Logo for print

​Tallene viser at over 27 prosent, eller mer enn hver fjerde voksne innbygger, fikk frikort for helsetjenester i 2014. Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester.

I 2014 ble det utstedt 1 135 280 frikort for egenandelstak 1 og 45 059 frikort for egenandelstak 2.

Frikort for helsetjenester egenandelstak 1

Frikort egenandelstak 1 omfatter godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Statistikken viser at det ble utstedt 3.220 flere frikort for egenandelstak 1 i 2014 enn året før. Beløpet som gir rett til frikort økte fra 2.040 kroner i 2013 til 2.105 kroner i 2014. Egenandelstakstene økte med 1,5 prosent fra 1. juli 2014.

Frikort fordelt per fylke og alder

HELFO har sett på forholdet mellom antall frikort og antall innbyggere i de forskjellige fylkene. Hedmark har den høyest andel frikort per innbyggere. Østfold følger deretter. Lavest andel frikort per innbyggere har Rogaland og Oslo.

Det var aldersgruppen 60-69 år som fikk flest frikort egenandelstak 1 i 2014 (243.316 frikort) Dette vil si at 43,5 prosent av aldersgruppen mottok frikort. Aldersgruppen 70-79 år fikk 190.679 personer frikort, som tilsier at 60,1 prosent av aldersgruppen mottok frikort tak 1 i 2014.

Automatisert ordning

Siden 1. juni 2010 har ordningen med frikort for egenandelstak 1 vært automatisert. Det innebærer at alle egenandeler rapporteres til HELFO elektronisk og at innbyggerne får frikortet automatisk i posten innen tre uker etter at de har nådd beløpet som gir rett til frikort (egenandelstaket).

Automatiseringen førte til at mer enn 300.000 flere innbyggere fikk frikort. Tidligere måtte innbyggerne samle kvitteringer og søke om frikort. Ved at ordningen ble gjort automatisk ble også personer som ikke selv samlet kvitteringer og søkte om frikort ivaretatt av ordningen.

Det er mulig å reservere seg fra den automatiske frikortordningen, og selv søke om frikort når egenandelstaket er nådd. Rundt 50 personer har valgt å reservere seg.

Frikort for helsetjenester egenandelstak 2 – ikke automatisert

I 2014 ble det utstedt 45.059 frikort for egenandelstak 2. Dette er liten økning sammenlignet med 2013. Egenandelstak 2 omfatter egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.

Ordningen med frikort for egenandelstak 2 er ikke automatisert. Innbyggerne må sende inn søknad med kvitteringer til HELFO om frikort egenandelstak 2 når de har betalt mer enn 2.670 kroner i egenandeler (2014).

Flest mottakere av frikort for egenandelstak 2 tilhører aldersgruppen 50-59 år.

Over 4 milliarder kroner utbetalt i egenandelsrefusjon

Når en innbygger mottar frikort, slipper innbyggeren å betale flere egenandeler resten av året. Staten betaler da egenandelene.

Statens refusjonsutgifter på frikortområdet var på til sammen 4.253 millioner kroner i 2014, fordelt på 4.099 millioner kroner til egenandelstak 1 og 154 millioner kroner til egenandelstak 2.

Flere sjekker egenandeler på internett

«Mine egenandeler» er en nettbasert selvbetjeningsløsning på helsenorge.no. Der kan innbyggerne selv få oversikt over hvor mye de har betalt i egenandeler.

I 2014 hadde denne tjenesten i gjennomsnitt 12.500 brukere og 43.400 oppslag per måned. Høyest bruk av selvbetjeningsløsningen så vi i perioden mars til juni 2014, hvor det var over 15.000 brukere hver måned. Det var også i denne perioden HELFO sendte ut flest automatiske frikort.

Frikorttelefonen – 815 70 050

Informasjon om frikort finnes på helsenorge.no. I tillegg tilbyr HELFO telefontjenesten Frikorttelefonen – 815 70 050.

Her kan innbyggerne få informasjon og veiledning om frikortordningen og få svar på spørsmål om registrerte egenandeler. Frikorttelefonen mottok 161 000 telefonsamtaler i 2014. En undesøkelse viste at 98,6 prosent av brukerne var fornøyde med servicenivået på Frikorttelefonen.

Kilde: HELFO i samarbeid med Helsedirektoratet