møtet.  Du krever takst E50a/b for den tiden møtet har vart, inkludert reisetid til og fra legesenteret. Selv om det skrives referat fra møtet, må du ved en eventuell kontroll kunne dokumentere hvem av dine pasienter som har vært diskutert på møtet og hva resultatet av møtet/oppfølgingen ble.  Du dokumenterer dette i journalen til hver av pasientene.

Takst E51a brukes ved telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om en enkeltpasient.

Dersom kommunikasjonen er med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien, kan du ikke kreve taksten.

Takst E51b brukes ved skriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler.

Dersom dette gjøres samtidig med undersøkelse eller behandling, kan du ikke kreve taksten.

Nødvendig samtale med pårørende eller foresatte (takst E52)

Taksten benyttes ved nødvendig samtale med pårørende eller foresatte som en del av pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Taksten skal bare brukes for nødvendige samtaler som del av behandlings- eller rehabiliteringsopplegget. Det er viktig at du journalfører hvorfor denne kommunikasjonen er nødvendig i behandlingen.

Taksten gjelder for samtaler per påbegynt 15 minutt. Taksten kan benyttes inntil to ganger for samme samtale.

Taksten kan ikke kombineres med andre takster.

Eksempel: Du behandler et barn der det er nødvendig å involvere foreldrene i behandlingsopplegget og oppfølgingen av dette. Etter din vurdering vil ikke barnet kunne klare å motta denne informasjonen alene. Du velger derfor å ha en samtale med en av foreldrene der du informerer og veileder. I journalen til barnet må du skrive hvem du har hatt samtale med, hva samtalen handlet om, samt bakgrunnen for hvorfor samtalen ble vurdert som nødvendig. 

Takst H1 – elektronisk samhandling

Takst H1, for oppkopling til Norsk Helsenett, kunne bare kreves til 30. juni 2017. Det vil ikke være mulig å utløse taksten i refusjonskrav som sendes inn etter denne datoen. Takst H1 vil fra og med 1. juli 2017 bli automatisk avvist.

​Fant du det du lette etter?